Now showing items 1-8 of 8

 • Automatizované měření akustického výkonu 

  Prát, Marek
  Tato semestrální práce se zabývá metodami pro měření a zpracování hladin akustického výkonu a výpočet nejistot měření podle mezinárodní normy ISO 3744:2010.
 • Hodnocení přesnosti a způsobilosti souřadnicového stroje PIONEER DEA 

  Hrdlička, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá přesností a způsobilostí souřadnicového měřicího stroje Pioneer Dea. Cílem práce je vyjádřit pomocí metodiky mezinárodního slovníku termínů v metrologii nejistotu měření a pro vytypovaný ...
 • Mazání malým množstvím maziv pro vystružování 

  Müller, Pavel
  V důsledku enviromentálních aspektů se zavádí obrábění za sucha nebo obrábění s minimem mazání. Převážně se jedná o mazání s průtokem cca 50 ml/h. Tato technologie se úspěšně zavedla pro soustružení, frézování, ale je málo ...
 • Měření elektromagnetického vyzařování v částečně a plně bezodrazových komorách 

  Deneš, Roman
  Práce si klade za cíl podrobný rozbor mechanismů šíření elektromagnetických vln v bezodrazových komorách. Při analýze je zohledněn vliv měřící vzdálenosti, konfigurace pracoviště a dalších parametrů. Dále se práce zabývá ...
 • Nízkoúrovňové měřicí metody 

  Müller, Tomáš
  Tato práce pojednává o způsobu měření signálů nízkých úrovní. Je zde nastíněno, jakým způsobem by se mělo postupovat při návrhu měřicího systému a výběru měřicího přístroje a příslušenství. Dále je zde uveden výpočet chyb ...
 • Posouzení metody využívající přenosnou měřicí sestavu s průtokoměrem 

  Štarhová, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením metody měření průtoku využívající přenosnou měřicí sestavu s průtokoměrem používanou v oblasti úředního měření v profilech s volnou hladinou. U této metody jde o řízenou simulaci ...
 • Souřadnicové měřicí stroje (CMM) s optickým snímacím systémem a optické CMM 

  Palásek, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá souřadnicovými měřícími stoji (CMM) s optickým snímacím systémem a optickými CMM. V souladu se zadáním na základě přehledu známých bezkontaktních systémů, je cílem této práce vytvořit metodiku ...
 • TYPOVÝ PROTOKOL SYNCHRONNÍHO STROJE 

  Řezníček, Martin
  Cílem této práce je teoreticky posoudit zkoušky (typové a kusové) synchronních generátorů a posléze i prakticky změřit a vyhodnotit ve výsledném typovém protokolu. Teoretická část obsahuje rozbor norem pro jednotlivé zkoušky ...