Now showing items 1-2 of 2

  • Funkcionalizace polyolefinů roubováním 

    Paulenka, Igor
    Teoretická časť diplomovej práce je venovaná funkcionalizácii polyolefínov s cieľom urýchlenia ich degradácie a zvýšenia obsahu uhlíka z obnoviteľných zdrojov so zameraním na hydroxykyseliny. Experimentálna časť je zameraná ...
  • Vliv očkování litiny očkovadly s obsahem vizmutu na strukturu a mechanické vlastnosti 

    Nyékyová, Dominika
    Diplomová práca sa zaoberá modifikáciou a očkovaním liatiny s guľôčkovým grafitom, vplyvom chemického zloženia na tvar a veľkosť vylúčeného grafitu, podiel feritu a perlitu v štruktúre. Cieľom praktickej časti bolo zistiť ...