Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Gelnarová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současné úrovně spokojenosti zákazníků s výrobky a službami, protože spokojení zákazníci jsou jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících úspěšnost společnosti. Analýza spokojenosti ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Křížová, Veronika
  Tato bakalářská práce provádí analýzu firmy AMARON s.r.o. v období let 2006 až 2008 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy a analýzy SWOT. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Müllerová, Denisa
  Bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zaobírá metodami finanční analýzy a hodnotí finanční situaci podniku CLIM – Tech s.r.o. První část vymezuje teoretické základy metod finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Venclová, Martina
  Bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zaobírá vybranými metodami finanční analýzy a hodnotí finanční situaci podniku TYHAN s.r.o. První část vymezuje teoretické základy metod ...
 • Marketingový mix podniku 

  Pospíšil, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem společnosti Tiskárna Pospíšil. Předmětem této práce je analyzovat současný stav společnosti z hlediska marketingového mixu a vytvořit si vlastní návrhy na zlepšení. ...
 • Návrh efektivní marketingové komunikace při prezentaci firmy na veletrhu 

  Kopečná, Markéta
  Předmětem bakalářské práce „Návrh efektivní marketingové komunikace při prezentaci na veletrhu“ je komparace singulárních prostředků komunikačního mixu a identifikování zásadních složek ovlivňující efektivitu prezentace ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků kavárny Akademie Caffé 

  Michalová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků kavárny Akademie Caffé a následným vyhodnocením tohoto výzkumu na základě dotazníkového řešení. Důležitou součástí práce jsou také návrhy a doporučení, ...
 • Návrh plánu zálohování a obnovy IS/IT 

  Hladíková, Lucie
  Cílem práce bylo navrhnout bezpečnější postup zálohování a obnovy dat oproti stávajícímu. K tomuto účelu bylo vybráno několik technologií, která toto kritérium splňují.
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Bohačiak, František
  Diplomová práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti UNIPHARMA a.s. v období 2002 až 2009 pomocou vybraných ukazateľov finančnej analýzy a analýzou okolia. Analyzuje problémy a navrhuje možné riešenia, ktoré povedú k ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu firmy 

  Fuksová, Helena
  Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout motivační program pro zaměstnance společnosti. Zaměřila jsem se na oblast zaměstnaneckých benefitů a vlastního zájmu zaměstnanců. Navrhla jsem zaměstnavateli nákladově a administrativně ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Hrazdil, Pavel
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě DT-Výhybkárna a strojírna, a.s. Práce vychází ze současného stavu ve firmě, přičemž pozornost je zaměřena na klíčové oblasti, zejména ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Navrátil, Tomáš
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě Komponenty, a. s. Práce vychází ze současného stavu ve firmě, přičemž pozornost je zaměřena na klíčové oblasti, zejména organizaci a ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Langová, Karolína
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace konkrétní společnosti a navržení určitých doporučení pro zlepšení její finanční situace. První část je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy a představení ...
 • Řízení průběhu zakázky podnikem 

  Mišurec, Libor
  Ve své bakalářské práci budu řešit řízení průběhu zakázky podnikem. Tohle téma jsem se rozhodl zpracovávat v konkrétní firmě, která mi poskytla podklady, na základě kterých jsem celou situaci popsal. Zejména se zaměřím na ...
 • Řízení rizik v oblasti BOZP ve výrobním procesu 

  Podaný, Tomáš
  Diplomová práce zkoumá a řeší problematiku rizik ve výrobní společnosti z pohledu bezpečnosti a ochrany při práci (BOZP). První část diplomové práce osahuje problematiku procesu BOZP v obecné a teoretické rovině. Dále práce ...