Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza daňových změn v souvislosti s Novým občanským zákoníkem 

  Svobodová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá obměnami v zákoně o dani z příjmů a zdaněním nemovitostí. Cílem práce je analýza a popis změn právní úpravy zákona o dani z příjmů a zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Dílčím cílem je výpočet ...
 • ASPEKTY OCEŇOVÁNÍ PRÁVA STAVBY 

  Adámek, Jiří
  Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., účinný od 1. 1. 2014, zavádí mj. nový institut „právo stavby“. Disertační práce se zabývá nad problematikou práva stavby ve vztahu k novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ). ...
 • Druhy cen na trhu s nemovitostmi 

  Chytil, Jaroslav
  V bakalářské práci Vás nejprve seznámím s teoretickou částí, což je problematika druhů cen na trhu s nemovitostmi. Pokusím se vysvětlit metody oceňování majetku. Cenu nemovité věci ovlivňují také právní vady, které na ...
 • Institucionální rámec realitní činnosti 

  Kselíková, Tereza
  Předložená diplomová práce se zabývá pojmy z realitní praxe a osobami, které v této praxi působí. Práce poskytuje náhled na smlouvy využívané v realitní praxi a na jejich změny po přijetí nového občanského zákoníku. Pozornost ...
 • Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů 

  Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Příspěvek se zabývá způsobem výpočtu podlahových ploch staveb a zastavěných ploch staveb dle právních a technických předpisů, a to jak zákonů, vyhlášek a norem českých, tak pro srovnání i zahraničních.
 • Porovnání práva stavby dle nového občanského zákoníku s říšským zákoníkem č.114 ze dne 11.června1912 a současný stav – I 

  Adámek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Contrast law about a building right according to new civil code and law No. 344/1992 Sb., about real estate register Czech republic (cadastral law), in valid wording, with building right according to No. 114 empire code ...
 • Porovnání práva stavby dle nového občanského zákoníku, s říšským zákoníkem č. 114 ze dne 11.června 1912 

  Adámek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Contrast law about a building right according to new civil code and law No. 344/1992 Sb., about real estate register Czech republic (cadastral law), in valid wording, with building right according to No. 114 empire. code ...
 • Úvod do metodiky stanovení výše bezdůvodného obohacení – II 

  Klišová, Jana (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  Cílem tohoto příspěvku, jenž navazuje na příspěvek z minulého čísla, je nastínění platné právní úpravy, vztahující se k bezdůvodnému obohacení, dle nyní platného občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., její komparace ...
 • Vliv změn občanského zákoníku a jejich daňový dopad na neziskové organizace 

  Librová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá transformací občanského sdružení do jedné z nově vzniklých právních forem, které zavádí nový občanský zákoník. Pro účely rozhodnutí, kterou z právních forem zvolit, je nutné provést analýzy ...
 • Vztah nájemného a ceny pozemku podle jeho účelu užití pro Prahu, Brno a Olomouc 

  Kubíček, Josef (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Článek navazuje svými výsledky na článek publikovaný v časopise Soudní inženýrství „Vztah nájemného a ceny pozemku určeného z CMSP“, který se soustředil na určení vztahu nájemného a ceny pozemků určených z CMSP jak pro ...
 • Zásady vedení katastru nemovitosti 

  Blažejová, Adriana
  Diplomová práce se zabývá základními zásadami vedení katastru nemovitostí, přičemž tyto zásady srovnává na základě předchozí právní úpravy účinné do konce roku 2013 a současné právní úpravy, kdy od 1. ledna 2014 nabyl ...
 • Zásady vedení katastru nemovitostí 

  Nunvářová, Marie
  Diplomová práce se zabývá základními zásadami vedení katastru nemovitostí. Srovnává zakotvení zásad v předchozí právní úpravě účinné do konce roku 2013 s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, kdy vstoupil v účinnost ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace 

  Tiefenbacher, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením a fungování neziskové organizace – konkrétně spolku, v letech 2011 – 2014. První část práce vymezujeme teoretické pojmy hospodaření a financování neziskových organizací. V části druhé ...