Now showing items 1-20 of 57

 • Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy 

  Muzikář, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá urbanistickou studií na území u řeky Svitavy v Brně-Husovicích. Část řešeného území je definována jako brownfield - konkrétně se jedná o bývalý areál formy Zetor. Na vymezeném území je navržena ...
 • BROWNFIELDS - NOVÝ OBYTNÝ SOUBOR V HISTORICKÉM CENTRU BUČOVIC 

  Doláková, Pavlína
  Cílem urbanisticko-architektonické studie je návrh obytného souboru, který bude koncipován pro bydlení v rodinných a bytových domech. Jakožto území na rozhraní mezi železniční tratí a historickou zástavbou, kterou tvoří ...
 • Bučovice - obytná lokalita Za zámkem 

  Měřínský, Michal
  Náplní diplomové práce je studie nového využití brownfieldu, který vznikl zánikem nábytkářského podniku UP Závody v Bučovicích. Předmětem studie je urbanistický návrh nové obytné lokality, s dalšími, zadáním požadovanými ...
 • Ekologické aspekty obytného území 

  Jilčíková, Veronika
  I define and deal with ecological aspects in urban planning at residential areas in my thesis. Ecological principles help to hold quality and quantity of natural sources and participate at sustainable development. The ...
 • Kompaktní formy bydlení v Brně, Černá Pole 

  Fajkusová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá urbanistickou studií na revitalizaci kasáren v Brně, Černých polích. Na vymezeném území je navržen nový obytný soubor, který začleňuje území do okolní zástavby. V návrhu se počítá i s vytvořením ...
 • Kopřivnice - bydlení u Kopřivničky 

  Kubánková, Barbora
  Diplomová práca sa zaoberá urbanistickou štúdiou a navrhnutím novej obytnej štruktúry v rámci mesta Kopřivnice. Mesto posledných 30 rokov neriešilo bytovú výstavbu, preto v ňom chýba bytová zástavba podliehajúca súčasným ...
 • Kopřivnice - bydlení u Kopřivničky 

  Kóňová, Patrícia
  Na jednom brehu paneláky, na druhom rodinné domy. Na jednej strane súkromne pozemky jednotlivých rodinných domov, na strane druhej paneláková výstavba bez utvorených kvalitných verejných priestranstiev s vymiznutými ...
 • Kvalita urbanistické struktury dle hodnocení jejich obyvatel 

  Matyášová, Jana
  Spokojenost obyvatel je součástí sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje. Zkoumáním spokojenosti obyvatel lze přispět k navrhování takových obytných souborů, které budou lépe odpovídat požadavkům obyvatel a budou ...
 • Obytný soubor Brno - Červený kopec 

  Berousková, Dana
  Diplomová práce zachycuje analýzu a pochopení lokality Brno - Červený kopec a následné navržení nové struktury zástavby sloužící svou funkcí převážně pro bydlení. Nový návrh citlivě reaguje na okolní zástavbu a na svažitost ...
 • Obytný soubor Brno - Červený kopec 

  Flám, Dalibor
  Předmětem diplomové práce je návrh obytného souboru v Brně na části území Červeného kopce. Můj návrh je umístěn na plošině, kde kdysi stála Kohnova cihelna, jedna z největších cihelen v Brně. Návrh se snaží navázat nejen ...
 • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

  Čeleda, Jan
  Územní studie řeší lokalitu v katastrálním území Brno – Holásky. Toto území je v územním plánu města Brna vedeno jako rozvojová lokalita, kde se počítá s plochami pro bydlení, sociální péčí a školství. Řešené území má ...
 • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

  Omishore, Abayomi
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkopodlažního obytného souboru na území městské části Brno - Tuřany, na katastrálním území Holásek. Lokalita je vymezena ze západu Černovickým potokem s přírodní památkou Holásecká jezera, ...
 • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

  Mokrá, Petra
  Řešené území se nachází v městské části Brno - Tuřany. Je vymezeno ze západu Černovickým potokem s přírodní památkou Holásecká jezera, z východu železniční tratí a z jihu ulicí U Potoka. Cílem návrhu je komplexní urbanistické ...
 • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

  Čermáková, Martina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové městské zástavby navazující na původní strukturu obce Holásky. Řešené území se nachází v jižní části města Brna na území městské části Brno - Tuřany v katastrálním území Holásky. Cílem ...
 • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

  Mráčková, Vanda
  Diplomová práce pojednává o území na okraji městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezeném ulicí Terezy Novákové a Žilkova. V této oblasti je navržen nový obytný soubor, jenž je včleněn mezi stávající zástavbu a prostor ...
 • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

  Mikesková, Denisa
  Zadáním této diplomové práce je navrhnout využití doposud nezastavěných ploch pro funkci bydlení, navázat na původní strukturu obce a efektivně využit tyto plochy. Řešené území se nachází v městské části Brno-Řečkovice a ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Švancarová, Michaela
  Navrhovaný obytný soubor se nachází v městské části Brno Komín. Vzhledem k typu okolní zástavby je koncept tvořen převážně rodinnými domy a třemi menšími bytovými domy. Pozemek leží na okraji lesaje ideálním místem pro ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Procházková, Gabriela
  Řešení obytného komplexu v kontextu s přírodou a trvalým bydlením v části Brno Komín.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Šatalíková, Anna
  Řešené území se nachází na západovýchodní pěší ose procházející sídlištěm a dopravním hřištěm a pokračující do lesů na Palackého vrchu. Právě stezka při severní hraně řešeného území je jednou z mála přístupových cest do ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Halinár, Matej
  Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Brno-Komín na mieste súčasných záhrad. Návrh pozostáva z malých bytových domov, ktorých je spolu 19. Konceptom je citlivé zasadenie domov do okolitej štruktúry zástavby a terénu. ...