Now showing items 1-20 of 23

 • Diagnostika poruch železobetonových sloupů pomocí ultrazvukové metody 

  Hrabová, Kristýna; Hüblová, Sabina; Cikrle, Petr; Láník, Jaromír (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  Trvalá udržitelnost je velmi diskutovaným tématem po celém světě, souvisí nejen s množstvím odpadů a emisí spotřebovaných a vytvořených při výrobě stavebních materiálů, ale i s životností konstrukcí. Pro stavební konstrukce ...
 • Diagnostika vybrané mostní konstrukce 

  Jedlička, Lukáš
  Tato práce se zabývá stavebně technickým průzkumem mostu ev. č. 43-011 za obcí Česká u Brna. Součástí práce je literární rešerše pojednávající o systému hospodaření a kontroly mostů na pozemních komunikacích, o prefabrikovaných ...
 • Experimentální stanovení závislosti parametrů NDT a pevnosti v tlaku betonu 

  Kozáček, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá nedestruktivním zkoušením betonu a závislostí zjištěných NDT parametrů na pevnosti v tlaku betonu. Pozornost je hlavně soustředěna na ultrazvukovou impulsovou metodu a tvrdoměrnou odrazovou metodu. ...
 • Hodnocení kvality svarů řetězů harvestorů 

  Teuer, Tomáš
  V diplomové práci je zkoumán vliv nastavení parametrů svařování a postupu svařování na výslednou strukturu a pevnost svarového spoje řetězů harvestorů. V teoretické části je rozebrán problém svařitelnosti borových ocelí ...
 • Kategorizace signálu akustické emise při cyklickém namáhání dílců 

  Stein, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na hlubší analýzu signálu akustické emise. Podkladem pro analýzu jsou data ze zkoušek ložiskových materiálů a reálných ložisek, které byly testovány na stanici Axmat. Data byla zpracována ...
 • Komplexní diagnostika železobetonové konstrukce 

  Marek, Michal
  Cílem práce je komplexní zhodnocení umístění výztuže v železobetonové konstrukci a její porovnání s projektovou dokumentací. Na základě získaných dat budou vyhodnoceny statické posudky pro jednotlivé prvky. V případě že ...
 • Metodika zkoušek historických cihel a zdiva 

  Bartoň, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá metodikou třídění cihel plných pálených pro rekonstrukce historických staveb. V teoretické části je popsána technologie výroby cihel plných pálených a diagnostické metody, a to včetně jejich ...
 • Moderní diagnostické metody používané v defektoskopii 

  Vítámvás, Zdeněk
  Současná nedestruktivní defektoskopie nabízí rozmanité způsoby odhalování vad materiálu. Zvolením vhodné metody či vhodné kombinace zkoušek lze s dostatečnou přesností zjistit polohu a velikost vady. Pro vyšší pravděpodobnost ...
 • Moderní trendy a postupy v prozařovacích metodách v defektoskopii 

  Skřivánková, Vendula
  Předložená bakalářská práce se zabývá moderními trendy a postupy v prozařovacích metodách v defektoskopii, které se používají nebo se začínají používat v technické praxi. Nejprve jsou uvedeny principy konvenční (analogové) ...
 • Nedestruktivní zkoušení odlitků ozubených kol 

  Krejčí, Martin
  Tato práce se zabývá aplikací vybraných metod nedestruktivního zkoušení při řízení jakosti výroby ocelových odlitků ozubených kol. Popisuje princip zjišťování vad danými metodami, následné určování příčin vzniku vad a ...
 • Nedestruktivní zkoušení svarů 

  Šaloun, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nedestruktivního zkoušení (NDT) tavných svarů kovů. V práci je provedena rešerše pěti základních metod zkoušení – vizuální, magnetické práškové, ultrazvukové, prozařovací a kapilární. ...
 • Optimalizace výroby litinových odlitků za účelem snížení výskytu vad 

  Blaha, Marek
  Předložená diplomová práce se zabývá vadami odlitků z litin a možnostmi optimalizace výrobní technologie za účelem snížení objemu neshodných výrobků. Teoretická část je zaměřena na poznatky, které se týkají litin, její ...
 • Porovnání kalibračních vztahů pro stanovení pevnosti v tlaku různých typů betonů z nedestruktivních zkoušek 

  Kaplan, Václav
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním kalibračních vztahů pro určení pevnosti betonu v tlaku z nedestruktivního zkoušení. Uvádí postupy stanovení pevnosti betonu v tlaku ze zkoušení nedestruktivními metodami, mezi které ...
 • Praktické ověření parametrů EMAT snímačů 

  Zlámal, Michal
  Úkolem je seznámení s EMAT snímači, jejich základními vlastnostmi a principem fungování. Doplnění teoretických poznatků získaných v Semestrální praci 1 spočívá na praktickém změření frekvenčních charakteristik budící a ...
 • Problematika nedestruktivního zkoušení v současné průmyslové praxi 

  Jakubcová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá problematikou certifikace pracovníků v oboru nedestruktivního zkoušení dle platných norem. Teoretická část práce porovnává český certifikační systém pracovníků nedestruktivního zkoušení se systémy ...
 • Průzkum a hodnocení železobetonové mostní konstrukce 

  Šnédar, Jaroslav
  Cílem této práce je zhodnocení skutečného stavu železobetonového trámového mostu nacházejícího se v Brně Jundrově. Pro vyhodnocení tohoto stavu byla provedena hlavní prohlídka mostu. Následně pak byla použita celá řada ...
 • Předběžný průzkum a hodnocení budovy před rekonstrukcí 

  Bartoň, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem zděného objektu s litinovými sloupy. Stavebně technický průzkum byl proveden z důvodů plánované modernizace a přestavby objektu na bytový dům s občanskou ...
 • Ultrazvukové měření velkoformátových obkladů 

  Čaněk, Michal
  Práce se zabývá sledováním vlivu použitého lepidla na chování nalepených velkoformátových obkladů. V rámci experimentů byla nepřímou metodou sledována rychlost šíření ultrazvukového vlnění na obkladech nalepených na betonový ...
 • Vliv velikosti zkušebního tělesa na hodnoty materiálových vlastností stanovených rezonanční metodou 

  Čaněk, Michal
  Práce se zabývá sledováním vlivu velikosti zkušebního tělesa na hodnoty materiálových charakteristik stanovených rezonanční metodou. V rámci experimentu byla odzkoušena řada těles různých rozměrů a tvarů z betonů dvou ...
 • Vliv vlhkosti lehkého kameniva na vlastnosti betonu 

  Pešek, Lukáš
  Práce se zabývá sledováním vlivu vlhkosti lehkého kameniva na vlastnosti ztvrdlého betonu. V rámci experimentu byla odzkoušena zkušební tělesa ze dvou různých lehkých betonů, a dvou různých vstupních vlhkostních stavů ...