Now showing items 1-14 of 14

 • Koaxiální multiplexer pro automatizované měření AC proudu 

  Boštík, Ondřej
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá literární rešerší na téma chyb měření a nejistot měření. V praktické části se zabývá simulací přídavné kapacitní odporové zátěže na amplitudo- vou a fázovou chybu bočníků. Pro ...
 • Komparace přesnosti různých teplotních čidel 

  Szotkowski, Radek
  Bakalářská práce se zabývá přesným měřením teploty za využití různých snímačů teploty a různých teploměrů. Jsou prostudovány odporové senzory teploty, termoelektrické články a nejistoty měření. V praktické části jsou ...
 • Management kalibrace souřadnicového měřicího stroje (SMS) 

  Lysý, Zbyněk
  Diplomová práce na téma management kalibrace souřadnicového stroje má za úkol vypracovat podrobnou analýzu nejistot při měření na 3D souřadnicovém měřicím stroji Micro-Vu Excel v praxi, doplněnou o praktický příklad výpočtu ...
 • Metodika pro kalibraci objemu nádob a nádrží 

  Vrátil, Šimon
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu metrologického postupu kalibrace objemu nádob a nádrží pomocí objemové metody. Jsou zde analyzovány stávající předpisy a posuzovány vlivy na výpočet nejistot měření. Stěžejní částí ...
 • Měření impedancí s vyhodnocováním nejistot 

  Fiala, Radim
  Tato diplomová práce pojednává o stanovování standardních nejistot při měření elektrických veličin. Dále jsou navrženy postupy výpočtu nejistot u měření impedancí. Impedance je změřena za pomocí LCR Metru Agilent 4263B. ...
 • Měření piezoelektrického nábojového koeficientu 

  Stehno, David
  Cílem této bakalářské práce bylo teoreticky nastudovat určování piezoelektrických koeficientů, zejména piezoelektrického nábojového koeficientu a pomocí různých metod měření určit tento koeficient. Dále nastudovat problematiku ...
 • Měření průtoku plynů 

  Slováček, Antonín
  Tato diplomová práce popisuje návrh a realizaci nových laboratorních přípravků, které mají studentům v rámci laboratorních cvičení přiblížit metody měření průtoku vzduchu. Vytvořené přípravky a laboratorní úlohy umožní ...
 • Návrh interní kalibrační laboratoře pro potřeby výrobního závodu v oblasti automotive 

  Lojková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá především problematikou kalibračních laboratoří ve výrobním podniku a kalibračními postupy pro dílenská měřidla. Je zde popsán dosavadní stav kalibrační laboratoře v organizaci. Součástí vytvoření ...
 • Nejistoty interferometrických měření 

  Kočí, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá nejistotami interferometrických měření a metodami jejich vyhodnocení. V teoretické části je uveden obecný přehled interferometrů a technik interferometrických měření. Dále je rozebrán výpočet ...
 • Nejistoty měření stanovené metodou Monte Carlo 

  Krejčí, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením nejistot u přímých a nepřímých měření. Zaměřuje se na výpočet nejistot metodou Monte Carlo i klasickou numerickou metodou. Praktická část práce pojednává o stanovení nejistot ...
 • Software pro výpočet nejistot v LabVIEW 

  Lebeda, Roman
  Tato bakalářská práce má za úkol demonstrovat obecnou problematiku nejistot přímých a nepřímých měření. Tato obecná problematika je následně zpracována v konkrétní případ nepřímého měření výkonu odporové zátěže za pomocí ...
 • Vliv provozní teploty na nejistotu měření u multimetrů 

  Kuba, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o stanovení standardních nejistot pro multimetry podle metodiky GUM u přímých měření stejnosměrného napětí pro různé provozní teploty . Jsou navrženy postupy výpočtu nejistot měření ...
 • Vliv sklonu přívodního potrubí na Q/H charakteristiku měrného žlabu PARS P3 

  Naiser, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem přívodního potrubí na Q/H charakteristiku měrného žlabu PARS P3. Byla provedena měření Q/H charakteristik pod různými sklony přívodního potrubí a měrného žlabu. Následně pak byly tyto ...
 • Zvýšení efektivity kontroly ramene tankovací nádrže 

  Sobotková, Kateřina
  Diplomová práce zahrnuje návrh nového postupu kontroly plastového komponentu tankovací nádrže. Teoretická část pojednává o potenciálních zdrojích chyb a nejistot vznikajících při samostatném měření. Dále se věnuje ...