Now showing items 1-20 of 47

 • Analýza požadavků na bezpečnost strojních zařízení v Evropské unii a Euroasijském ekonomickém svazu 

  Belov, Vjačeslav
  Diplomová práce se zabývá analýzou evropských, českých a ruských norem i požadavků na zajištění bezpečnosti strojního zařízení a metodickým postupem zajištění bezpečnosti pomocí certifikací strojního zařízení a speciálně ...
 • Analýza rizik a návrh zabezpečení pro testbed Průmyslu 4.0 

  Kroulík, Matěj
  Tato práce se zabývá požadavky na zajištění bezpečnosti strojního zařízení s ohledem na platné bezpečnostní normy. Zaměřuje se na normy EN ISO 12100 a EN ISO 13849-1. Dále práce obsahuje přehled v průmyslu využívaných ...
 • Elektroinstalace v rodinném domě 

  Tománek, Drahomír
  Náplní této bakalářské práce je shromáždění požadavků pro elektroinstalaci v rodinném domě a následně vytvoření reálného projektu pro rodinný dům. Teoretická část práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou vypsány ...
 • Informační centrum 

  Kovář, Jindřich
  Předmětem bakalářské práce je statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce informačního centra. Jedná se o dvoupodlažní budovu s půdorysnými rozměry 24 x 24m. Návrh je řešen ve dvou variantách. V obou z nich se jedná ...
 • Integrované projektování chytrého domu, budovy 

  Tesař, Luděk
  Cílem této diplomové práce je vytvoření metodické příručky projektanta systémové elektroinstalace v chytrých/inteligentních domech. Úvodní část práce zdůrazňuje potřebu integrace systémů v inteligentní budově s nutností ...
 • Jsou technické normy přínosem pro kvalitu? 

  Nováková, Veronika
  Tato práce se zabývá otázkou zda Technické normy mají vliv na kvalitu. Kvalitu chápeme jako stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. Inherentním znakem se rozumí vlastní, vnitřní znak objektu, o jehož jakost ...
 • Management kvality stavebního díla 

  Černý, Jaroslav
  Diplomová práce popisuje základní pojmy a principy plánování kvality projektu výstavby. Teoretická část popisuje obecné řízení kvality a řízení kvality ve stavebním podniku. V praktické části je navržen kontrolní a zkušební ...
 • Metodický postup při znaleckém zjišťování vad projektové dokumentace vypracované do roku 1949 

  Urbánek, Zdeněk (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  Tento příspěvek se zabývá velmi specifickou oblastí soudního inženýrství, kterou je metodika práce soudního znalce při zjišťování vad projektové dokumentace vyhotovené v období let 1880–1949; žádné právní předpisy nebo ...
 • Měření optických přenosových tras 

  Ambrož, Jan
  Tato práce se věnuje měření optických přenosových tras. Zejména měření útlumu, chro- matické a polarizační vidové disperze. Specikům měření systémů využívajících WDM a pasivních optických sítí. V každé kapitole jsou uvedeny ...
 • Modely důvěry v počítačových systémech 

  Galbička, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou modelovania dôvery a reputácie v~multiagentných sustémoch. Práca oboznamuje so základnými pojmami týkajúcich sa dôvery medzi agentmi. Predstavuje niekoľko modelov založených ...
 • Monitorování vibrací na valivých ložiscích 

  Langr, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice měření a diagnostiky vibrací na valivých ložiscích. První část se soustředí na vysvětlení základních pojmů, definuje co jsou vibrace, ložiska a jak v důsledku poškození ložisek ...
 • Most na křižovatce v Brně 

  Kyzlink, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením mostní nosné konstrukce na rampě v Brně. Silniční most křižuje silnici I/42 a železniční trať. Most je součástí VMO Brno. Konstrukce je navržena z předpjatého betonu. Posouzení ...
 • Návrh dýzy pro měření množství nasávaného vzduchu spalovacím motorem 

  Esterka, Ondřej
  V bakalářské práci jsou uvedeny emisní normy, které platí pro osobní automobily, a systém regulace bohatosti směsi. Dále je zde rešerše objemových a průřezových průtokoměrů, vhodných pro měření průtoku vzduchu, včetně ...
 • Návrh elektroinstalace průmyslového objektu 

  Cabal, Jan
  Tato práce se zabývá projektováním a dimenzováním elektrických instalací v průmyslových objektech. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zmiňuje projektování instalací, z hledisek základních ...
 • Návrh metodiky pro zavedení ISMS 

  Dokoupil, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro zavedení ISMS, tedy systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System). V teoretické části jsou popsány základní principy a postupy při zpracování ...
 • Návrh na zlepšení řízení jakosti 

  Hegerová, Ľudmila
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom na zlepšenie kvality vo výrobnom procese. Na základe poskytnutých informácií sú tu doporučené návrhy a metódy zlepšenia kvality vo výrobel
 • Nedestruktivní metody zkoušení svarů 

  Potanko, Andrej
  Práca sa zaoberá rozborom nedeštruktívnych metód skúšania, určených pre kontrolu zvarových spojov. Rozoberá rozsah NDT skúšok pre tlakové potrubie podľa platnej direktívy európskej únie. V ďalšej časti sa práca venuje ...
 • Nýty pro nýtování leteckých konstrukcí podle norem ISO a EN 

  Raida, Radek
  Práce se zabývá plnými kovovými nýty normalizovaných podle norem ČSN ISO a plnými nýty z hliníkových slitin normalizovaných podle norem ČSN EN, s zaměřením na jejich tvar a běžně používané materiály. V závěru je pojednáno ...
 • Optimalizace v řízení dynamických systémů 

  Daniel, Martin
  Diplomová práce se zabývá využitím lineárních maticových nerovností (LMI) v řízení dynamických soustav. Pomocí LMI můžeme definovat stabilitu systému. Definováním LMI můžeme zkoumat zda jsou póly systému v zadaných oblastech, ...
 • Porovnání výpočtu účinnosti parního kotle 

  Přívozník, Martin
  Tato bakalářské práce obsahuje porovnávací výpočet nepřímé účinnosti parního kotle. Výpočet je proveden podle dvou norem platných v České republice. V úvodu práce je shrnut popis elektrárny a parního kotle. Následně navazuje ...