Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza klasifikačních metod 

  Juríček, Jakub
  Táto práca pojednáva o klasifikačných metódach využívaných pri získavaní znalostí z dát a rozoberá možnosti ich validácie a porovnania. Prostredníctvom experimentov sa zameriava na analýzu štyroch vybraných metód: jednoduchý ...
 • Analýza ručně psaného projevu u pacientů postižených neurologickými onemocněními 

  Galáž, Zoltán
  V rámci diplomovej práce bola preštudovaná problematika analýzy ručne písaného prejavu. Bol navrhnutý a následne realizovaný systém automatickej diagnostiky Parkinsonovej nemoci na základe analýzy ručne písaného prejavu. ...
 • Automatická klasifikace výslovnosti hlásky R 

  Hrušovský, Enrik
  Táto diplomová práca sa zaoberá automatickou klasifikáciou hlásky R. Dáva si za cieľ vytvoriť program pre detekciu logopedickej vady výslovnosti hlásky ,,R” u detí. V práci sú spracované témy ako tvorba reči, logopédia, ...
 • Automatizace verifikace pomocí neuronových sítí 

  Fajčík, Martin
  Úlohou tejto práce je analýza a riešenie optimalizačných problémov vychádzajúcich z automatizácie funkčnej verifikácie hardvéru pomocou umelých neurónových sietí. Verifikácia ľubovoľného integrovaného obvodu (Design Under ...
 • Chatbot postavený na umělých neuronových sítích 

  Richtarik, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou chatbotov postavených na umelých neurónových sieťach a generatívnych modeloch. Popisuje postup a možnosti pri návrhu takéhoto chatbota a taktiež samotnú implementáciu a testovanie pomocou ...
 • Detekce ohně a kouře z obrazového signálu 

  Ďuriš, Denis
  Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou ohňa a dymu z obrazového signálu. Riešenie práce využíva kombináciu konvolučnej a rekurentnej neurónovej siete. Vo výsledných modeloch strojového učenia sú využité inception moduly ...
 • Detekce pádu a autonehody prostřednictvím Android smartphonu 

  Repčík, Tomáš
  Bakalárska práca „Detekcia pádu a autohavárie pomocou Android smartphonu“ popisuje teoretické spracovanie pádu človeka a autonehody. Pre vytvorenie vhodného modelu pre detekcie bol vykonaný zber údajov simulovaných pádov, ...
 • Paralelizace výpočtů pomocí GPGPU prostředků 

  Pacura, Dávid
  Cieľom tejto bakalárskej práce je poukázanie na moţnosti a demonštrácia paralelizácie výpočtov pomocou grafických procesorov. V práci sú uvedené popisy dostupných vývojových nástrojov, a na ich základe je jeden zvolený na ...
 • Robustní detekce projekčního plátna a promítaných slidů ve videu 

  Hanzel, Svätopluk
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je implementácia robustného detektoru projekčného plátna, ktorý zároveň umožňuje synchronizáciu detekovaného slajdu z plátna s obrázkom z prezentácie pomocou rôznych techník, vrátane ...
 • Rozpoznání emočního stavu člověka z řeči 

  Adamský, Aleš
  Práca sa zaoberá vlastnosťami, tvorením, reprezentáciou a analýzou reči a rečového signálu. Do detailov vysvetžuje pojmy ako emócia a prozódia. Rozoberá jednotlivé emočné stavy človeka, ako i prozodické parametre: intenzitu, ...
 • Rozpoznání zvukových událostí pomocí hlubokého učení 

  Bajzík, Jakub
  Táto práca sa zaoberá problematikou spracovania a rozpoznávania udalostí v zvukovom signále. Práca skúma možnosť využitia vizualizácie zvukového signálu a následné použitie konvolučných neurónových sietí ako klasifikátoru ...
 • Rozpoznávání historických textů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Vešelíny, Peter
  Táto práca sa zaoberá rozpoznávaním riadkov z historických textov. Historické texty pochádzajú z obdobia od 17. až 19 storočia a sú napísané pomocou fraktúry. Pri rozpoznávaní písma sa používa architektúra neurónovej siete ...
 • Rozpoznávání písmen pomocí neuronové sítě 

  Kluknavský, František
  Práca sa na úlohe rozpoznávania rukou písaných písmen zaoberá implementáciou viacvrstvovej perceptrónovej siete, učením metódou spätného šírenia chyby, hľadaním ich optimálnych parametrov, šírkou skrytej vrstvy, rýchlosťou ...
 • Strojové porozumění s použitím znalostní báze 

  Daniš, Tomáš
  V tejto práci je skumaná schopnosť používať zdravý rozum v moderných systémoch založených na neurónových sieťach. Zdravým rozumom je myslená schopnosť extrahovať z textu fakty, ktoré nie sú priamo spomenuté, ale implikuje ...
 • Využití strojového učení pro kontrolu kvality v průmyslových aplikacích 

  Gaško, Viktor
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou kontroly kvality v priemyselných aplikáciách so zameraním na hlboké učenie. K tomuto a podobným problémom bolo vytvorených niekoľko knižníc, ktoré majú za úlohu ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Kudelás, Stanislav
  Diplomová práca sa zameriava na špecifikáciu modelu pre podporu obchodovania. Poukazuje na možné využitie nástrojov umelej inteligencie. Obsahuje návrh modelu pre podporu obchodovania s využitím umelej inteligencie.
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Dzuro, Daniel
  Táto práca pojednáva o cieli vytvoriť nástroj pre podporu predikcie vývoja cien komodít. Spolu s inými stratégiami obchodovania, nástrojmi a analýzami trhov na finančných a kapitálových trhoch by tak mal pomôcť k čo ...