Now showing items 1-20 of 42

 • Acoustic non-destructive testing of high temperature degraded concrete with comparison of acoustic impedance 

  Dvořák, Richard; Chobola, Zdeněk; Kusák, Ivo (MATEC Web of Conferences, 2018-10-30)
  The paper is focused on non-destructive measurement of high temperature degraded concrete test specimens of three mixtures different by the use of coarse aggregate. Testing is done by ultrasonicpulse velocitymethod and ...
 • Automatizace linky pro defektoskopii železničních kol 

  Hubený, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro testovací linku využívající ultrazvukové defektoskopie a magnetické práškové defektoskopie. Testovací linka je určena pro nedestruktivní testování ...
 • Change in the Sensory Properties of Alkali Activated Slag Mortars 

  Kusák, Ivo; Luňák, Miroslav (Elsevier, 2020-01-27)
  This article describes how the test slag mortars with addition of carbon powder COND 986 by electrical impedance spectroscopy measurement methods and their extensions in the form of using ZNC vector network analyzer with ...
 • Characteristic Curve and Its Use in Determining the Compressive Strength of Concrete by the Rebound Hammer Test 

  Kocáb, Dalibor; Misák, Petr; Cikrle, Petr (MDPI, 2019-08-23)
  During the construction of concrete structures, it is often useful to know compressive strength at an early age. This is an amount of strength required for the safe removal of formwork, also known as stripping strength. ...
 • Destructive and non-destructive assessment of the frost resistance of concrete with different aggregate 

  Kocáb, Dalibor; Kucharczyková, Barbara; Daněk, Petr; Vymazal, Tomáš; Hanuš, Petr; Halamová, Romana (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The paper focuses on determining the frost resistance of concrete using selected destructive and non-destructive test methods. The experiment was performed with four specially made concretes, which differed only in the ...
 • Determining reinforcement coverage using an electromagnetic rebar detector 

  Cikrle, Petr; Anton, Ondřej; Kinclová, Anežka; Kocáb, Dalibor (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Correct reinforcement is an essential part of constructing reinforced concrete structures. Errors in positioning, diameter, or coverage may result in defects, which is why it is necessary to make sure the reinforcement is ...
 • Diagnostika poruch železobetonových sloupů pomocí ultrazvukové metody 

  Hrabová, Kristýna; Hüblová, Sabina; Cikrle, Petr; Láník, Jaromír (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  Trvalá udržitelnost je velmi diskutovaným tématem po celém světě, souvisí nejen s množstvím odpadů a emisí spotřebovaných a vytvořených při výrobě stavebních materiálů, ale i s životností konstrukcí. Pro stavební konstrukce ...
 • Diagnostika vybrané mostní konstrukce 

  Jedlička, Lukáš
  Tato práce se zabývá stavebně technickým průzkumem mostu ev. č. 43-011 za obcí Česká u Brna. Součástí práce je literární rešerše pojednávající o systému hospodaření a kontroly mostů na pozemních komunikacích, o prefabrikovaných ...
 • Elektroultrazvuková diagnostika poškození obráběných materiálů 

  Koktavý, Jiří
  Práce je zaměřena na představení nové zkušební metody elektroultrazvukové spektroskopie a jejím možném uplatnění při zjišťování defektů v obráběných materiálech. Dále je provedeno praktické měření ověřující teoretické ...
 • Experimental determination of the initial compressive strength of concrete using a rebound test hammer 

  Cikrle, Petr; Kocáb, Dalibor; Misák, Petr (IOP Publishing, 2018-07-16)
  This paper deals with rebound hammer testing of concrete in the early stage of ageing. Six types of concrete were produced for the purpose of the presented experiment and differed in the water/cement ratio and were otherwise ...
 • Experimentální stanovení závislosti parametrů NDT a pevnosti v tlaku betonu 

  Kozáček, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá nedestruktivním zkoušením betonu a závislostí zjištěných NDT parametrů na pevnosti v tlaku betonu. Pozornost je hlavně soustředěna na ultrazvukovou impulsovou metodu a tvrdoměrnou odrazovou metodu. ...
 • Freeze-thaw resistance of concrete with porous aggregate 

  Pospíchal, Ondřej; Kucharczyková, Barbara; Misák, Petr; Vymazal, Tomáš (Elsevier Ltd., 2010-06-06)
  This paper deals with the influence of periodic freezing on lightweight concrete characteristics. Sets of lightweight concrete prismatic specimens are cyclically frozen in range from +20C to -20C and non-destructively ...
 • Hodnocení kvality svarů řetězů harvestorů 

  Teuer, Tomáš
  V diplomové práci je zkoumán vliv nastavení parametrů svařování a postupu svařování na výslednou strukturu a pevnost svarového spoje řetězů harvestorů. V teoretické části je rozebrán problém svařitelnosti borových ocelí ...
 • Indukčnostní snímač 

  Koleček, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou indukčnostního snímače s vnesenou impedancí, která je využívána pro nedestruktivní zkoušení materiálů. Popisuje a realizuje postup při měření metodou vířivých proudů s použitím příložné ...
 • Lokalizace vad svarů jeřábů 

  Zíka, Luboš
  Diplomová práce řeší problematiku kontroly vad svarů jeřábu. Cílem je rozbor nedestruktivních metod, sledování výskytu vad a jejich charakteru a návrh postupu opravy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V ...
 • Lokalizace výztuže v prvcích železobetonové konstrukce 

  Fusek, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá nedestruktivními metodami hledání výztuže v železobetonových konstrukcích za využití elektromagnetických indikátorů. V teoretické části práce jsou popsány metody diagnostiky výztuže, možnosti ...
 • Metodika zkoušek historických cihel a zdiva 

  Bartoň, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá metodikou třídění cihel plných pálených pro rekonstrukce historických staveb. V teoretické části je popsána technologie výroby cihel plných pálených a diagnostické metody, a to včetně jejich ...
 • Metody údržby a diagnostiky lopatkových motorů 

  Avrat, Jan
  Tato práce pojednává o způsobech údržby a diagnostiky leteckých lopatkových motorů. Nejdříve vyjmenuje a zhodnotí jednotlivé metody. Pak vybere vhodné a perspektivní metody nedestruktivní diagnostiky a na jejich základě ...
 • Moderní diagnostické metody používané v defektoskopii 

  Vítámvás, Zdeněk
  Současná nedestruktivní defektoskopie nabízí rozmanité způsoby odhalování vad materiálu. Zvolením vhodné metody či vhodné kombinace zkoušek lze s dostatečnou přesností zjistit polohu a velikost vady. Pro vyšší pravděpodobnost ...
 • Monitorování a analýza koroze výztužné oceli v železobetonových prvcích a konstrukcích akustickými metodami 

  Timčaková, Kristýna
  Disertační práce se zabývá studiem nedestruktivních akustických metod jako nástroje pro monitorování a analýzu koroze výztužné oceli v železobetonových prvcích. Pro tento úkol byly vybrány čtyři akustické metody – metoda ...