Now showing items 1-20 of 23

 • Administrativní budova 

  Lampa, Martin
  Diplomová práce „Administrativní budova“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, s mezonetovou částí, nepodsklepený s plochou střechou, s kombinovaným ...
 • Analýza efektivnosti provozu nízkoenergetických budov 

  Muškát, Petr
  Hlavním tématem bakalářské práce je srovnání nákladů na vytápění rodinného dvoudomu před zateplením s původními výplněmi a po zateplení včetně dalších úsporných opatřeních. Bakalářská práce se také zajímá o možnosti čerpaní ...
 • Bytový dům 

  Knotek, Michal
  Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu. Jedná se o bytový dům umístěný ve Zlíně, v jeho místní části Prštné. Objekt má tři nadzemní podlaží a částečně podsklepený ...
 • Bytový soubor Brno Sadová 

  Hendrych, Pavel
  Zpracování bakalářské práce na téma Bytový komplex Sadová. Práce řeší stavební místo z hlediska urbanistického a architektonického. Komplex tvoří tři bytové domy o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním. Parcela je ...
 • Energetická simulace vlivu zemního výměníku tepla na provoz rekuperační jednotky teplovzdušného vytápění 

  Kolbábek, Antonín
  Obsahem diplomové práce je energetická simulace systému rekuperace ve spojení se zemním výměníkem tepla (ZVT) v nízkoenergetickém rodinném domku s teplovzdušným vytápěním a větráním. Na základě výsledků simulace byl ...
 • Energeticky efektivní dům s projekční kanceláří 

  Lampa, Martin
  Bakalářská práce "Energeticky efektivní dům s projekční kanceláří" je zpracován ve formě projektové dokumentace dle platných přepisů. Objekt je navržen jako dvoupodlažní podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím, s ...
 • Energeticky soběstačné rodinné domy 

  Šošolíková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá energeticky soběstačnými domy ve srovnání s nízkoenergetickou, pasivní a aktivní výstavbou. Cílem praktické části práce je posoudit provozní a investiční náklady energetických staveb a ...
 • Low energy house 

  Hlavica, Marian
  Předmětem mé bakalářské práce je zpracování dokumentace novostavby nízkoenergetického rodinného domu. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Půdorys domu je obdélníkového tvaru. Celý objekt je ukončen asymetrickou sedlovou ...
 • Možnosti vytápění rodinného domu 

  Dolinay, Jiří
  Volba vhodného zdroje vytápění a konstrukce celého otopného systému je důležitým hlediskem při stavbě rodinného domu. Tato práce popisuje jednotlivé způsoby, jak lze dům vytápět. Konkrétně se zabývá problematikou ...
 • Náhrada klasického zemního výměníku tepla solankovým u rodinného domu s teplovzdušným vytápěcím systémem 

  Sokola, Robert
  Obsahem diplomové práce je energetická simulace zemního výměníku tepla (ZVT) v klasickém a solankovém provedení, který slouží jako doplněk teplovzdušného vytápění s rekuperací tepla v nízkoenergetickém rodinném domě. Na ...
 • Nízkoenergetická dřevostavba rodinného domu 

  Král, Jakub
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby nízkoenergetického, dvoupodlažního, nepodsklepeného rodinného domu s garáží. Objekt je zastřešen plochou vegetační střechou. Konstrukční systém je dřevostavba z I-nosníků ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Krejsa, Jan
  Bakalářská práce „Nízkoenergetický rodinný dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou.. Jedná se o samostatně ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Selnarová, Elisabeth
  S využitím svažitosti terénu byly s ohledem na okolní zástavbu navrženy dva typy bytových domů -Komín a Komínek, které jsou v pravidelné struktuře rozmístěné na zadaném území. Při návrhu bylo dbáno na udržitelný rozvoj z ...
 • Posouzení energetické náročnosti rodinného domu 

  Halata, Maxmilián
  Práce pojednává o možnostech využití Národního kalkulačního nástroje energetické náročnosti budov ve smyslu vyhlášky č. 148/2007 Sb. při posouzení energetické náročnosti konkrétního rodinného domu. Na základě vyhodnocení ...
 • Posouzení návratnosti instalace solárních kolektorů v nízkoenergetickém rodinném domě 

  Hrbata, Jiří
  Zvyšování životní úrovně obyvatelstva, automatizace a mechanizace výroby i růst průmyslu s sebou nesou vyšší potřebu energie. Současně dochází k jejímu kontinuálnímu zdražování, a proto je stále výhodnější využívat energii ...
 • Posouzení tržní reálnosti ocenění nízkoenergetických staveb RD pomocí rozpočtového ukazatele 

  Šoula, Michal
  Česká republika se zavázala k evropské směrnici o energetické náročnosti budov, podle které by všechny budovy stavěné od roku 2020 měli být v téměř nulovém standardu. Cílem této bakalářské práce je určit rozpočtový ukazatel ...
 • Provozní náklady pasivních domů 

  Baranyková, Zuzana
  Hlavním tématem bakalářské práce je porovnání provozních nákladů (energetické bilance) pasivního rodinného domu s provozními náklady rodinného domu běžné výstavby. Stanovení celkových provozních nákladů. Následné rozřazení ...
 • Realizace zemních výměníků v podmínkách ČR 

  Macenauerová, Tereza
  Tato práce mapuje realizace zemních výměníků tepla pro vzduchotechnické systémy budov na území České republiky, především pak v oblasti jižní Moravy. Cílem bylo shromáždit základní informace o konkrétních zařízeních – jako ...
 • Rodinný dům 

  Staněk, Martin
  Tato bakalářská práce řeší návrh dvojpodlažního rodinného domu s plochou střechou na parcele 2653/1 v Havířově – Bludovicích. Návrh tohoto projektu řeší architektonické, stavební a technické řešení objektu dané požadavky ...
 • Smart City objekty a jejich oceňování 

  Uheríková, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na specifikování rozdílů budov běžného typu a budov ve smyslu Smart City. Práce obsahuje mimo jiné i historii jednotlivých nově vzniklých kategorií budov, včetně jejich specifikací. Cílem práce ...