Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza jednorozměrných struktur pomocí Kelvinovy silové mikroskopie 

  Kovařík, Martin
  Tato práce se zabývá využitím Kelvinovy silové mikroskopie (KPFM) při analýze 1D nanostruktur, konkrétně germaniových nanodrátů a nanotrubic ze sulfidu wolframičitého (WS2). První část této práce je věnována možnosti detekce ...
 • Charakterizace elektronických vlastností nanodrátů pro elektrochemii 

  Kovařík, Martin
  Elektrochemické metody nacházejí využití v mnoha aplikacích (např. senzorice, skladování el. energie nebo katalýze). Jejich nespornou výhodou je nízká finanční náročnost na přístrojové vybavení. Abychom lépe porozuměli ...
 • Elektrochemické metody přípravy kovokeramických oxidačně odolných vrstev 

  Šťastná, Eva
  Na vzorcích z čistého hliníku (99,99+ %, VÚK čisté kovy, s. r. o.) a na vzorcích čistého titanu (99,95 %, Goodfellow) s vrstvou naprášeného hliníku (99,99 %, VÚK čisté kovy, s. r. o.) byl proveden technologický postup s ...
 • Kontaktování jednorozměrných nanostruktur 

  Citterberg, Daniel
  Tato bakalářská práce se věnuje metodologii kontaktování jednorozměrných nanostruktur. Teoretická část práce definuje pojem jednorozměrných nanostruktur, následně se věnuje potenciálu jejich využití, a to především v oblasti ...
 • Nanostruktury a nanosenzory 

  Křečková, Jitka
  Cílem této bakalářské práce je představit využití nanotechnologie ve snímacích zařízeních, poskytnout základní informace o nanotechnologii, včetně popisu a klasifikace nanostruktur, a zdůraznit možnost vylepšení výkonu ...
 • Nukleace magnetické fázové přeměny v nanostrukturách řízená substrátem 

  Hajduček, Jan
  Vlastnosti fázové přeměny v železo-rhodiu (FeRh) z antiferomagnetické fáze (AF) do feromagnetické fáze (FM) jsou výrazně ovlivňovány strukturními defekty v FeRh. Epitaxní vrstvy FeRh jsou připraveny na substrátu MgO (001). ...
 • Příprava InAs nanodrátů metodou MBE 

  Stanislav, Silvestr
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou InAs nanodrátů na křemíkovém substrátu metodou molekulární svazkové epitaxe. Důraz je kladen na výrobu nanodrátů mechanismem Vapour-Liquid-Solid za použití zlatých katalytických ...
 • Příprava kovových nanodrátů elektrochemickou depozicí 

  Ostřížek, Petr
  V této práci jsme studovali možnosti přípravy kovových nanodrátů pomocí tzv. templátových metod. Jedná se o depozici struktur přes tvarové masky. Další částí byl návrh jednoduché aparatury pro elektrochemickou depozici ...
 • Příprava povrchů s difuzní bariérou pro studium počáteční fáze růstu polovodičových nanovláken 

  Andrýsek, Michal
  Tato práce se zabývá přípravou povrchů s difuzními bariérami pro studium růstu germaniových nanodrátů. V práci je představen princip růstu polovodičových nanodrátů, úloha grafenu a oxidu hlinitého jako difuzních bariér při ...
 • Příprava samoorganizovaných nanostrukturovaných oxidických vrstev 

  Šťastná, Eva
  Na vzorcích čistého hliníku (99,95 Goodfellow) byly provedeny experimenty pro ověření různých anodizačních technik. Jako elektrolyt byl použit roztok kyseliny šťavelové, anodizační napětí dosahovalo hodnot od 20 V do 60 ...
 • Příprava vícevrstevných struktur pomocí elektrodepozice v šablonách 

  Lednický, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na výrobu Au-PANI-Au nanodrátů. Prezentovaná výroba nanodrátů je založená na elektrochemické depozici různých kovů a polymerizaci polyanilínu do porézních šablon z porézní anodické aluminy ...
 • Příprava vysoce dopovaných ZnO nanodrátů 

  Andrýsek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou ZnO nanodrátů, jejich dopováním a analýzou. Nanodráty byly připraveny oxidací mosazné fólie za vyššího tlaku a teploty a pomocí depozice zinku v oxidační atmosféře. V práci je popsán ...
 • Studium nanomateriálů pro jejich použití v jaderné energetice a výzkumu 

  Jelínek, Martin
  Bakalářská práce poskytuje ucelený přehled vlastností jednotlivých nanomateriálů a shrnuje nejnovější poznatky o pokročilých aplikacích ve všech odvětvích jaderné energetiky od konstrukčních materiálů, přes palivo, palivové ...
 • Techniky přípravy elektrod s nanostrukturovaným povrchem a jejich charakterizace 

  Hrdý, Radim
  Nanostruktury fixované na pevném povrchu či koloidní nanočástice dnes pronikají do všech oblastí lidského života, oblast senzoriky a detekce nevyjímaje. Tato disertační práce pojednává o výrobě nanostruktur na povrchu ...
 • Využití nanotechnologií v jaderné energetice 

  Skalička, Jiří
  Práce shrnuje současné poznatky o nanomateriálech a jejich použití. Zabývá se hlavně metodami výroby a použitím jednotlivých typů materiálů v oblasti jaderné energetiky, jaderného výzkumu a jaderné medicíny. Teoretická ...