Now showing items 1-19 of 19

 • 3D Morphology of Fracture Surfaces Created by Mixed-mode II+III Fatigue Loading in Metallic Materials 

  Vojtek, Tomáš; Pokluda, Jaroslav; Hohenwarter, Anton; Slámečka, Karel; Pippan, Reinhard (Elsevier, 2014-06-25)
  This paper presents results of 3Dfractographical analysis of shear-mode fatigue cracks in ARMCO iron, alpha-titanium, nickel and the X5CrNi18-10 steel. Observation of crack paths on a microscopic level enables us to reveal ...
 • Difúze v huminových gelech 

  Královič, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem difúze iontů těžkých kovů v huminových gelech. Úkolem bylo ověřit, do jaké míry má methylace huminových kyselin vliv na adsorpci kovových iontů. Jako kovové ionty byly použity nikelnaté ...
 • Formy vybraných kovů ve vodních systémech. 

  Němec, Tomáš
  Technika difuzního gradientu v tenkém filmu (DGT) byla použita ke stanovení koncentrací labilních forem vybraných kovů (Cu, Ni, Pb) v odpadní vodě odcházející z Fakulty chemické VUT v Brně.
 • Koloběh vybraných kovových prvků v životním prostředí 

  Šebková, Michaela
  Tato bakalářská práce sleduje skupinu vybraných kovů (nikl, zinek, měď, kadmium a olovo) ve složkách životního prostředí. Zabývá se přirozenými a antropogenními vstupy kovů do atmosféry, vody a půdy a jejich transportem ...
 • Laboratorní příprava barevně odlišných sloučenin niklu 

  Rybárik, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na laboratorní možnosti přípravy různě barevných sloučenin niklu. V teoretické části jsou popsány chemické a fyzikální vlastnosti niklu a jeho sloučenin, které jsou možnými sloučeninami v řadě ...
 • LabVIEW drivery pro odporové dekády 

  Procházka, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem odporové dekády M63x a M64x od firmy Meatest. Popisují se zde funkce a možnosti vzdáleného přístupu k dekádě. Dále je zde rozebráno, jak se vytváří driver ve vývojovém prostředí ...
 • Layered black phosphorus as a reducing agent - decoration with group 10 elements 

  Plutnar, Jan; Sofer, Zdeněk; Pumera, Martin (Royal Society of Chemistry, 2020-10-05)
  Black phosphorus is prone to surface oxidation under ambient conditions. This attribute is often seen as a negative property of this interesting material. However, its proneness to oxidation - thus the reductive properties ...
 • Metody a technologie vytváření kovových kontaktů pro struktury křemíkových solárních článků 

  Frodl, Miroslav
  Tato práce pojednává o progresivních metodách vytváření kontaktů pro struktury monokrystalických solárních článků a o vhodných metodách pro analýzu jejich vlastností se zaměřením na studium a realizaci struktur kontaktů s ...
 • Nikl a jeho sloučeniny 

  Pařízek, Ladislav
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti přípravy vybraných sloučenin niklu. V teoretické části jsou podrobně popsány chemické a fyzikální vlastnosti niklu a jeho sloučenin, které souvisí s přípravou tří po sobě následujících ...
 • Příprava Ni-Si směsných vrstev a charakteristika reakcí a mikrostruktur vzniklých při jejich tepelném zpracování 

  Petr, Jiří
  Tato bakalářská práce sleduje vznik a následný popis nikl-křemíkových fází. Teoretická část se věnuje rozdělení a popisu silicidů, mechanismům difuze a základnímu přehledu galvanického pokovení. Experimentální část popisuje ...
 • Příprava vícefázové vrstvy na bázi Ti-Ni na substrátu Ti6Al4V metodou lokálního legování 

  Barančíková, Miriama
  Bakalárska práca sa skladá z dvoch hlavných častí. Teoretická časť obsahuje literárnu štúdiu materiálu Ti6Al4V a možnosti úprav jeho tribologických vlastností. Experimentálna časť je zameraná na povrchové legovanie titánovej ...
 • Racionalizace výroby součásti z niklové slitiny 

  Bula, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá racionalizací výroby Skříně difuzoru z niklové superslitiny. Hlavní důraz je kladen na zkrácení výrobních časů operace CNC soustružení, zvolení vhodných nástrojů, vypracování technologického ...
 • Stanovení těžkých kovů v půdách a sedimentech v oblasti Revúce 

  Kováč, Lukáš
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie miery kontaminácie pôdy a sedimentu rizikovými kovmi v oblasti Jelšava, v ktorej je hlavným znečisťovateľom životného prostredia magnetizový závod. Odber vzoriek pôd a sedimentov ...
 • Studium vlivu příměsových látek na vlastnosti elektrodových materiálů lithno-iontových baterií 

  Nejedlý, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá novými příměsovými interkalačními materiály pro kladnou elektrodu lithno- iontových akumulátorů. Konkrétně novými metodami přípravy elektrodových materiálů a porovnáním s používanými ...
 • Vliv iontů manganu ve struktuře hydroxidu nikelnatého na vlastnosti elektrod 

  Cirkovský, Jaroslav
  Cílem mé diplomové práce bylo posouzení vlivu iontů manganu vložených do struktury hydroxidu nikelnatého. Pozornost byla zaměřena hlavně na stabilizaci a modifikaci hydroxidu nikelnatého, aby nepřecházela v b modifikaci. ...
 • Vyluhovatelnost Cu, Ni a Co z alkalicky aktivovaných matric 

  Janíčková, Vlasta
  Práce se zabývá stanovením a porovnáním vyluhovatelnosti těžkých kovů ze dvou alkalicky aktivovaných systémů na bázi vysokopecní strusky a vysokoteplotního popílku. Tyto systémy mohou ve své struktuře zapouzdřit těžké kovy, ...
 • Výpočtová simulace tlakové zkoušky kovové pěny s otevřenými buňkami 

  Homola, Václav
  Tato práce se zabývá výpočtovou simulací tlakové zkoušky niklové pěny, jejíž model geometrie je sestaven na základě zpracování mikro-CT snímků reálného vzorku. Simulace tlakové zkoušky byla provedena s využitím explicitního ...
 • Výroba legovaných litin 

  Sobotka, Petr
  Bakalářská práce je zaměřená na austenitickou litinu s kuličkovým grafitem. Zabývá se jejími druhy, mechanickými a fyzikálními vlastnostmi a vlivem legujících prvků. Dále se zaměřuje na výrobní postup a nebezpečí vzniku ...
 • Výroba, použití a vlastnosti niklových slitin 

  Kejha, Richard
  Práce předkládá literární rešerši s problematikou zaměřenou na průmyslové využívané niklové slitiny, zvláště pak na slitiny žáruvzdorné a žáropevné, V práci jsou ppsány základní tržní značky konstrukčních, žáropevných a ...