Now showing items 1-20 of 23

 • Bauschingerův efekt a cyklická plasticita u konstrukčních slitin hořčíku. 

  Holas, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá nízkocyklovým únavovým chováním tvářené hořčíkové slitiny AZ61 a zjištěním cyklické plasticity s možným vlivem Bauschingerova efektu. Mimo hodnocení únavových vlastností bylo provedeno ...
 • Druhy poškozování materiálů - II 

  Mašková, Lenka
  Během provozu jsou materiály zařízení výrobních jednotek trvale poškozovány. Přitom je stálá snaha zvyšovat jejich pracovní parametry, což násobí rizika jejich poškozování. Cílem této práce je popis procesu a mechanismu ...
 • Early Stages of Fatigue Damage of Steels for Fusion Energetics 

  Kuběna, Ivo
  Hlavním cílem této práce bylo vysvětlit únavové chování ocelí ODS Eurofer, 14Cr ODS feritické oceli vyráběné v CEA (Commissariat a l’énergie atomique, Saclay, France) a 14Cr ODS feritické oceli vyráběné v EPFL (École ...
 • Extrémně nízkocyklová únavová životnost slitin neželezných kovů 

  Judas, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studiem chování hliníkové slitiny 2024-T351 v oblasti nízkocyklové a extrémně nízkocyklové únavy. Zkušební vzorky byly nejdříve podrobeny kvazistatickému namáhání v tahu a tlaku s cílem určit ...
 • High Temperature Deformation Mechanisms 

  Heczko, Milan
  Dvě pokročilé vysoce legované austenitické oceli s Fe-Ni-Cr matricí byly studovány za podmínek nízkocyklové únavy jak za pokojové tak vysoké teploty. Široká škála experimentálních a charakterizačních nástrojů byla použita ...
 • Návrh axiálního stromečkového závěsu lopatky regulačního stupně pro parní turbíny 

  Vrbka, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá stromečkovým závěsem lopatky regulačního stupně parní turbíny. Na základě dostupných podkladů byl navržen počáteční tvar stromečkového závěsu. Byla provedena napěťově deformační analýza ...
 • Nízkocyklová únava hliníkové slitiny EN-AW 7075 

  Bártková, Denisa
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza nízkocyklové únavy hliníkové slitiny ke tváření EN-AW 7075. V teoretické části jsou shrnuty současné poznatky o slitinách hliníku a únavovém chování materiálu. V rámci praktické ...
 • Nízkocyklová únava hořčíkové slitiny AZ91 

  Julišová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá zjišťováním únavových charakteristik lité hořčíkové slitiny AZ91 po zkouškách nízkocyklové únavy za pokojové teploty. Jako experimentální materiál byly použity vzorky připravené technologií squeeze ...
 • Nízkocyklová únava niklové superslitiny IN713LC s TBC vrstvou za vysokých teplot 

  Machala, Jan
  Diplomová práce se zabývá nízkocyklovou únavou niklové superslitiny IN713LC s aplikovanou TBC bariérou za vysoké teploty. Teoretická část práce je rozdělena do čtyř částí. První je zaměřena na popis únavového poškození. ...
 • Nízkocyklové a vysokocyklové únavové vlastnosti ADI 

  Zapletal, Josef
  Práce se zabývá posouzením únavových vlastností izotermicky zušlechtěné litiny s kuličkovým grafitem. Na základě nejvhodnější kombinace pevnostních a plastických vlastností určených tahovými zkouškami byla stanovena optimální ...
 • Nízkocyklové únavové chování lité hořčíkové slitiny AZ61 

  Kaňová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním cyklické plasticity a nízkocyklovým únavovým chováním lité hořčíkové slitiny AZ61. Slitina byla odlita metodou squeeze casting. Mimo únavových vlastností byla pozorována mikrostruktura ...
 • Short Crack Growth in Materials for High Temperature Applications 

  Mazánová, Veronika
  Pokročilá vysoce legovaná austenitická nerezová ocel Sanicro 25 s Fe-Ni-Cr matricí byla studována za podmínek nízkocyklové únavy za pokojové a vysoké teploty 700 °C. Široká škála moderních experimentálních technik byla ...
 • Současné působení únavy a creepu u Ni superslitin a slitiny TiAl 

  Šmíd, Miroslav
  Cílem této doktorské práce bylo studium vlivu 10-ti minutových prodlev na chování a vlastnosti pokročilých vysokoteplotních materiálů při nízkocyklové únavě. Experimentální materiály použité v této práce jsou litá niklová ...
 • Stanovení zkrácených cyklických deformačních křivek superslitiny Inconel 738LC při zvýšených teplotách 

  Šmíd, Miroslav
  Na válcových vzorcích z lité polykrystalické superslitiny Inconel 738LC byly provedeny cyklické testy v módu řízení celkové deformace s cílem získat zkrácené cyklické deformační křivky pomocí metody postupného nárůstu ...
 • Strukturní a mechanické charakteristiky niklových litin s kuličkovým grafitem 

  Tesařová, Hana
  Práce se zabývá posouzením vlivu niklu na strukturu a mechanické vlastnosti litin s kuličkovým grafitem (dále LKG) s feritickou a bainitickou matricí. Ke studii vlivu niklu byly použity dvě tavby volně litých klínů legované ...
 • Studium únavových vlastností hořčíkové slitiny AZ31 

  Stromský, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium struktury a vlastností u slitiny hořčíku AZ31 po aplikaci únavového zatěžování. Jejím cílem je kvantifikovat morfologii vyskytujících se strukturních fází, stanovení křivky ...
 • Termomechanická únava austenitických ocelí 

  Dobeš, Ondřej
  Cílem bakalářské práce bylo zkoumání vlivu termomechanické únavy s prodlevami v cyklech na mechanismy poškození a odezvu materiálu. Korozivzdorná austenitická ocel Sanicro 25 byla podrobena zatěžovacími zkouškami termomechanické ...
 • Únavové charakteristiky kompozitů s kovovu matricí (MMC) 

  Judas, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou únavových charakteristik hybridního kompozitu s hořčíkovou matricí QE22 vyztuženého vlákny Al2O3 a částicemi SiC. Zkušební vzorky kompozitu, připravené metodou infiltrace preformy ...
 • Únavové chování hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 

  Gejdoš, Pavel
  Tato dizertační práce se zabývá únavovým chováním hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 odlitých pokročilou metodou lití squeeze casting. Na základě regresních funkcí a naměřených únavových dat byly určeny únavové parametry těchto ...
 • Únavové vlastnosti niklové superslitiny IN738LC s AlSi vrstvou za teploty 800 °C 

  Hlavnička, Radek
  Tato práce posuzuje vliv nanesené ochranné AlSi vrstvy na únavové vlastnosti základního materiálu, kterým je niklová slitina Inconel 738 LC. Ochranná vrstva je vyrobena žárovým plazmatickým nástřikem s následným tepelným ...