Now showing items 1-19 of 24

 • Aplikace nanoplniv do termoplastů 

  Žák, Luboš
  Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na rešerši současného stavu poznání v oblasti přípravy, vlastností a aplikací nanokompozitů s termoplastickými polymerními matricemi a různými typy nanoplniv. Přehledně jsou ...
 • Diagnostika diafragmového výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace pro povrchovou úpravu nanomateriálů 

  Dřímalková, Lucie
  Přesný mechanizmus samotného zapálení výboje v roztocích není dosud znám, ačkoli v posledních několika letech došlo k velkému pokroku a přiblížením, z nichž některá jsou nastíněna v teoretické části práce. Tato práce je ...
 • Elektrochemická charakterizace nanostrukturovaných povrchů modifikovaných biolátkami s thiolovou vazbou 

  Urbánková, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o nanotechnologii, nanočásticích a nanostrukturovaných površích, elektrochemických metodách, obzvláště voltametrii, cyklické voltametrii, elektrochemické impedanční spektroskopii a měření kontaktního ...
 • Elektrochemická impedanční spektroskopie jako charakterizační metoda modifikovaných nanostrukturovaných elektrod 

  Vrbová, Eva
  Diplomová práce se zabývá nanostrukturovanými povrchy, nanočásticemi a elektro- chemickými charakterizačními metodami, jako jsou cyklická voltametrie, diferenčně pulzní voltametrie a elektrochemická impedanční spektroskopie. ...
 • Fabrication of Magnetic Nanostructures on Silicon Nitride Membranes for Magnetic Vortex Studies Using Transmission Microscopy Techniques 

  Dhankhar, Meena; Vaňatka, Marek; Urbánek, Michal (MyJove Corp., 2018-07-02)
  Electron and x-ray magnetic microscopies allow for high-resolution magnetic imaging down to tens of nanometers. However, the samples need to be prepared on transparent membranes which are very fragile and difficult to ...
 • Izolace uhlíkových nanočástic z jihomoravského lignitu 

  Drozdová, Miroslava
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice izolace uhlíkových nanočástic z lignitu, který se zdá být jejich levným zdrojem. Cílem práce je vypracovat rešerši na téma využití uhelných matric jako zdroje uhlíkatých ...
 • Metamaterials: A Personal View 

  Sihvola, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-06)
  This article discusses fundamental properties of metamaterials. Firstly, it is argued that the defining property of metamaterials is emergence and not that they should display properties not observable in nature. In addition, ...
 • Microwave Impedance Measurement for Nanoelectronics 

  Randus, M.; Hoffmann, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  The rapid progress in nanoelectronics showed an urgent need for microwave measurement of impedances extremely different from the 50Ω reference impedance of measurement instruments. In commonly used methods input impedance ...
 • Nanostruktury a nanosenzory 

  Křečková, Jitka
  Cílem této bakalářské práce je představit využití nanotechnologie ve snímacích zařízeních, poskytnout základní informace o nanotechnologii, včetně popisu a klasifikace nanostruktur, a zdůraznit možnost vylepšení výkonu ...
 • Použití nanoplniv v elektroizolačních materiálech 

  Mohyla, Petr
  Předložená práce se zabývá sledováním složek komplexní permitivity zhotovených kompozitních materiálů, tvořených lakovou matricí plněnou nanočásticemi oxidů kovů. Úvodní část se zabývá teorií dielektrik, jevy v dielektriku, ...
 • Příprava a charakterizace nosičových systémů léčiv na bázi magnetických nanočástic 

  Chvátalová, Barbora
  Tato práce se zabývá studiem magnetických nanočástic, optimalizací jejich přípravy a stabilizací. Koprecipitací různě koncentrovaným hydroxidem sodným byly připraveny částice o různých poměrech Fe2+ a Fe3+ iontů. Z takto ...
 • Sharka: The Past, The Present and The Future 

  Sochor, Jiří; Babula, Petr; Adam, Vojtěch; Krška, Boris; Kizek, René (MDPI, 2012-11-01)
  Members the Potyviridae family belong to a group of plant viruses that are causing devastating plant diseases with a significant impact on agronomy and economics. Plum pox virus (PPV), as a causative agent of sharka disease, ...
 • Simulátor nanopočítače na bázi celulárního automatu 

  Kmeť, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá realizací simulátoru na bázi asynchronního celulárního automatu simulujícího obvody odolné vůči zpoždění. Celulární automaty mají z pohledu nanotechnologií několik zajímavých vlastnosti ...
 • Spectrometric and Voltammetric Analysis of Urease: Nickel Nanoelectrode as an Electrochemical Sensor 

  Hubálek, Jaromír; Klosová, Kateřina; Adámek, Martin (MDPI, 2007-07-16)
  Urease is the enzyme catalyzing the hydrolysis of urea into carbon dioxide and ammonia. This enzyme is substrate-specific, which means that the enzyme catalyzes the hydrolysis of urea only. This feature is a basic diagnostic ...
 • Studium možností nanotechnologií v cementových kompozitech 

  Kardošová, Romana
  Cílem této práce je shrnout a posoudit možností využití vybraných nanočástic jako příměsí do betonů. Tyto částice mají schopnost vylepšovat mechanické i fyzikální vlastnosti cementových kompozitních materiálů, případě jim ...
 • Studium vlastností betonů s nanočásticemi 

  Michnová, Kamila
  V diplomové práci jsou rozebrány základy nanotechnologie jako vědy a nanotechnologie betonu. Kromě toho jsou zde popsány uhlíkové nanotrubičky, možnosti jejich dispergace pomocí vysokorychlostního smykového míchání a pomocí ...
 • Studium vlivu zaváděného plynu na generaci nanočástic elektrickým výbojem v kapalinách 

  Simić, Sanja
  Práce je zaměřená na připravu a charakterizace Ag nanočástic pomocí plazmatu generovaného elektrickým výbojem v kapalinách. Podrobněji je zkouman DC výboj a vznik hydroxylových a vodíkových radikálů. Jedná se o chemické ...
 • Tepelné stárnutí nanokompozitů 

  Janíček, Martin
  Předkládaná práce se zabývá studiem vlastností nanokompozitních materiálů a jejich tepelným stárnutím. V první části práce jsou teoreticky rozebrány některé ze základních pojmů souvisejících s nanokompozitními materiály. ...
 • Uhlíkaté nanočástice z lignitu 

  Kohoutková, Eliška
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na lignit jako na potenciální surovinu pro extrakci uhlíkových kvantových teček. Na základě literární rešerše byl pro lignit navržen mechanochemický postup izolace těchto nanočástic, kdy ...