Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza vlivu zateplení na cenu bytových jednotek v typovém domě ve Vyškově 

  Čupr, Pavel
  Tato práce se zabývá vlivem zateplení obvodových konstrukcí na cenu bytových jednotek v typovém domě. Jako modelový příklad slouží panelový dům v obci Vyškov. Cílem je zjistit, zda je investice pro majitele jednotlivých ...
 • Energetická náročnost nízkoenergetických domů 

  Strava, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nízkoenergetických domů. U skutečné stavby postavené jako nízkoenergetické bude ověřeno, zda skutečně splňuje nízkoenergetický status. Následně budou navrženy možné další ...
 • Energetické hodnocení systémů TZB 

  Cap, Petr
  Diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením stávajících budov sportovně-rekreačního firemního areálu v Brušperku. K tomuto účelu uvádí porovnání vybraných druhů paliv, co by zdroje energie pro vytápění z hlediska ...
 • Financování revitalizace bytového domu 

  Válková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá financováním revitalizace konkrétního bytového domu v Brně. Zaměřuje se na celkový průběh rekonstrukce, komparaci nabídek dodavatelů stavebních prací a úvěrových produktů jednotlivých bank a ...
 • Hodnocení vlivu investice na výrobní proces 

  Andrýsková, Jana
  Předmětem této práce je zmapování současného procesu výroby a zhodnocení investice a její vliv na výrobní proces z hlediska nákladů a času. Práce se skádá z popisu současného stavu výrobní procesu a z odhadu budoucího stavu ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Uherková, Marie
  Diplomová práce se zabývá online marketingem, respektive optimalizací marketingové komunikační strategie s vytvořením krátkodobé marketingové kampaně pro webovou stránku zabývající se online vývěskou pracovních nabídek na ...
 • Modelování provozních stavů a využitelnost elektrického generátoru navrženého pro spinningové kolo. 

  Sádlík, Jiří
  Diplomová práce provádí kompletní návrh generátoru do spinningového kola. Je řešena problematika současného vývoje a proveden analytický návrh generátoru. Pro analýzu a optimalizaci je používán program Maxwell. Na základě ...
 • Návrh financování revitalizace bytového domu v Náchodě. 

  Effenberk, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o možných způsobech financování revitalizace bytového domu. Obsahuje řešení zbývající části revitalizace konkrétního bytového domu, od výpočtů tepelné úspory, přes výběr realizátora stavebních ...
 • Návrh vytápění rodinného domu 

  Řezáč, Patrik
  Tématem této bakalářské práce je návrh zdroje tepla pro můj dům. Z tohoto důvodu jsem práci rozdělil na tři části. První část je rešerše nejčastějších zdrojů určených k vytápění rodinných domů. V další části práce se věnuji ...
 • Návrh zlepšení finančního plánování v podniku 

  Mazanec, Michal
  Finanční situace podniku a jeho hospodaření je sledována celou řadou ukazatelů a na jejich hodnoty se v časovém vývoji a souvislostech pohlíží tak, aby hodnocení firmy zobrazovalo celkovou ekonomickou situaci podniku, a ...
 • Návrh změn IT infrastruktury ve firmě 

  Vokálek, Vojtěch
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout změnu IT infrastruktury na základě teoretických východisek a analýze současného stavu na základě cloud computingu, jenž má společnost v plánu poskytovat svým zákazníkům jako službu. ...
 • Návrhy opatření eliminace tepelných ztrát budov 

  Vašulka, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o opatřeních vedoucí ke snížení tepelných ztrát pro modelový rodinný dům. V rešeršní části jsou shrnuty metody a materiály, které je možno použít k provedení zateplení obvodových konstrukcí. ...
 • Návrhy opatření na snižování tepelných ztrát rodinného domu 

  Faltýnek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhy opatření na snížení tepelných ztrát rodinného domu. Nejdříve je provedena rešerše, která teoreticky popisuje, co je to tepelná ztráta, jak ji můžeme snížit a jaké materiály používají ...
 • Podnikatelský plán společnosti na zpracování odpadu 

  Koubek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru k založení nové firmy na likvidaci odpadu. Obsahuje teoretická východiska nutná k sestavení podnikatelského záměru, z nichž se následně vychází v analytické ...
 • Podnikatelský záměr 

  Valentová, Marta
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje podniku BRISK. Praktická část obsahuje analýzu současného stavu firmy (analýzu tržeb a konkurence, SWOT analýzu). Následně je vypracován návrh na nákup vybavení ...
 • Posouzení efektivnosti inovačního projektu 

  Krčálová, Lucie
  Diplomová práce pojednává o efektivnosti inovačního projektu společnosti HARTMANN – RICO. V první části uvedu teoretické poznatky související s inovační strategií a plánováním investiční činnosti. Druhá část bude věnována ...
 • Posouzení návratnosti investice do energeticky úsporného a standardního rodinného domu 

  Ruber, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením návratnosti ekonomické investice do pasivní stavby v porovnání oproti stavbě nízkoenergetické (standardní). V práci je uvedena problematika pasivní výstavby, vývoj, koncepce a rozdělení ...
 • Posouzení návratnosti investice do nízkoenergetického nebo pasivního rodinného domu 

  Ryba, Radim
  Předmětem zájmu diplomové práce jsou nízkoenergetické a pasivní rodinné domy. Hlavním cílem je porovnání pořizovacích a provozních nákladů nízkoenergetických a pasivních domů s konvenční výstavbou nabízející se na trhu s ...
 • Posouzení návratnosti investice do pasivního a standardního rodinného domu 

  Krus, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je posouzení ekonomické investice do pasivní výstavby v porovnání s běžnou výstavbou. V práci je uvedena problematika pasivní výstavby, její charakteristické vlastnosti, rozdělení použitých ...
 • Posouzení provozu bagrovacích čerpadel 

  Pleban, Jakub
  Tématem diplomové práce je posouzení provozu bagrovacích čerpadel a návrhu nové technologie odstruskování s výpočtem její návratnosti. Samotné optimalizaci provozu předcházela analýza současně provozované technologie, její ...