Now showing items 1-14 of 14

 • Diagnostika při hodnocení stavebně statického stavu existující konstrukce 

  Kopec, Jan
  Tato práce se v úvodu zabývá ve své teoretické části shrnutím a podrobným popisem vybraných diagnostických metod, které byly aplikovaný na vybraných konstrukčních částech existujícího mostního objektu v rámci praktické ...
 • Hodnocení stavu dřeva v konstrukcích a zhodnocení využitelnosti nedestruktivních metod zkoušení 

  Munduchová, Markéta
  Bakalářská práce se skládá z teoretické a experimentální části. V teoretické části jsou uvedeny poznatky týkající se struktury dřeva, jeho základních vlastností a životnosti. Dále jsou popsány vady dřeva, vliv dřevokazného ...
 • Kalibrace nepřímých metod pro zjišťování vlastností alkalicky aktivovaných betonů 

  Vrba, Pavel
  Práce se zabývá tvorbou kalibračních vztahů pro stanovení pevnosti v tlaku, dynamického a statického modulu pružnosti alkalicky aktivovaného betonu pomocí nepřímých (nedestruktivních) metod. O alkalicky aktivovaných betonech ...
 • Metodika diagnostiky historického cihelného zdiva 

  Bakešová, Martina
  Cílem bakalářské práce je vypracování přehledu historického vývoje cihel a cihelného zdiva, včetně podrobné metodiky diagnostiky historických zděných konstrukcí. Text v úvodní části práce pojednává o historickém vývoji ...
 • Metodika diagnostiky železobetonové konstrukce 

  Zlámal, Vojtěch
  Bakalářská práce se v úvodu zabývá vlastnostmi železobetonu a popisuje jeho základní zkoumané vlastnosti. V jednotlivých částech se pak věnuje metodám užívaným k diagnostice stavebních konstrukcí. Blíže se zabývá vybranými ...
 • Návrh a provedení diagnostiky objektu 

  Dušek, Erik
  Bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem silničního železobetonového mostu evidenčního čísla 325-021 v Hostinném v Královéhradeckém kraji. Cílem je návrh a částečné provedení diagnostického průzkumu. Součástí ...
 • Ověření využitelnosti ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení mrazuvzdornosti betonových cihel 

  Kašparová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá ověřením využitelnosti ultrazvukové impulsové metody pro stanovení mrazuvzdornosti betonu. V teoretické části je pojednáno o základních charakteristikách vibrolisovaného betonu, popisu působení ...
 • Problematika testování stříkaných betonů 

  Škapová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na testování laboratorně vyrobeného stříkaného betonu. Sledovanými parametry jsou především pevnost betonu a modul pružnosti betonu v tlaku. Pozornost je věnována metodám měření těchto parametrů ...
 • Stavebně technický průzkum historického objektu sokolovny 

  Cupl, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením diagnostických prací užívaných při hodnocení existujících konstrukcí. V praktické části jsou tyto metody aplikovány při předběžném stavebně technickém ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Zlámal, Vojtěch
  Tato diplomová práce se v úvodu zabývá pozicí diagnostiky železobetonových konstrukcí ve stavebním odvětví průmyslu. Teoretická část se zabývá rešerší metod pro část praktickou a základním nástinem postupů. Praktická část ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Haloun, Jan
  Bakalářská práce se v první teoretické části zabývá metodami pro diagnostiku železobetonových konstrukcí a jejich praktickou aplikací. V teoretické části jsou popsány metody dnes používané při diagnostice železobetonových ...
 • Stavební průzkum a diagnostika zděné konstrukce 

  Bakešová, Martina
  Cílem diplomové práce je vypracování stručného přehledu historického vývoje cihel, metodiky diagnostiky zděných konstrukcí a jejich aplikace v praktické části pro vyhodnocení stavebního průzkumu zděné konstrukce, prováděného ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Broďák, Marek
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu existujících konstrukcí. V teoretické části je popsán postup hodnocení existujících konstrukcí a vybrané diagnostické metody pro provedení průzkumu ...
 • Zjišťování dynamických modulů cihelného střepu 

  Valentová, Renata
  Diplomová práce se zabývá zjišťováním dynamického modulu pružnosti nedestruktivními metodami cihelného střepu. Vzoly laboratorně vyrobeny ze dvou druhů cihlářské zeminy a dále byly použity výřezy z cihly plné typu klinker. ...