Now showing items 1-18 of 18

 • Bezkontaktní měření teploty 

  Závodný, Ondřej
  V této bakalářské práci se zabývám problematikou bezkontaktního měření a praktickým ověřováním základních parametrů termokamery Fluke Ti20. Jedná se zejména o experimentální měření na zdroji referenční teploty a na přípravku ...
 • From probabilistic to quantile-oriented sensitivity analysis: New indices of design quantiles 

  Kala, Zdeněk (MDPI, 2020-10-19)
  In structural reliability analysis, sensitivity analysis (SA) can be used to measure how an input variable influences the failure probability Pf of a structure. Although the reliability is usually expressed via Pf, Eurocode ...
 • Konfirmace parametrů teplotní šokové komory 

  Konupka, Richard
  Bakalářská práce se zabývá problematikou konfirmace šokové komory a návrhem metodiky pro její provedení. V teoretické části je uveden stručný přehled environmentálních komor používaných pro testování vlivů změny teploty a ...
 • Měření elektrických veličina na pohonech jističů nn 

  Mazálek, Tomáš
  Tato práce byla vytvořena za účelem porovnání vypočtených hodnot pomocí osciloskopu a pomocí Excelu. Bylo proto nutné uvést teorii výpočt elektrických veličin nesinusového a neperiodického signálu. Pro získání relevantních ...
 • Měření průtoku kapalin 

  Schoř, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením průtoku kapalin. První část tvoří teoretický rozbor s přehledem nejdůležitějších parametrů snímačů průtoku, hlavních parazitních vlivů a metod pro kalibraci snímačů průtoku. Druhou ...
 • Měření průtoku pro modelové zkoušky vodních turbín 

  Neděla, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou měření průtoku při modelových zkouškách vodních turbín. Teoretická část je věnována literární rešerší průtokoměrů a porovnání jejich přesností. Praktická část se zabývá vyhodnocením ...
 • Měřicí přístroj HDO signálů 

  Čurda, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou uvedení měřicího přístroje SVA - M na trh z hlediska splnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu a elektrickou bezpečnost. Dále se zabývá stanovením základních chyb měřicího ...
 • Návrh a identifikace rozšířeného modelu MEMS gyroskopu 

  Vágner, Martin
  Práce se zabývá metodikou měření parametrů MEMS gyroskopů a stanovením vstupně-výstupního modelu. V úvodu je stručně rozebrán stávající přístup k modelování MEMS gyroskopů a určení jejich parametrů. Druhá část se podrobně ...
 • Nejistoty měření teploty 

  Staněk, Vladimír
  V předkládané práci jsou popsány jednotlivé metody měření teploty a nejistot těchto měření. V práci jsou přehledně zpracované principy jednotlivých čidel teploty. Podle těchto jednotlivých senzorů je následně práce rozdělena ...
 • Nejistoty měření u kalibrace snímačů vibrací 

  Pražák, Jiří
  Tato práce se zabývá zkoumáním nejistot měření u kalibrace snímačů vibrací. V práci je proveden rozbor jednotlivých kalibračních metod snímačů vibrací. Dále je proveden rozbor nejistot měření pro sekundární kalibraci ...
 • Nejistoty měření v diagnostice izolačních materiálů 

  Kamenická, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá měřením kapacity a ztrátového činitele kondenzátoru s dielektrikem ve frekvenční oblasti od 20 Hz do 30 MHz. Změřena jsou kapalná a tuhá dielektrika po jednom vzorku na třech LCR metrech firmy ...
 • Pravděpodobnostní řešení porušení ochranné hráze v důsledku přelití 

  Alhasan, Zakaraya
  Disertační práce se zabývá analýzou spolehlivosti ochranných hrází na základě odhadu pravděpodobnosti poruchy hráze. Práce na základě teoretických poznatků, experimentálních a statistických výzkumů, matematických modelů a ...
 • Spektrální analyzátor N1996A-503 a nejistoty měření 

  Trojan, Martin
  Hlavním cílem této diplomové práce je seznámení čtenáře se spektrálním analyzátorem Agilent CSA N1996A. Práce vysvětluje všechny měřicí funkce tohoto přístroje, ovládací prvky a uvádí některé technické parametry. V další ...
 • Srovnání možností uplatnění rentgenové mikrotomografie v metrologii s konvenčními přístupy 

  Budiš, Marek
  Bc. Marek Budiš Srovnání možností uplatnění rentgenové mikrotomografie v metrologii s konvenčními přístupy Diplomová práce, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, VUT FSI v Brně Tato diplomová práce je zaměřena na ...
 • Stanovení nejistoty měření průměru děr ocelových součástí pomocí rentgenové počítačové tomografie 

  Blažek, Pavel
  Tato práce se zabývá určením nejistot rozměrových měření v rentgenové počítačové tomografii (CT). Proces měření na CT se skládá z mnoha kroků a je ovlivněn velkým množstvím faktorů, které závisí nejen na parametrech daného ...
 • Stanovení standardní nejistoty při konfirmaci teplotní komory 

  Dojava, Václav
  Diplomová práce se zabývá problematikou konfirmace teplotní komory CTS 65/50, která je součástí vybavení zkušební laboratoře CVVOZE. Teoretická část práce se zaměřuje na rozbor a popis metodiky konfirmace teplotních komor, ...
 • Vliv nejistoty modelů projektů na investiční rozhodování 

  Pískatá, Petra
  Disertační práce zpracovává rozsáhlou analýzu procesu investičního rozhodování. Ve svých dílčích částech zkoumá jednotlivé modely, které jsou užívány ve fázi plá-nování, analýze a hodnocení investičních projektů, ale také ...
 • Vyjadřování nejistoty výsledku zkoušky 

  Kňava, Miroslav
  Cílem této práce je analyzovat metodiku provádění zkoušky teplosměnných trubek parogenerátoru metodou vířivých proudů na EDU, vytvořit model pro odhad standardní kombinované nejistoty výsledku této zkoušky, kvantifikovat ...