Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza lehkých obvodových plášťů budov z hlediska tepelné stability v letním období 

  Hofman, Petr
  Diplomová práce rozebírá různé metody porovnání konstrukcí z hlediska tepelné stability v letním období. Důležitou částí je hodnocení správnosti výsledků a výpočetních modelů těchto metod. V závěru popisuje, jaký vliv mají ...
 • Dynamika otopných ploch 

  Oravec, Jakub
  Diplomová práca je zameraná na výskum dynamiky tepelného chovania vybraných vykurovacích plôch teplovodného systému vykurovania. Cieľom práce je stanoviť dynamiku náhrevu a chladnutia a stanoviť vplyv týchto charakteristík ...
 • Experimentální zkoušky železobetonových prvků namáhaných smykovými účinky 

  Macek, Marek
  Teoretický návrh a výroba zkušebního tělesa. Zatěžovací zkouška 4-bodovým ohybem na smykové účinky. Provedení zkoušek na mechanické vlastnosti použitých materiálu. Numerická analýza zkušebního prvku v softwaru ATENA 2D. ...
 • Modelling of Pulse Propagation in Nonlinear Photonic Structures 

  Sterkhova, Anna
  V současnosti jsme svědky stále zvyšujících se nároku na rychlost přenosu a zpracování signálu a kapacitu pamet’ových zařízení. Proto se pozornost výzkumných pracovníku zaměřuje k plně optickým zařízením, která by mohla ...
 • Modelování tepelného sálání v budovách 

  Plášek, Josef; Šikula, Ondřej (VUT v Brně, 2012-03-03)
  Tato kniha je zaměřena na problematiku tvorby sálavé složky vnitřního prostředí budov. Popisuje fyzikální podstatu sdílení tepla sáláním, jeho působení na člověka, klasické metody návrhu tepelných zářičů a shrnuje stávající ...
 • Modelování, simulace a experimentální měření reakce systémů vytápění/vzduchotechniky na požadavky regulace 

  Matějíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá chováním technických systémů studentské koleje v Brně. V objektu bylo měřeno a vyhodnoceno teplotně-vlhkostní klima. Měření je pak porovnáno s počítačovou simulací vytvořenou v programu DesignBuilder. ...
 • Numerical Modeling of Magnetic Field Deformation as Related to Susceptibility Measured with an MR System 

  Bartusek, K.; Fiala, P.; Mikulka, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  The possibility is studied of numerical modeling of magnetic field deformations in the environment of measured diamagnetic and paramagnetic samples for the purposes of studying magnetic resonance (MR) image deformations ...
 • Optimalizace distribuce vzduchu ve školských zařízeních 

  Cigánková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitřního mikroklimatu škol a školek. Je zaměřena zejména na problematiku nedostatečného větrání a aplikaci nuceného větrání v těchto objektech. Konkrétní řešení je ukázáno na objektu ...
 • Optimalizace geotechnického průzkumu a monitoringu při navrhování a provádění podzemních staveb 

  Černý, Vít
  Předkládaná práce se zaměřuje především na problematiku geotechnického průzkumu a monitoringu pro podzemní liniové stavby. Zabývá se současnou praxí v provádění geotechnického průzkumu a monitoringu. Na základě zhodnocení ...
 • Optimalizace vnitřního prostředí stravovacího provozu vzduchotechnikou 

  Mrázková, Hana
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci vnitřního prostředí stravovacího provozu vzduchotechnikou v Brně. V rámci tohoto návrhu je použit systém nuceného větrání a klimatizace. Teoretická část řeší vhodnou distribuci ...
 • Počítačové modelování tepelně aktivovaných konstrukcí 

  Šikula, Ondřej (VUTIUM, 2011-06-15)
  Habilitační práce se zabývala teoretickou analýzou tepelného chování tepelně aktivovaných konstrukcí. Stávající teoretické přístupy k řešení této problematiky byly podrobeny zkoumání a kritické analýze. Odtud pak vycházela ...
 • Srovnání výsledků vsakovaní vody z polních experimentů a numerického modelování 

  Blahut, Dominik
  Cílem diplomové práce je srovnání výsledků vsakování vody z polních zkoušek, z laboratoře a z numerického modelování na dvou vybraných lokalitách. Prvním úkolem práce je rešeršní činnost popisu obou lokalit a jejich ...
 • Statická analýza textilních konstrukcí 

  Husáriková, Natália
  Táto práca sa zaoberá návrhom a výpočtom membránovej konštrukcie prístrešku nad zvoleným pôdorysom. Ako najvhodnejší tvar bol vybraný hyperbolický paraboloid. Následne boli vykonané tri rôzne dielčie štúdie. V prvej štúdii ...
 • Ultra-Wideband Coplanar-Fed Monopoles: A Comparative Study 

  Jilkova, J.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-04)
  The paper provides an experimental comparison of four types of ultra-wideband coplanar-fed planar monopole antennas. Parameters of the open stub completed by an L-shaped monopole and the cross monopole were adopted from ...
 • Vybrané jevy při přenosu tepla vzduchotechnikou 

  Vojkůvková, Petra
  Numerické modelování je vědecká metoda, která popisuje vlastnosti zkoumaného systému pomocí experimentů nejčastěji na jeho matematicko-fyzikálním modelu. Předložená diplomová práce využívá této metody pro objasnění dějů ...
 • Změna magnetické susceptibility při klíčení rostlin 

  Sedlář, Petr
  Práce se zabývá zkoumáním změny magnetické susceptibility při klíčení raného somatického embrya (RSE) smrku ztepilého. Susceptibilita je z fyzikálního pohledu vlastnost, kterou je možné využít k určování rozmanitých parametrů ...