Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza spokojenosti zákazníků společnosti PROFIcomms s.r.o. a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Dorociak, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků společnosti PROFIcomms s.r.o. a návrhy opatření na zvýšení její úrovně. Teoretická část je zaměřena na způsob výpočtu indexu spokojenosti a loajality zákazníka. ...
 • Analýza sportovní organizace a návrhy na zlepšení 

  Dvořák, Martin
  Bakalářská práce se věnuje analýze sportovní organizace Regionální sportovní středisko mládeže Brno, které je zaměřené na přípravu začínajících brokových střelců olympijských disciplín trap a skeet. V práci je provedena ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Hala, Filip
  Bakalářská práce se snaží pomocí metody finanční analýzy nalézt pravdivost tvrzení položené hypotézy, vyjadřující skutečnost obecného povědomí o vysokém finančním zdraví zkoumané společnosti. Pomocí podrobné analýzy účetních ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Valihrachová, Lea
  Úspěšné řízení firmy je v době probíhající celosvětové hospodářské krize závislé na schopnostech managementu podniku a kvalitě informací, na základě kterých jsou vytvářena rozhodnutí. Finanční analýza nabízí celou řadu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tučková, Petra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, který se zaměřuje na výrobu gumárenských výrobků a technických pěn. Posuzovaným obdobím je rozmezí let 2010 – 2014. V teoretické části jsou vymezeny základní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Koláčná, Veronika
  Diplomová práce posuzuje finanční situaci podniku, který se zaměřuje na povrchovou úpravu. Zkoumaným obdobím je rozmezí let 2009-2013. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První pojednává o teoretických metodách ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pivodová, Kristýna
  V této bakalářské práci je zhodnocena minulost a současnost společnosti ELKOV elektro a.s., a jsou předpovězeny budoucí finanční podmínky společnosti. Nejdříve jsou zvoleny vybrané ukazatele, následuje jejich výpočet ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Slezák, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení celkovou finanční situaci společnosti TOPMODEL CZ s.r.o. pomocí ukazatelů finanční analýzy. K vyhodnocení budou použity účetní závěrky podniku z let 2011-2015. Nezbytnou ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Lukeš, Radim
  Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků a provedené analýzy současného stavu navrhnout zlepšení stávajícího komunikačního mixu společnosti GreenMech s.r.o. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První ...
 • Návrh na zlepšení pracovní motivace 

  Kubík, Jiří
  Jednou z činností vedoucích je motivace pracovníků. Motivace je vnitřním procesem, který vyjadřuje touhu a ochotu člověka vyvinout určité úsilí vedoucí k dosažení významného cíle nebo výsledku. Tato práce se bude zabývat ...
 • Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti 

  Kalužík, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje na zjištění a řešení problémů, které ovlivňují prodeje nafukovacích člunů a lodí firmy Gumotex a.s. přes oficiální e-shop. Problémy jsou identifikovány za pomocí analýzy dat z nástroje Google ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Lachman, Radim
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace VARS a. s. za období 2014-2018 a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech finančního hospodaření. V teoretické části je zpracován teoretický ...