Now showing items 1-20 of 24

 • Aktivní potlačení hluku 

  Bulva, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou aktivního potlačení hluku. První část je zaměřena na porozumění anatomii a fyziologii lidského sluchu. Dále pak na pochopení základních principů akustiky, šíření zvuku a jeho ...
 • Akustické mikroklima nevýrobních objektů 

  Jelínek, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na působení akustického mikroklima v nevýrobních objektech na člověka. V rámci zpracování tématu byla provedena měření hladin akustického tlaku v skutečných objektech a zpracovány protokoly ...
 • Analýza hluku počítačů 

  Pišťáček, Karel
  Vypracování studie o příčinách hluku vyzařovaného počítači. Diskuse současných způsobů snižování hluku počítačů se zaměřením na vliv otáček ventilátorů a tvaru lopatek na vyzařovaný aerodynamický hluk.
 • Aplikace mravenčích algoritmů v úloze zpracování obrazu 

  Prášek, Matěj
  Tato bakalářské práce je zaměřena na detekci hran v obrazu pomocí algoritmu Ant Colony Optimization. Zaměřuji se na různé způsoby redukce šumu, hledání izolovaných hran a nalezení optimálních parametrů pro většinu obrazů.
 • Automatická tvorba titulků k filmu rozpoznávačem řeči 

  Csintalan, György
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj aplikace pro automatickou tvorbu titulků k filmům pomocí BSAPI (Brno Speech Application Interface). V úvodní části, je čtenář uveden do problematiky a jsou naznačeny cíle práce. Následuje ...
 • Derivation of Criterion Suitable for Evaluation of Multichannel Noise Reduction Systems for Speech Processing 

  Bolom, V.; Ingerle, J.; Sovka, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  This paper deals with the theoretical derivation of the Noise Reduction criterion suitable for evaluation of multichannel noise reduction system performance. This criterion is suitable for noise suppression assessment and ...
 • The Enhancement of 3D Scans Depth Resolution Obtained by Confocal Scanning of Porous Materials 

  Martišek, Dalibor; Procházková, Jana (De Gruyter Open, 2017-11-24)
  Scans of porous materials such as concrete ofr cement paste are highly problematic due to its low depth resolution. We propose an averaging method based on the Lindeberg-Levi theorem that improves the final depth resolution.
 • Filtrační metody pro zpracováni MR obrazů 

  Pláněk, Jiří
  Diplomová práce pojednává o vlnkové transformaci a její možné aplikaci v metodách odstraňujících šum ze signálu a obrazu. Je popsána problematika důležitých parametrů (druh vlnky, volba prahovací techniky, velikost prahů ...
 • Implementace vlnkové transformace v jazyku C++ 

  Valouch, Lukáš
  Cílem diplomové práce je implementace algoritmu vlnkové transformace pro následné využití při redukci šumu. Samotné potlačování šumu je zaměřeno k zlepšování vypovídající schopnosti sonografických (ultrazvukových) obrazů ...
 • Nástroje pro předzpracování rentgenových snímků 

  Chmelař, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací metod předzpracování rentgenových snímků a jejich ukládání. V první části práce byly na základě literární rešerše současných metod navrženy a realizovány algoritmy pro předzpracování ...
 • Návrh a realizace filtru ADSR 

  Pokorný, Martin
  Diplomová práce se po prostudování dané problematiky zabývá návrhem filtru ADSR, napětím řízeného zesilovače a protože se jedná o úpravu signálu, je práce doplněna o zapojení, která s danou problematikou souvisí. Funkčnost ...
 • Prahovací pravidla pro potlačování šumu ve zvukových signálech 

  Ráček, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na studium algoritmů zabývajících se separací šumu z hudebního signálu. První část je úvodem do problematiky metod, jenž je užíváno pro odstraňování šumu z hudebního signálu. Dále pak obsahuje ...
 • Rekonstrukce povrchu vozovky 

  Šuľak, Andrej
  Táto práca pojednáva o rozličných prístupoch k problematike rekonštrukcie povrchu trate na základe rôznych na to určených algoritmoch. Taktiež okrem metód rekonštrukcie trate predstavuje aj návrhy na doplnenie polygonálnej ...
 • Rozpoznávání obrazů pro ovládání robotické ruky 

  Labudová, Kristýna
  Tato práce se zabývá zpracováním snímků displeje embedded zařízení a jejich klasifikací. Je zde rozebrána problematika odstranění šumu moaré prostřednictvím filtrace ve spektru a normalizace obrazu pro další analýzu. Pro ...
 • Rozpoznávání podle sítnice oka 

  Stružka, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním podle sítnice oka (identifikace, verifikace). V úvodu jsou zmíněny informace o lidském oku a chorobách, které jej mohou postihnout a tím znehodnotit používaný snímek sítnice. ...
 • Snížení hluku počítače záměnou vzduchového chlazení za chlazení kapalinové 

  Daněk, Petr
  Předložená bakalářská práce se zabývá možnostmi snížení hluku počítačů se zaměřením na náhradu chlazení PC komponent pomocí ventilátorů za chlazení kapalinové. Kromě toho se práce zabývá možnostmi redukce hluku na základě ...
 • Spojování snímků 

  Smital, Petr
  Tato práce se zabývá metodami zlepšení kvality obrazového výstupu z elektronového mikroskopu pomocí skládání po sobě jdoucích snímků do sebe. Práce obsahuje obecné pojednání o elektronových mikroskopech a problémech, které ...
 • Statistical Multirate High-Resolution Signal Reconstruction Using the EMD-IT Based Denoising Approach 

  Kizilkaya, A.; Ukte, A.; Elbi, M. D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-04)
  The reconstruction problem of a high-resolution (HR) signal from a set of its noise-corrupted low-resolution (LR) versions is considered. As a part of this problem, a hybrid method that consists of four operation units is ...
 • Vliv stavební konstrukce na tepelnou zátěž prostoru 

  Výravská, Zdeňka
  Diplomová práce se zabývá vlivem obvodové konstrukce na tepelnou zátěž prostoru. Posuzován je vliv průsvitné i neprůsvitné konstrukce. Pro dvě varianty průsvitné konstrukce je zpracován projekt vzduchotechnického systému. ...
 • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

  Nezhyba, Jiří
  Diplomová práce se zabývá vlnkovou transformací a jejím využitím při zpracování a odstraňování šumu ze snímků pořízených nukleární magnetickou rezonancí. Definuje základní pojmy v této problematice jako jsou mateřská vlnka ...