Now showing items 1-13 of 13

 • Investigation of a Temperature Field of the Steel Billet 150x150 mm Continuously Cast 

  Kavička, František; Katolický, Jaroslav; Štětina, Josef; Mauder, Tomáš; Klimeš, Lubomír (EDP Sciences, 2020-11-18)
  The solidification and cooling of a continuously cast billet and the simultaneous heating of the mold is a very complicated problem of three-dimensional (3D) transient heat and mass transfer. The solving ofuch a problem ...
 • Návrh ražby a primárního ostění Dřevnovického tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení Brno – Přerov 

  Bastl, Jiří
  Předmětem diplomové práce je návrh primárního zajištění výrubu Dřevnovického tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení Brno – Přerov. Práce se dále zabývá návrhem vhodné metody ražby tunelu, členěním samotného ...
 • Numerical Modelling of Grate Combustion 

  Juřena, Tomáš
  Předkládaná práce je zaměřena na numerické modelování spalování tuhých paliv na roštu metodami výpočtové dynamiky tekutin (CFD). Jelikož výsledky CFD simulací roštového spalování závisí na kvalitě vstupních dat, která ...
 • Numerické modelování hydraulických ztrát v potrubí 

  Kacálková, Eva
  Předložená bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním hydraulických ztrát v potrubí ve 2D. Ukazuje postup tvorby matematického modelu, používané matematické rovnice a numerické metody jejich řešení. V praktické části ...
 • Numerické modelování hydraulických ztrát v potrubí ve 3D 

  Kacálková, Eva
  Předložená diplomová práce se zabývá numerickým modelováním hydraulických ztrát v potrubí ve 3D. Ukazuje postup tvorby matematického modelu, používané matematické rovnice a numerické metody jejich řešení. V praktické části ...
 • Numerické modelování předpjatých dutinových panelů typu Spiroll na pružném podepření a vyhodnocení průběhu napětí 

  Kršík, Jakub
  Disertační práce popisuje možnosti numerického modelování dutinových stropních předpjatých betonových panelů typu SPIROLL. K modelování je použit komerční konečně prvkový program ANSYS 13.0. Důraz je kladen na specifický ...
 • Numerické modelování přepadu přes nouzové přelivy 

  Kostelecký, Jiří
  Práce se zabývá možnostmi numerického modelování přepadu u vybraných typů nouzových přelivů a prověřuje je v konkrétních lokalitách. Stanovení kapacit vybraných přelivů je v práci uskutečněno pomocí několika metod: výpočtem ...
 • Numerické modelování soutoku proudu v rozvětvení tvaru T. 

  Míčka, Martin
  Hlavním cílem této diplomové práce je provedení numerického modelování soutoku proudů v rozvětvení tvaru T pomocí programu Fluent. Modelování je provedeno pro různé poměry průtoků při stacionárním proudění. Z výpočtů jsou, ...
 • Odvod tepla axiálně chlazených forem 

  Hovorka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá řešením tepelných vlastností chladících kanálů sklářských tvarovacích forem a jejich teplotními a rychlostními poli v závislosti na různých konstrukčních variantách, které se používají, nebo ...
 • Predikce rizika kontaminace podzemní vody při závlaze odpadními vodami 

  Burešová, Erika
  Práce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. První část práce je literární rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl seznámit s problematikou využití ...
 • Shape of the nappe during free overfall from a rectangular channel with zero bed slope 

  Zachoval, Zbyněk; Böhm, Petr; Pařílková, Jana; Šafář, Robert; Šulc, Jan (Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013-09-02)
  The paper deals with selected procedures used to calculate the shape of compact nappe during free overfall from a smooth horizontal channel with rectangular cross section. Calculated and measured water surface and velocity ...
 • Trysková injektáž 

  Kubín, Tomáš
  Cílem této práce je popsat tryskovou injektáž. Jsou zde vymezeny základní metody zlepšování zemin a shrnuty možnosti využití tryskové injektáže. Dále se práce zaměřuje na konkrétní stavby a rekonstrukce v Brně, kde byla ...
 • Vírová trubice 

  Chýlek, Radomír
  Smyslem této diplomové práce bylo provedení optimalizace provozních parametrů Ranque–Hilschovy vírové trubice z hlediska teplotní separace a vytvoření numerického modelu zařízení. Za tímto účelem byla nejprve provedena ...