Now showing items 1-20 of 52

 • Analýza metod ocenění výrobního areálu 

  Cikánek, Ondřej
  Diplomová práce „Analýza metod ocenění výrobního areálu“ se zabývá, jak vypovídá název, analýzou metod ocenění výrobního areálu. Výrobní areál bude oceněn podle platných oceňovacích předpisů a následně také cenou obvyklou. ...
 • Analýza metod ocenění výrobního areálu 

  Babčanová, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení metod při oceňování výrobního areálu. Areál bude oceněn podle platných cenových předpisů i cenou obvyklou. Pozemky budou oceněny zvlášť. Jednotlivé oceňovací metody budou ...
 • Analýza možností financování zateplení bytového domu včetně navržení optimální výše fondu oprav 

  Němec, Lukáš
  Předmětem práce je uvedení a vyhodnocení různých možností financování vč. výčtu podstatných kritérií pro získání dotací a zobecnění optimálního postupu, který je dobré dodržet při plánování realizace zateplení bytového ...
 • Analýza odchylek obvyklých cen od cen stanovených dle vyhlášky u rodinných domů v praxi 

  Žaloudíková, Radka
  Diplomová práce se zaměřuje na oceňování RD v oblasti Krnova způsobem stanoveným vyhláškou a obvyklou cenou. Pomocí odchylek těchto dvou cen RD bude vytvořen matematický model pro zjednodušené stanovování obvyklých cen RD ...
 • Analýza vhodného využití sportovního objektu v Brně-Líšni 

  Autrata, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení sportovního objektu z hlediska výhodnosti adaptace pro různé způsoby využití. Posuzovaným objektem je badmintonová hala nacházející se v ulici Úlehlova v Brně. Nejprve je ...
 • Analýza vlivu lokality na obvyklou cenu bytových jednotek v Uherském Hradišti 

  Kočendová, Markéta
  Práce se zabývá analýzou lokalit v Uherském Hradišti a jejich vlivem na cenu obvyklou u bytových jednotek v letech 2015-2017. Součástí práce je i sestavení a vyhodnocení dotazníku a zjištění ceny dle preferencí dotazovaných ...
 • Analýza vlivu rekonstrukce na obvyklou cenu rodinného domu v Kyjově 

  Kouřilová, Vendula
  Úkolem této diplomové práce je zjistit, jaký má vliv přestavba a modernizace na obvyklou cenu rodinného domu. Pro ocenění jsem si zvolila objekt, ve kterém jsem vyrůstala a který tedy dobře znám. Rodinný dům se nachází v ...
 • Analýza vlivu typu konstrukce na výši obvyklé ceny bytů v Hradci Králové 

  Kašparová, Eva
  Cílem diplomové práce je stanovení ceny obvyklé nemovitých věcí typu byt v Hradci Králové, včetně zjištění do jaké míry obvyklou cenu ovlivňuje typ nosné konstrukce. Dílčím úkolem je ocenění vybraných bytů různými metodami ...
 • Analýza vybraných faktorů ovlivňujících zjištěnou a obvyklou cenu bytů v Ústí nad Orlicí 

  Vondrová, Monika
  Cílem této diplomové práce je ocenění 11 nemovitostí typu byt v Ústí nad Orlicí vybranými způsoby ocenění. Následně je provedeno srovnání těchto metod a analýza vybraných faktorů ovlivňujících cenu zjištěnou a obvyklou.
 • Analýza vybraných způsobů ocenění bytů v Brně Králově Poli a v Žabovřeskách 

  Ondráček, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním oceňovacích metod pro nemovitost typu byt ve vybraných lokalitách Brno Královo Pole a Žabovřesky. Součásti práce je popsání situace na trhu s nemovitými věcmi ve zvolených lokalitách ...
 • Cenová tvorba při dražbách nemovitého majetku 

  Háva, Karla
  Diplomová práce se zabývá vysvětlením, co je to dražba a v jakých režimech lze momentálně dražbu nemovitostí v České republice uskutečnit. Dále také dokumentací, jež dražebník v praxi používá a náklady, které vydává na ...
 • Databáze realizovaných kupních cen nemovitých věcí 

  Hudec, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Článek se zabývá způsobem tvorby a užíváním databáze realizovaných kupních cen a nájmů nemovitých věcí. Databáze je vytvářena a užívána skupinou znalců a odhadců pracujících v oboru oceňování nemovitých věcí v různých ...
 • Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Hradci Králové a v Brně. 

  Lebrušková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá návratností investice vložené do novostavby bytového domu. Stejný objekt bude zasazen v Hradci Králové a v Brně. V první řadě zjistíme výši investice vložené do novostavby bytového domu a ...
 • Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Olomouci. 

  Kochaňová, Renata
  Tato diplomová práce se zabývá návratností investic spojených s výstavbou bytového domu Olomouci. Jako první provedeme ocenění stavby dle vyhlášky. Poté zjistíme výši vložených investic do výstavby domu. Dalším krokem bude ...
 • Nemovitosti jako předmět dědického práva v řízení o dědictví 

  Rolencová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na vypořádání nemovitostí v dědickém řízení, kde je popsán průběh jednotlivých fází, vztah účastků k řízení a rozdělení důkazních prostředků, jež jsou celého procesu součástí. V rámci teoretické ...
 • Ocenění bytu zatíženého služebností 

  Matoušková, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku věcných břemen. Jedná se o služebnost bytu zatěžující byt v rodinném domě. Práce je rozdělena na dvě části textovou a návrhovou. Textová část rozebírá obecné pojmy, které se ...
 • Ocenění pozemku zatíženého služebností 

  Nedůchalová, Ludmila
  Diplomová práce zpracovává problematiku věcných břemen a jejich vliv na ocenění pozemku. Nejdříve jsou v práci popsány základní pojmy týkající se tématu, dále pak právní úprava věcných břemen, členění a možnosti vzniku, ...
 • Oceňování lesních majetků 

  Vala, Vlastimil; Březina, David; Sadílek, Augustin; Hakl, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Při oceňování lesních majetků se tak jako při oceňování jiných majetků určuje cena zjištěná, obvyklá cena a tržní hodnota v závislosti na účelu ocenění. Les jako majetek je však považován za majetek se specifickými sociálními, ...
 • Oceňování nemovitostí pro potřeby realitní činnosti 

  Neumannová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o nabídce služeb nabízených tuzemskými realitními kancelářemi, které souvisí s hlavními činnostmi realitní kanceláře, tedy prodejem a koupí nemovitostí. Z těchto vyplývají různé způsoby ocenění ...
 • Oceňování nemovitostí pro účely dědictví 

  Osmanová, Sára
  Bakalářská práce je zaměřena na definování obecných postupů oceňování nemovitostí pro dědické účely a na následné zanalyzování finančních aspektů dědění. Pro dědické řízení je nutné stanovit obvyklou cenu aktiv pozůstalosti, ...