Now showing items 1-20 of 20

 • Metodika zavedení síťové bezpečnosti v softwarové společnosti 

  Tomaga, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou síťové bezpečnosti a možnostmi jejího zavedení v prostředí existující softwarové společnosti. Popisuje nasazení managementu bezpečnosti informací s úzkou specializací právě na ...
 • Návrh a výstavba veřejné datové sítě v obci Mokrý Háj 

  Hladký, Michal
  Návrh a realizácia verejnej dátovej siete v obci Mokrý Háj, ktorá bude ralizovaná firmou Blue Computers so sídlom v meste Skalica. Infraštruktúra siete je založená na prvkoch bezdrôtových technológií v pásmach 2.4 GHz a 5 ...
 • Návrh ISMS v průmyslovém prostředí 

  Kuchařík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh síťové infrastruktury a zavedení systému řízení bezpečnosti informací v průmyslovém prostředí. V úvodu je práce zaměřena na teoretické poznatky z bezpečnosti informací, kde popisuje ...
 • Návrh počítačové sítě multifunkčního domu 

  Gruberová, Nelly
  Cílem práce je analyzovat a následně navrhnout univerzální kabeláž pro multifunkční dům, ve kterém sídlí nejmenovaná firma a čtyřčlenná rodina. Obsah první části práce je analýza současného stavu, který je nevyhovující. ...
 • Návrh počítačové sítě multifunkčního domu 

  Lukeš, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a následným návrhem univerzální kabeláže v multifunkčním domě, který v současné době slouží jako sídlo pro potřeby nejmenované společnosti a čtyřčlenné rodiny v podobě bytu, kde je ...
 • Návrh počítačové sítě na pobočce celní správy v Martině 

  Mihálik, Andrej
  Cieľom mojej bakalárskej práce je návrh sieťovej infraštruktúry pre pobočku colnej správy v Martine. Vychádzam zo stavebného plánu, aktuálneho stavu, požiadaviek užívateľov a taktiež zohľadňujem aj finančné možnosti ...
 • Návrh počítačové sítě pre Veterinárny ústav Zvolen 

  Pinčák, Michal
  Cieľom práce je vytvorenie návrhu počítačovej siete pre Veterinárny ústav Zvolen. Obsahom bakalárskej práce je analýza súčasného stavu, ktorý bol vyhodnotený ako nevyhovujúci. Výsledkom je návrh riešenia, ktoré spĺňa ...
 • Návrh počítačové sítě pro rodinné vinařství 

  Kroupová, Hana
  Tato bakalářská práce představuje zavedení počítačové sítě pro rodinné vinařství ve Velkých Pavlovicích. První část zahrnuje informace o počítačových sítích obecně a teoreticky. Druhá a třetí část obsahuje analýzu současné ...
 • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

  Vala, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem kompletní počítačové sítě v novostavbě rodinného domu. První část pojednává o analýze současného stavu rodinného domu, možnosti a požadavky investora. Druhá část je zaměřena na teoretická ...
 • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

  Nekulová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě rodinného domu, který bude procházet rekonstrukcí. První část práce je zaměřena na teoretická východiska práce, dále práce popisuje analýzu současného stavu objektu, ...
 • Návrh projektu síťové infrastruktury společnosti 

  Cieluch, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na využití metod projektového managementu pro vytvoření nové síťové infrastruktury společnosti. V první části je popsán projektový management, fáze projektu a další užitečné poznatky potřebné ...
 • Návrh rozšíření ICT infrastruktury v podniku 

  Polách, Jakub
  Předkládaná práce se zabývá návrhem rozšíření ICT infrastruktury ve společnosti Aumeto s.r.o. Jsou zde obsažena teoretická východiska, techniky a metody, které jsou následně využívány. V úvodu praktické části je provedena ...
 • Návrh řízení informační bezpečnosti v průmyslovém prostředí 

  Kadlec, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem řízení informační bezpečnosti v průmyslovém prostředí. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska z oblasti bezpečnosti informací. Následuje analýza výchozího stavu a je provedena ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům 

  Růžička, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě rodinného domu. Výchozími aspekty jsou plány domu a požadavky zadavatele. V práci je popsáno schéma a také způsob fungování této počítačové sítě. Dále práce obsahuje ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům 

  Gancarčik, Rastislav
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom sieťovej infraštruktúry pre rodinný dom. Vychádza sa pritom zo stavebného projektu rodinného domu, požiadaviek majiteľa a taktiež berú do úvahy aj finančné možnosti majiteľa stavby. Práca ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro společnost 

  Vyhňák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury v nově plánované budově pro softwarovou společnost ARTIN, spol. s r.o. Práce vychází z požadavků investora a poskytnuté architektonicko-urbanistické studie. ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro základní školu 

  Lipták, Roman
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre vybranú základnú školu. Práca je rozdelená na tri časti. Analytická časť obsahuje analýzu súčasného stavu. Teoretická časť sa venuje popisu jednotlivých technických ...
 • Návrh síťové infrastruktury v budovách společnosti 

  Tomko, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu sieťovej infraštruktúry. Hlavnou náplňou tejto bakalárskej práce bude komplexný návrh sieťovej infraštruktúry v dvoch vzájomne prepojených budovách spoločnosti. Riešenie ...
 • Projekt síťové infrastruktury firmy Ambica s.r.o 

  Vendl, Jan
  Cílem práce je vytvoření návrhu komplexní počítačové infrastruktury firmy, stanovení nejvhodnějších technologií a logické umístění jednotlivých prvků sítě tak, aby byla zajištěna maximální funkcionalita celého systému. ...
 • Rekonstrukce počítačové sítě pro firmu Eltes s.r.o. 

  Smejkal, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na počítačové sítě, konkrétně na rekonstrukci počítačové sítě pro firmu Eltes s.r.o. Obsahem práce je zanalyzovat současný stav jak budovy, tak i dosavadního řešení počítačové sítě v této ...