Now showing items 1-13 of 13

 • Diagnostika železobetonového mostu 

  Rozbroj, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonového trámového mostu v obci Újezd u Brna. Cílem je provedení prohlídky mostu, pořízení kvalitní fotodokumentace vad a poruch, navržení a provedení diagnostického průzkumu ...
 • Energetické hodnocení krasobruslařské haly 

  Šicová, Pavlína
  Diplomová práce obsahuje zpracování energetického auditu krasobruslařské haly. V první části jsem se zabývala analýzou tématu, normovými a právními předpisy týkajícími se zadaného tématu, aktuálními technickými, teoretickými ...
 • Identifikace a hodnocení chyb na montážní lince modulů rozváděčů a jejich prevence 

  Smejkal, Marek
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá studii zaměřenou na identifikaci a hodnocení chyb na montážní lince modulů rozváděčů, protože výrobní podniky jsou vystaveny silnému tlaku na snižování výrobních ...
 • Měření spokojenosti zákazníka v oblasti managementu kvality 

  Plánková, Barbora
  Bakalářská práce pojednává o měření spokojenosti zákazníka v oblasti managementu kvality. Teoretická část se zabývá spokojeností zákazníka a je zde rozebrána metodika jejího měření. Praktická část popisuje aktuální měření ...
 • Návrh opatření na snížení rizik pro společnost JOSA KOVO s.r.o. 

  Salaj, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného procesu společnosti JOSA KOVO s.r.o. a detekci jednotlivých rizik. Poznatky získané v teoretické části práce jsou v praktické části využity pro aplikaci zvolené metody analýzy ...
 • Poka Yoke systém výroby CVS nízká těla 

  Klabal, Petr
  Bakalářská práce se zabývá systémem Poka Yoke, který slouží k dosažení nulových vad a omezení kontroly jakosti. Existují různé druhy chyb, z nichž nejčastější jsou chyby způsobené operátorem. Pomocí metody Poka Yoke je ...
 • Posouzení odtokových poměrů na toku ve správě Povodí Moravy, s.p. 

  Serafin, Petr
  Cílem diplomové práce bylo posouzení stávajícího stavu koryta toku Svratky a následně navrhnout vhodná opatření v souladu s plány Povodí Moravy, s.p. Zájmová lokalita se nachází v intravilánu a extravilánu obce Herálce na ...
 • Posouzení vodního toku ve správě Povodí Moravy, s. p. 

  Cetkovská, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení části toku Romže, která je ve správě Povodí Moravy, s. p. Romže protéká intravilánem obce Držovice, kde se nachází vymezená oblast s potenciálně významným povodňovým rizikem. Na ...
 • Použití metody FMEA pro prevenci chyb v průmyslovém podniku 

  Veselý, Milan
  Předmětem této diplomové práce je použití metody FMEA a posouzení rizik ve výrobním procesu firmy Eurokov s.r.o. V teoretické části jsou detailně rozebrány jednotlivé druhy metody FMEA a jejich využití. Praktická část je ...
 • Prevence chyb na výrobní lince 

  Zapletal, Radek
  Diplomová práce se zabývá posouzením rizik ve výrobním systému na montážní lince ve firmě IG Watteeuw. Pomocí metody FMEA analyzuje rizika jednotlivých výrobních částí vybraného projektu. Odhaduje úzká místa výrobního ...
 • Protipovodňová ochrana obce Březová nad Svitavou 

  Cetkovská, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení vodního toku a návrh protipovodňové ochrany ve městě Březová nad Svitavou, které je ve správě Povodí Moravy, s. p. Svitava protéká intravilánem města s významným povodňovým rizikem. ...
 • Řízení rizik Obchodní společnosti Slokov, a.s. 

  Řičica, Pavel
  Diplomová práce je orientovaná na řízení rizik Obchodní společnosti Slokov a. s., která se zabývá výrobou topenářské techniky. Práce zahrnuje problematiku řízení rizik, jejich analýzu a návrhy doporučení, která budou ...
 • Úprava vodního toku ve správě Povodí Dyje 

  Janovská, Michaela
  Bakalářská práce byla zaměřena na posouzení kapacity stávajícího stavu řeky Oslavy v intravilánu města Oslavany. Posuzovaný úsek se nachází v blízkosti fotbalového hřiště a zámku, který byl po-staven v roce 1225 a v případě ...