Now showing items 1-18 of 18

 • Cena stavby a možnosti zhotovitele 

  Veselá, Michaela
  Cílem diplomové práce je popsat možnosti zhotovitele v určení ceny při možných změnách během procesu stavební dodávky. Je potřebné mít stanovenou cenu stavebního díla, která je nutnou součástí smlouvy o dílo. Je dobré znát ...
 • Honoráře projektantů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

  Jilečková, Soňa
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení honoráře projektantů, inženýrů a techniků činných ve stavebnictví. V úvodu práce je vymezen pojem honorář, započitatelné náklady, honorářové zóny nebo rozpočet. Pro stanovení honoráře ...
 • Metoda Design-Build a její použití pro zadávání v ČR 

  Paníček, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá zadáváním veřejných zakázek metodou Design-Build. První část je zaměřena na popis jednotlivých zadávacích metod a jejich výhod a nevýhod. Dále jsou zde porovnány základní druhy smluvních ...
 • Nabídková cena stavebního díla 

  Kovandová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nabídkové ceny stavebního díla. Teoretická část popisuje životní cyklus stavby, ceny ve stavebnictví, tvorbu rozpočtu a druhy zakázek. Praktická část řeší podmínky a průběh konkrétní ...
 • Parametrické rozpočtování - inovace způsobu určování nabídkových cen ve stavebním podniku 

  Vrbka, Marek
  Dnešním trendem ve výstavbě je důraz na co nejrozsáhlejší unifikaci. Vzniká celá řada stavebních systému a technologií, které lze jasně definovat po stránce jejich technologického řešení. Díky tomuto trendu se otevírají ...
 • Posouzení vlivu variantních technologií na celkovou cenu stavebního díla 

  Kubeš, Jan
  Cílem diplomové práce je posoudit vlivy variantních technologií na posuzovaném objektu z pohledu investora nebo zhotovitele stavby. Hledají a posuzují se úspory v různých variantních řešeních stavebních konstrukcí. Nalezené ...
 • Použití hodnotové analýzy při financování inženýrských staveb v obci 

  Bidlo, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na použití hodnotové analýzy při financování inženýrských staveb v obci. Práce je rozdělena na dvě části. První je zaměřena na vysvětlení základních pojmů veřejných zakázek a hodnotové analýzy ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Skřivánek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá řízením projektu výstavby, jeho teoriemi řízení a jednotlivými procesy probíhajících při výstavbě. Jsou zde specifikovány požadavky na veřejné stavební zakázky a jejich legislativa. Je zkoumán ...
 • Stavební zakázka v Německu 

  Vitásek, Stanislav
  Tato práce se zabývá nabídkovou cenou pro developerský projekt založený na výstavbě rodinných domů financovaných ze soukromých zdrojů německého investora. Nabídková cena se sestaví pomocí rozpočtu v různých strukturách, ...
 • Taktika stavebních podniků při přípravě cenových nabídek u veřejných zakázek na stavební práce 

  Drozdová, Adriana
  Diplomová práce se zabývá analýzou přístupu stavebních podniků k přípravě cenových nabídek. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů dané problematiky a možné způsoby stanovení ceny stavebního díla. V praktické ...
 • Vliv koeficientu redukce na zdroj ceny na výsledný index odlišnosti při komparativní metodě oceňování nemovitostí 

  Cupal, Martin
  Pro porovnávací metodiku důležité tržní ceny jsou těžko dostupné na rozdíl od cen nabídkových. Mnoho subjektů realitního trhu však potřebuje tyto údaje znát, zejména pro oceňovací účely. Často jsou tedy užívány ceny ...
 • Vypsání veřejné obchodní soutěže 

  Štika, Adam
  Tématem bakalářské práce je vypsání veřejné obchodní soutěže. Prvním bodem je stručný popis důležitých charakteristik veřejné obchodní soutěže. Dalším bodem je příklad konkrétní veřejné zakázky. Pro sestavení postupu průběhu ...
 • Vývoj realitního trhu v Brně a jeho okolí 

  Oblouková, Aneta
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem realitního trhu ve vybraných městských částech Brna a jeho okolí. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které se týkají realitního trhu a oceňování nemovitostí. Je zkoumán ...
 • Vztah mezi nabídkovými a kupními cenami rodinných domů v Břeclavi 

  Lorencová, Marie; Lorenc, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  Článek pojednává o situaci na realitním trhu s rodinnými domy ve městě Břeclavi, resp. v jeho čtyřech částech. Zejména je zde zaznamenán vývoj počtu inzerátů, dále vývoj nabídkových cen a jejich vztah s kupními cenami. ...
 • Vztah nájemného a ceny bytu 

  Chmelík, Tomáš
  Obsahem disertační práce je návrh náhradní metodiky pro výpočet nájemného z ceny bytu v různých lokalitách a různém čase v ČR. Metodika vychází z analýzy faktorů, které ovlivňují vzájemný vztah nájemného a ceny bytu. V ...
 • Zdroje cen pro porovnávací způsob ocenění rodinných domů v jižní části okresu Brno-venkov 

  Kopr, Radim
  V diplomové práci „Zdroje cen pro porovnávací způsob ocenění rodinných domů v jižní části okresu Brno–venkov” bude deset totožných rodinných domů oceněno nejprve na základě nabídkových, bez přihlédnutí k cenám realizovaným, ...
 • Zdroje cen pro porovnávací způsob ocenění rodinných domů v jižní části okresu Brno-venkov 

  Kopr, Radim
  V diplomové práci „Nabídkové a realizované ceny jako zdroj pro porovnávací metodu ocenění” budou totožné rodinné domy oceněny nejprve na základě nabídkových a poté na základě realizovaných cen. Na základě vytvořené vlastní ...
 • Zjišťování a specifikace víceprací a méněprací u stavebních dodávek a prací 

  Levstek (Bradáčová), Šárka
  Diplomová práce pojednává o vícepracích a méněpracích, jenž vznikají u stavebních projektů a posléze i v době realizace staveb, a to jak u nové výstavby, tak u rekonstrukcí a ostatní stavební činnosti. Zabývá se především ...