Now showing items 1-19 of 19

 • Analysis of Irregular Networks Using Diakoptic Modification of Admittance Matrix Inversion 

  Rybin, A. I.; Trochimenko, J. K.; Radionova, M. V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1993-12)
  A special method of admittance matrix inversion is presented in this article. This method is based on diakoptic tearing of non-standard networks and then solving the subnetworks step by step with added torn branches. It ...
 • Bezpečnostní analýza síťového provozu pomocí behaviorálních signatur 

  Barabas, Maroš
  Tato práce se zaměřuje na popis aktuálního stavu bádání v detekčních metodách síťových útoků a následně na vylepšení schopnosti detekce specifických útoků vytvořením formálního popisu síťových metrik, které aproximují ...
 • Development of a Symmetric Ring Junction as a Four-Port Reflectometer for Complex Reflection Coefficient Measurements 

  Lee, K.Y.; Chung, B. K.; You, K. Y.; Cheng, E. M.; Abbas, Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  Six-port reflectometer is well-known for its ability to measure magnitude and phase-shift of microwave signal using four power detectors that perform magnitude-only measurements. This paper presents the development of an ...
 • Interakce léčiv užívaných při léčbě schizofrenie a jejich doprovodných příznaků 

  Musilová, Jana
  Práce se zabývá studiem interakcí antipsychotických léčiv a jejich doprovodných účinků. Stručně popisuje vědní obor vývoj léčiv (drug discovery) a příbuzné vědní disciplíny, zejména se pak zaměřuje na problematiku analýzy ...
 • Linuxové víceplatformní oddělené běhové prostředí pro analýzu malware v IoT 

  Uhříček, Daniel
  Analýza IoT malwaru je problematická zejména pro množství a rozlišnost architektur procesorů používaných IoT zařízeními. Práce shrnuje možnosti statické, dynamické a síťové analýzy Linuxového malwaru a hodnotí existující ...
 • LTP - A Tutorial Program for Analysis of Linear Two - Ports 

  Valsa, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1993-12)
  The paper describes basic possibilities offered by the program LTP (Linear Two-Ports) in teaching electrial networks theory. At the same time the most important algorithms used in the program are briefly described. The ...
 • Návrh projektu implementace informačního systému 

  Pospíšil, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje problematice projektového řízení, konkrétně využití metod síťové analýzy při řízení projektů. V praktické části je popsán návrh alternativního řešení řízení předprojektové fáze projektu, konkrétně ...
 • Návrh projektu rekonstrukce bytu 

  Pecháčková, Karolina
  Práce se zaměřuje na využití síťové analýzy pří řízení projektu rekonstrukce bytu v praxi. Analyzuje současný stav domu, požadavky majitelů a jejich finanční situaci. Navrhuje způsoby a možnosti projektového řízení pomocí ...
 • Návrh projektu rekonstrukce domu s podporou MS Project 

  Horák, Filip
  Bakalářská práce se věnuje problematice projektového řízení, konkrétně využití metod síťové analýzy při řízení projektů. V praktické části je popsán návrh alternativního řešení řízení projektu, konkrétně rekonstrukce domu ...
 • Návrh projektu výstavby výzkumného centra 

  Hortová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu projektu výstavby výzkumného centra dle požadovaných specifikací společnosti SEDOX s. r. o. Teoretická část je věnována základním poznatkům a nástrojům projektového managementu. ...
 • Návrh projektu zavedení nových webových stránek pro základní školu 

  Ondráčková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na využití metodik projektového managementu při zavádění nových webových stránek pro základní školu T. G. Masaryka v Hrušovanech u Brna. Bude provedena analýza současného stavu, časový plán, ...
 • Návrh, správa a analýza SSM multicastové sítě 

  Žák, Jakub
  V diplomové práci na téma Návrh, správa a analýza SSM multicastové sítě, jsou zmapovány a podrobněji rozebrány technologie šíření paketů. Zvláštní pozornost je věnována multicastovým technologiím. V práci jsou rozebrány ...
 • Plánování projektu bezpečnostního systému s využitím technik projektového managementu 

  Korček, František
  Bakalárska práca sa zaoberá uplatnením techník projektového manažmentu pri plánovaní projektu vo vybranej firme. Popisuje, ktoré nástroje z teórie projektového manažmentu a sieťovej analýzy sú východiskami pre plánovanie ...
 • Pokročilé využití síťových analyzátorů 

  Novák, Přemek
  Tato bakalářská práce je složena z popisu laboratorní sítě Cisco a všech jejích součástí. Dále možností analýzy sítí dle standardů RFC 2544 a EtherSAM a popisu měření pomocí analyzátorů Vepal TX300, Fluke NTS II a Sunlite ...
 • Realizace impedančního analyzátoru 

  Slinták, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem měřicího přístroje pro měření impedancí antén. Analyzátor obsahuje analogovou VF část i digitální obvod pro následné zpracování a prezentaci naměřených hodnot. V první části práce ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Kovář, Jakub
  Bakalářská práce popisuje problematiku řízení projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami a postupy plánování průběhu projektu výstavby ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Farníková, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na celkový průběh konkrétní zakázky v konkrétním podniku. Tato analýza je přesněji zaměřena na měřiče tepla, které tvoří v podniku podstatnou část odbytu. Obsahuje návrh, jak by mohla firma ...
 • Využití informačních systémů ke sledování provozních parametrů malého dopravního letadla 

  Parýzek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá využitím informačních systémů při provozu malého dopravního letounu se zaměřením na aplikaci matematicko-ekonomických metod. Práce obsahuje přehled metod využitelných v různých oblastech provozu ...
 • Využití metod časového plánování při řízení projektu výstavby 

  Dymáček, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití metod časového plánování pří řízení projektu a vysvětluje základní principy, které se této oblasti týkají. Cílem této práce je aplikace a následné porovnání těchto metod na praktickém ...