Now showing items 1-12 of 12

 • Deformačně napěťová analýza sklerotické tepny při angioplastice 

  Trtík, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá analytickým výpočtem maximálního napětí a deformace stěny sklerotické arterie při angioplastice a srovnává ho s napětím ve stěně při běžném krevním tlaku jak zdravé, tak postižené tepny. Na ...
 • Deformační, napjatostní a bezpečnostní analýza rámu jízdního kola. 

  Ondrejka, Jan
  Cílem této práce bylo posouzení poddajnosti a bezpečnosti rámu jízdního kola pomocí přístupu prosté pružnosti, konkrétně pomocí výpočtové deformační a napjatostní analýzy. Po zjednodušení modelu byly zpracovány dvě varianty ...
 • Hydraulické posunovače 

  Kvasnica, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí hydraulického posunovače. V práci jsou uvedeny možná konstrukční provedení. Následně je vypracována vybraná konstrukce posunovače pro parametry : maximální tlačná síla 50 kN, ...
 • Hydromobil - návrh mechanicko-hydraulické rekuperace kinetické energie automobilu 

  Stodolák, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením vozidla poháněného tlakovou energií ukládanou do hydraulicko-pneumatických akumulátorů. V první části jsou popsány druhy rekuperace energie a především je zde rozebrána ...
 • Konstrukční návrh a optimalizace třmenu vstřikovače 

  Moravec, Tomáš
  Diplomová práce na téma „konstrukční návrh a optimalizace třmenu vstřikovače“ se zabývá návrhem upínacího třmenu, jehož funkcí je zajištění přesné polohy vstřikovače systému Common Rail. Tvar třmenu vstřikovače je navrhován ...
 • Nalezení optimální geometrie kryogenní nádoby 

  Létal, Tomáš
  Předkládaná práce je zaměřena na nalezení optimální konstrukce pro uchycení kryogenní nádoby v rámu ISO kontejneru. Řešení vychází z pevnostních analýz několika navržených variant a jejich následného posouzení. Na základě ...
 • Napěťová, deformační a pevnostní analýza přední nápravy lehokola 

  Valenda, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení napjatosti a bezpečnosti přední nápravy lehokola pomocí přístupu prosté pružnosti. Výpočet je omezen na tři varianty, které se liší způsobem zatížení rámu. Jako výpočtový model ...
 • Návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště automobilu 

  Rektořík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pomocí kterého bude možné měřit výškovou polohu těžiště automobilu. V první části diplomové práce jsou popsány jednotlivé metody měření, na jejichž principu ...
 • Optimalizace uložení projektorové čočky 

  Bezděk, Matěj
  Diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu držáku projektorové čočky. Práce je vytvořena ve spolupráci s vývojovým oddělením firmy Varroc Lighting Systems, s.r.o. V práci je nejprve stručně popsán vývoj ...
 • Tepelně-hydraulický a pevnostní výpočet výměníku tepla 

  Fiala, Petr
  Hlavním předmětem práce je napěťová analýza určitých částí trubkového výměníku tepla použitím MKP. Každá část je posouzena dvěma odlišnými výpočtovými způsoby. Způsobem na základě výpočtových hodnot a způsobem blížícího ...
 • Totální endoprotéza kolenního kloubu 

  Zděblo, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou totální endoprotézy kolenního kloubu. Popisuje historický vývoj z hlediska konstrukčních typů a materiálů používaných k výrobě. Charakterizuje jednotlivé materiály se zaměřením na ...
 • Zážehový motor pro malá osobní vozidla 

  Fáber, Filip
  Cílem této diplomové práce bylo ze zadaných parametrů válcové jednotky stanovit průběhy sil v klikovém mechanismu. Dále byl proveden návrh možného vyvážení klikového mechanismu s použitím jedné vyvažovací hřídele. Byly ...