Now showing items 1-16 of 16

 • Baja SAE Vehicle Design 

  Hajdušek, Zdeněk
  Tato diplomová práce popisuje koncepční návrh vozidla Baja SAE dle aktuálních pravidel organizace SAE. V úvodu je práce zaměřena na rešerši konkurenčních vozidel a následně na základě těchto na samotný návrh prvního vozidla ...
 • Brzdový systém formule SAE 

  Brůna, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním brzdových systémů formule SAE. Z provedeného porovnání je vybráno nejvhodnější řešení a provedeno jeho dimenzování a vlastní konstrukční návrh. Ten je ověřen analýzou napjatosti a ...
 • Deformačně napěťová analýza stožáru vysokého napětí s transformátorem 

  Vacenovský, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na provedení deformačně napěťové analýzy stožáru vysokého napětí s transformátorem. Nejprve je zmíněn teoretický základ prutových soustav. Následuje rozbor soustavy a samotný analytický výpočet ...
 • Deformačně napěťová analýza železničního mostu přes řeku Moravu 

  Trávníček, Lukáš
  Bakalářská práce obsahuje napjatostní a deformační analýzu prvních dvou částí železničního mostu v Olomouci s posouzením změny napjatosti a deformace při změně statického uložení. Nejprve je uveden teoretický základ prutových ...
 • Deformačně napěťová analýza železničního mostu přes řeku Odru 

  Svoboda, Josef
  Bakalářská práce se zabývá napjatostní, pevnostní a deformační analýzou rovinné mostní příhradové konstrukce. Cílem je určení osových sil pro staticky určitou soustavu a následně provedením konstrukčních změn a snížit osová ...
 • Deformační, napjatostní a bezpečnostní analýza rámu lehokola. 

  Verner, Jan
  Práce obsahuje deformační, napjatostní a bezpečnostní analýzu rámu lehokola firmy AZUB. Po seznámení s historií, definicí prutu, prutovými předpoklady a vytvoření výpočtového modelu rámu, se přešlo k samotnému řešení ...
 • Konstrukční úprava řadící páky automobilu 

  Hajdušek, Zdeněk
  Zdeněk Hajdušek Konstrukce úprava řadicí páky automobilu BP, ÚADI, 2010, 59 str., 75 obr. Při návrhu úpravy řadicí páky bylo docíleno konstrukce o vyšší tuhosti a současně nižší hmotnosti než původní řešení a to při dodržení ...
 • Měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů 

  Dokoupil, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na měření napjatosti ve spirále vodní turbíny pomocí tenzometrů. Zpráva je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána teorie, která se ...
 • Napjatostní, deformační a bezpečnostní analýza rámu tandémové tříkolky 

  Tatalák, Adam
  Bakalářská práce obsahuje napjatostní, deformační a bezpečnostní analýzu rámu tandémové tříkolky firmy AZUB. V teoretickém úvodu je krátké seznámení s alternativní cyklistikou. Jsou rozebrány prutové předpoklady a je ...
 • Napjatostní, deformační a spolehlivostní výpočtová analýza nastavitelného rámu tandémové tříkolky 

  Ščotka, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá napjatostnou, deformačnou a bezpečnostnou analýzou nastaviteľného rámu tandemovej trojkoly. V úvode sa nachádza oboznámenie s cyklistikou a konkrétne s alternatívnou cyklistikou, ďalej sú ...
 • Návrh konstrukčního uspořádání vozidla studentské formule 

  Niesner, Martin
  Hlavními vodítky při návrhu rámové konstrukce studentské formule jsou pravidla a specifikace soutěže Formula Student. Diplomová práce pojednává o bezpečnostních a konstrukčních požadavcích na rám a také o požadavcích na ...
 • Optimalizace hnacích hřídelí kol přední nápravy vozidla Magma 

  Kala, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací hnacích hřídelí vozidla MAGMA Alficar, u kterých v extrémních provozních podmínkách dochází k poškození. K analýze hřídele je využita metoda konečných prvků, jež je moderním ...
 • Píst vznětového motoru 

  Tatíček, Marek
  Obsahem diplomové práce je provedení výpočtové MKP analýzy napjatosti současného konstrukčního provedení pístu vznětového motoru a navržení nových konstrukčních variant pístů včetně jejich napjatostní analýzy. Na základě ...
 • Posouzení životnosti svařovaného rámu pro hydrauliku lisu stroje RONDOPRESS 

  Čermák, Petr
  Petr Čermák: Posouzení životnosti svařovaného rámu pro hydrauliku lisu stroje RONDOPRESS Cílem této diplomové práce je posouzení životnosti svařovaného rámu pro hydrauliku lisu stroje RONDOPRESS, který je určen pro pekárenské ...
 • Šnekový mísič kontinuální 

  Pelka, Tomáš
  Tato diplomová práce zpracovává a je zaměřena na problematiku kontinuálního mísení partikulárních látek. Vlastní práce je rozdělena do následujících kapitol. Kapitola první zahrnuje vlastní teorii mísení a informace o ...
 • Využití nalepovacích tenzometru pro stanovení tlaku v potrubí 

  Beran, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá využitím nalepovacích tenzometrů pro stanovení tlaku v potrubí. Jedná se o výpočet tlaku z měřené deformace. Cílem této práce je navrhnout matematicko-technické modely k určení vnitřního tlaku ...