Now showing items 1-16 of 16

 • Alternativní zdroje energie 

  Stránský, Jaroslav
  V této práci jsem se pokusil shrnout současný stav světových energetických zdrojů, které používáme k přeměně na elektrickou energii. Je zde řešena otázka náhrady docházejících zásob fosilních paliv a redukce vypouštění ...
 • Budoucí vývoj energetické základny v ČR a EU 

  Vojtaššák, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom zdrojov, ktoré sa podieľajú na energetickom mixe ČR, opisom elektrizačnej sústavy a spôsobom integrácie zdrojov do prenosovej a distribučnej sústavy. Uvádzajú sa faktory, ktoré ...
 • Citlivostní analýza vlivu výrobních nepřesnosti na reaktivitu jaderného paliva 

  Sedlák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá citlivostní analýzou výrobních nepřesností na reaktivitu jaderného paliva. Citlivostní analýza byla provedena pro palivový soubor TVSA-T, pro jaderné reaktory VVER 1000. Konkrétně na palivovém ...
 • Energetická a ekologická strategie ČR 

  Urbánek, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá energetickou a ekologickou strategií České republiky. Součástí práce je popsání mezinárodních a vnitrostátních dokumentů, které popisují strategické cíle a podmínky, kterých musí nejen naše ...
 • Jaderná energetika v ČR a ve světě 

  Peroutka, Tomáš
  Ve své práci se budu zabývat základním principem jaderné reakce, jejího vzniku, jijí vývoj a současný stav, na jaké je úrovni. Dále se budu zabývat jadernými elektrárnami a jejím popisem. Jak se vybírá umístění a jiné ...
 • Kritická analýza energetické politiky EU a její dopady na tržní subjekty 

  Müllerová, Petra
  Diplomová práce se zaměřuje na kritické zhodnocení současné energetické politiky Evropské Unie a její dopady na účastníky trhu s energetickými komoditami, především s důrazem na energetické společnosti a koncové spotřebitele.
 • Malé a střední jaderné reaktory a jejich využití 

  Novotný, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast malých a středních jaderných reaktorů, na jejich roli při počátečním vývoji jaderné energetiky. Shrnuje současné malé a střední reaktory v provozu a zamýšlí se nad budoucím vývojem v ...
 • Malé modulární reaktory 

  Tichý, Marek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na jadernou energetiku. Popisuje jednotlivé generace jaderných reaktorů a jejich hlavní zástupce. Hlavním tématem této práce jsou malé modulární reaktory, kterým se věnuje podrobněji. Jsou ...
 • Malé modulární reaktory a možnosti jejich využití 

  Křeček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá slibným typem nových jaderných reaktorů – malé modulární reaktory (SMR). Definuje základní vlastnosti SMR a jejich zásadní rozdíly od velkých jaderných reaktorů, stručně hodnotí jednotlivé ...
 • Návrh programu pro výpočet výkonu a průtoku aktivní zónou z parametrů sekundárního okruhu pro JE s reaktorem VVER 440 

  Tvrdý, Miloslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou určení výkonu a průtoku aktivní zónou z parametrů sekundárního okruhu. První část obsahuje popis jaderné elektrárny s reaktorem VVER 440. Důraz je kladen na prvky a systémy přímo ...
 • Odsolování mořské vody 

  Kamenický, Robin
  Každodenní nedostatek pitné vody vede ke snahám tento problém řešit. Jedna z možnosti je odsolování ať už destilační, za pomoci membrán a osmózy, či dalších nekonvenčních způsobů jako je zmražení vody. Tato práce se zabývá ...
 • Použité jaderné palivo - současnost a budoucnost jeho využití 

  Hruškovič, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá použitým jaderným palivem a možnostmi s jeho nakládáním. První kapitola se věnuje teoretickému úvodu, kde je vysvětlen jaderný palivový cyklus, popsán radioaktivní odpad a použité jaderné ...
 • Současný stav výstavby reaktorů využívající roztavených solí (MSR) 

  Kotrnetzová, Daniela
  Práce se zabývá popisem reaktorů IV. Generace s podrobným zaměřením na reaktor využívající rozpuštěných solí. Jednotlivě je popsána celá šestice těchto reaktorů i jejich současný výzkum. Je rozebrán AHTR reaktor a jeho ...
 • Studium nanomateriálů pro jejich použití v jaderné energetice a výzkumu 

  Jelínek, Martin
  Bakalářská práce poskytuje ucelený přehled vlastností jednotlivých nanomateriálů a shrnuje nejnovější poznatky o pokročilých aplikacích ve všech odvětvích jaderné energetiky od konstrukčních materiálů, přes palivo, palivové ...
 • Udržitelné energetické zdroje 

  Doležal, Jan
  Tato bakalářská práce se je rešerší zabývající se udržitelnými zdroji energie. Vyjmenovává a charakterizuje jednotlivé zdroje a přibližuje jejich principy fungování. V poslední části hodnotí jejich dosavadní využívání v ...
 • Výpočetní simulace urychlovačem řízeného jaderného reaktoru pro transmutaci vyhořelého jaderného paliva 

  Jarchovský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá využitím vyhořelého (spotřebovaného) jaderného paliva, z jaderných elektráren dnešního typu, v jaderných elektrárnách nové generace – urychlovačem řízených transmutačních elektrárnách, které ...