Now showing items 1-2 of 2

  • Ovládání robotického autíčka pomocí FITkitu a kamery 

    Čech, Martin
    Cílem práce je navrhnout a vytvořit program, umožňující autonomní řízení robotického autíčka Ackermanova typu pomocí kamery, pravděpodobnostních plánovacích algoritmů a FITkitu. V práci jsou rozebrány teoretické principy ...
  • Řízení formace vozidel 

    Revický, Peter
    Cieľom tejto práce je vytvoriť systém na riadenie kolesových vozidiel s pohybovými obmedzeniami. V práci sa rieši riadenie formácie a jej dynamické prispôsobovanie v závislosti od prekážok v okolí a zároveň aj riadenie ...