Now showing items 1-12 of 12

 • Chyby měření difúze pro MRI 

  Kavan, Pavel
  Bakalářská práce se ve svém úvodu věnuje zobrazovacím a diagnostickým technikám na bázi magnetické rezonance. Nukleární magnetická rezonance patří v dnešní době k uznávaným metodám zkoumání molekul nejrůznějších látek. ...
 • Filtrační metody pro zpracováni MR obrazů 

  Pláněk, Jiří
  Diplomová práce pojednává o vlnkové transformaci a její možné aplikaci v metodách odstraňujících šum ze signálu a obrazu. Je popsána problematika důležitých parametrů (druh vlnky, volba prahovací techniky, velikost prahů ...
 • Kardiostimulátory a zdroje rušení 

  Lojková, Lea
  Tématem této semestrální práce jsou kardiostimulátory a zdroje rušení. Projekt částečně navazuje na starší diplomovou práci na dané téma (Ing. Kulík, Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT, VUT Brno) a z hlediska metodiky ...
 • Měření relaxačních konstant technikami MR 

  Pavlíček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá metodami měření relaxačních časů T1 a T2 pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR) a experimentálním měřením vzorků vodivých gelů. V teoretické části je uveden rozbor chování atomů umístěných ...
 • Moderní zobrazovací metody v medicíně 

  Pařízek, Aleš
  Cílem této práce je popsat základní principy a fyzikální veličiny spjaté s jednotlivými zobrazovacími metodami a poté jednotlivé metody porovnat. Práce popisuje vznik rentgenového záření, jeho interakci s různými materiály ...
 • Optimalizace pokusného NQR spektrometru 

  Segiňák, Ján
  Práca pojednáva o NQR spektroskopii, ktorá patrí medzi moderné nedeštruktívne meracie a diagnostické metódy pre charakteristiku rôznych materiálov. Využíva kvadrupólový moment - vlastnosť atómových jadier niektorých izotopov. ...
 • Radiofrekvenční metoda detekce výbušnin a drog - NQR 

  Motyčka, Lukáš
  Práce se zabývá radiofrekvenčními spektroskopickými metodami, jež jsou použitelné pro detekci nebezpečných látek, jako jsou např. výbušniny či drogy. Blíže se zaměřuje na slibně se rozvíjející metodu nukleární kvadrupólové ...
 • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

  Ryšavý, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá vlnkovou transformací a jejím využití při zpracování a odstraňování šumu ze snímků pořízených nukleární magnetickou rezonancí. V teoretické části práce je krátce popsán princip nukleární magnetické ...
 • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

  Zvěřina, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je seznámit se s principem filtračních technik signálů snímaných technikami nukleární magnetické rezonance (NMR). Při zpracovávání signálů vzniká prakticky vždy ve snímcích rušivá složka a ...
 • Využití řídké reprezentace signálu při snímání a rekonstrukci v nukleární magnetické rezonanci 

  Hrbáček, Radek
  Tato práce se věnuje problematice nukleární magnetické rezonance, zejména spektroskopii a spektroskopickému zobrazování, řídké reprezentaci signálů a aproximaci s nízkou hodností. Využití spektroskopických zobrazovacích ...
 • Změna magnetické susceptibility při klíčení rostlin 

  Sedlář, Petr
  Práce se zabývá zkoumáním změny magnetické susceptibility při klíčení raného somatického embrya (RSE) smrku ztepilého. Susceptibilita je z fyzikálního pohledu vlastnost, kterou je možné využít k určování rozmanitých parametrů ...
 • Zpracování MR obrazů 

  Mrákava, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je seznámit se s metodami zpracování obrazů snímaných technikami nukleární magnetické rezonance. Jsou zde popsány postupné kroky při digitalizaci signálu na obrazová data. Ale při zpracovávání ...