Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza nadzvukového proudění plynu v diferenciálně čerpané komoře elektronového mikroskopu 

  Matloch, Roman
  V práci bude nejprve stručně popsána problematika elektronové mikroskopie a fyzikální model proudění tekutiny. Následně předložená diplomová práce se bude zabývat analýzou a vyhodnocením vlivu nadzvukového proudění na tlak ...
 • Experimentální ověření ejektoru a vytvoření matematického modelu. 

  Strmiska, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou ejektorů. V úvodu je tento stroj zařazen mezi hydraulické stroje. Je uveden princip a použití tohoto stroje. V další části jsou popsány dva rozdílné způsoby výpočtu a je navržen ...
 • Hydrodynamické míchání směsi vody a popílku v nádrži. 

  Holub, Přemysl
  Diplomová práce Hydrodynamické míchání směsi vody a popílku v nádrži se zabývá popisem proudění kapaliny a částic pevné fáze v nádrži. Míchání ve válcové nádrži je provedeno pomocí radiální trysky. Cílem práce je popsat ...
 • Konstrukce a výroba čistícího elementu open source FDM tiskárny 

  Chrást, Jan
  Cílem této práce je konstrukce a výroba čistícího elementu open source FDM tiskárny. Práce obsahuje teoretický rozbor problematiky čištění trysky FDM tiskárny a následný návrh řešení v podobě čistícího elementu. Model ...
 • Konstrukce jednoúčelového montážního stroje pro kompletaci rozvaděče plynu v plynovém grilu 

  Procházka, Petr
  Cílem této diplomové práce je vytvoření konstrukce jednoúčelového montážního stroje pro montáž sestavy rozvaděče plynu v plynovém grilu. Jedná se o horní část plynového varného grilu, která se skládá z nerezové desky a ...
 • Konstrukční návrh pece 

  Stříž, Michal
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou trubkových pecí v procesním průmyslu, především konstrukčním návrhem přestupního potrubí, které je jednou z hlavních částí pece. Dle požadavků je navržené potrubí pevnostně ...
 • Metody hodnocení únavy materiálu konstrukčních uzlů tlakových zařízení s využitím výsledků numerických analýz 

  Boleloucký, Václav
  Diplomová práce se zabývá hodnocením únavové životnosti v okolí konstručního uzlu tlakové nádoby, kde vzniká výrazná koncentrace napětí a je zde předpoklad primárního vlivu na únavu materiálu. Konkrétně se jedná o místo ...
 • Měření průtoku vzduchu pomocí víceotvorových rychlostních sond 

  Šimák, Jakub
  Diplomová práce se zabývá měřením průtoku tekutin (konkrétně vzduchu) potrubím, pomocí normalizované clony a víceotvorové rychlostní sondy. Na teoretickou část navazuje část praktická, která ověřuje vlastnosti měřené ...
 • Mutual collision of water jets from adjacent high pressure flat jet nozzles on flat surfaces during hydraulic descaling 

  Pohanka, Michal; Raudenský, Miroslav (Technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2016-10-13)
  High energetic water jets sprayed from nozzles are used for scale removal. Special nozzles with flat and very narrow jets for high feed pressure are used. This process, called descaling, is used in hot rolling, for example. ...
 • Návrh a dispoziční uspořádání vysokotlaké čerpací stanice 

  Václavík, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a dispoziční uspořádání vysokotlaké čerpací stanice s plunžrovými čerpadly a s akumulací tlakové vody pro ostřik okují z bram a polotovarů (plechů) válcovaných za tepla. Teoretická ...
 • Návrh a konstrukce průhledné trysky pro vizualizaci a měření vnitřního proudění 

  Sapík, Marcel
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí průhledné trysky ke zkoumání vnitřního proudění kapalin. Cílem byl návrh možných řešení konstrukce a následné vypracování výkresové dokumentace pro umožnění samotné výroby. V ...
 • Návrh destilační kolony 

  Matýs, Ondřej
  Destilační kolony jsou velmi důležitými aparáty petrochemického průmyslu a nároky na jejich bezpečnost a životnost jsou neustále zvyšovány. Z toho důvodu je nutné věnovat zvýšenou pozornost jejich návrhu, zejména pak ...
 • Návrh dýzy pro měření množství nasávaného vzduchu spalovacím motorem 

  Esterka, Ondřej
  V bakalářské práci jsou uvedeny emisní normy, které platí pro osobní automobily, a systém regulace bohatosti směsi. Dále je zde rešerše objemových a průřezových průtokoměrů, vhodných pro měření průtoku vzduchu, včetně ...
 • Návrh konstrukční úpravy sestavy sacího ejektoru pro medicínské použití 

  Boháč, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukční úpravou dvoustupňového sacího ejektoru pro medicinální použití s pracovním názvem Medieject II. Navržené úpravy mají dosáhnout snížení hodnoty vytvořeného podtlaku oproti původní ...
 • Návrh rozšíření 3D frézky na 3D tiskárnu 

  Halamíček, Lukáš
  Tato práce se zabývá přestavbou gravírovací frézky na 3D tiskárnu. V první části se práce zabývá možnými technologiemi 3D tisku a možností jejich využití u přestavby. Dále jsou popsány a vybrány vhodné součásti pro přestavbu. ...
 • Návrh spalovací komory 30 kW pro plynná paliva 

  Rychter, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem spalovací komory malého výkonu spalující plynné palivo, která bude sloužit jako zdroj spalin o požadovaných parametrech pro katalytickou experimentální jednotku. Z důvodu potřeby indukce ...
 • Parní turbina 

  Vališ, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh točivé redukce pro zadané vstupní parametry, která je paralelně zapojena s redukční stanicí. Dále se v této práci zabývám termodynamickým výpočtem stupně a výpočtem vybraných uzlů turbíny, ...
 • Stanovení obsahu rozpuštěného a nerozpuštěného vzduchu ve vodě 

  Svoboda, Richard
  Tato práce popisuje návrh experimentálního měření obsahu nerozpuštěného vzduchu ve vodě, postup měření a vyhodnocení experimentu. Princip měření je založen na stanovení rychlosti zvuku v potrubí, na jejíž velikost má značný ...
 • Testování průhledného modelu tlakové vířivé trysky 

  Sapík, Marcel
  Obsahem práce je zprovoznění průhledného a zvětšeného PMMA modelu tlakové vířivé trysky, což zahrnuje výběr pracovních kapalin a přípravu testovací sestavy, která by umožňovala použití optických metod (LDA, PDA, PIV, ...
 • Vliv průměru trysky na kvalitu tisku 3D tiskárny 

  Kutil, Jaroslav
  Podstatou této diplomové práce je nalezení vlivu průměru trysky na kvalitu tisku 3D tiskárny. V první části práce je stručně charakterizována technologie Rapid Prototyping a popsán projekt RepRap. Druhá část popisuje stavbu ...