Now showing items 1-20 of 23

 • Administrativní budova 

  Luža, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá statickou analýzou a posouzením železobetonové stropní desky nad prvním nadzemním podlažím administrativní budovy. Stropní konstrukci tvoří monolitická lokálně podepřená deska. Statická ...
 • Aplikace čedičové prutové výztuže v lehkých konstrukčních betonech 

  Jarnot, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou aplikace prutové čedičové výztuže v lehkých konstrukčních betonech. V praktické části je experimentálně provedeno porovnání ocelové a čedičové výztuže v betonech z agloporitu a ...
 • Diagnostika při hodnocení stavebně statického stavu existující konstrukce 

  Kopec, Jan
  Tato práce se v úvodu zabývá ve své teoretické části shrnutím a podrobným popisem vybraných diagnostických metod, které byly aplikovaný na vybraných konstrukčních částech existujícího mostního objektu v rámci praktické ...
 • Experimentální studie vyztužení dílců z lehkého betonu 

  Lisztwan, Dominik
  Bakalářská práce popisuje experimentální ověření a porovnání chování vyztužených dílců z lehkého betonu. Vyztužení je provedeno ocelovou a kompozitní výztuží. Porovnání výsledků je realizováno na základě statických ...
 • Metodika diagnostiky železobetonové konstrukce 

  Zlámal, Vojtěch
  Bakalářská práce se v úvodu zabývá vlastnostmi železobetonu a popisuje jeho základní zkoumané vlastnosti. V jednotlivých částech se pak věnuje metodám užívaným k diagnostice stavebních konstrukcí. Blíže se zabývá vybranými ...
 • Možnosti využití radaru pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích 

  Filipu, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na využití radaru (GPR) pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích. V jednotlivých částech se práce věnuje metodám užívaným v diagnostice konstrukcí a dále rozeznatelnosti ocelové ...
 • Návrh a posouzení ŽB monolitické konstrukce 

  Kuchař, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné části železobetonové monolitické rámové konstrukce domova důchodců. Předmětem posouzení jsou typické prvky nosného skeletu v 1. NP: příčel PS, podélný trám T5, sloup ...
 • Návrh zesílení betonové konstrukce z roku 1928 

  Bažantová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávající konstrukce čtyřpodlažního objektu. Nosný systém konstrukce je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem. Cílen této práce je posouzení nosné konstrukce na očekávané ...
 • Nosná železobetonová konstrukce objektu pro parkování 

  Malecha, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje statickou analýzu a posouzení železobetonové, monolitické konstrukce objektu pro parkování. Je zde řešena lokálně podepřená stropní deska nad prvním nadzemním podlaží. Statická analýza byl ...
 • Porovnání návrhu ŽB konstrukcí podle EN a ACI 

  Hamrlík, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na posudek administrativní budovy z pohledu dvou různých norem a porovnání jejich přístupů. Těmito normami je aktuálně platná evropská norma ČSN EN 1992-1-1 (EC2) a norma dle amerických standardů ...
 • Posouzení existující konstrukce průmyslové haly 

  Hamrlík, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávající jednopodlažní průmyslové haly obdélníkového půdorysu. Nosný systém konstrukce je tvořen montovaným skeletem. Cílem této práce je posouzení nosné konstrukce na očekávané ...
 • Rámová železobetonová konstrukce - posouzení vybrané části objektu 

  Hardubej, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávající konstrukce u čtyřpodlažního bytového domu. Nosný systém konstrukce je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem. Předmětem posouzení jsou průvlaky, sloupy, trámy a ...
 • Statický návrh nosných konstrukcí bytového domu v Praze 

  Cetkovský, Jan
  Diplomová práce se zabývá statickým návrhem nosných konstrukcí bytového domu. Mezi navrhované konstrukce patří železobetonová plná deska působící ve dvou směrech s žebry nad 2. nadzemním podlažím, železobetonová plná deska ...
 • Stavebně technický průzkum objektu 

  Blaha, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku průmyslové prefabrikované haly. Teoretická část práce se zabývá možnostmi diagnostiky železobetonu. Navazující praktická část posuzuje materiálové vlastnosti průvlaků a vazníků ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Zlámal, Vojtěch
  Tato diplomová práce se v úvodu zabývá pozicí diagnostiky železobetonových konstrukcí ve stavebním odvětví průmyslu. Teoretická část se zabývá rešerší metod pro část praktickou a základním nástinem postupů. Praktická část ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Slavětínský, Šimon
  Předmětem této diplomové práce je diagnostický průzkum železobetonové prefabrikované haly v areálu Fatra Chropyně. Teoretická část práce obsahuje popis použitých diagnostických metod. Praktická část posuzuje materiálové ...
 • Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce 

  Filipu, Martina
  Diplomová práce se v úvodu zabývá vlastnostmi betonu a uvádí do problematiky stavebně technického průzkumu. V jednotlivých částech se pak věnuje metodám užívaným k diagnostice stavebních konstrukcí. Blíže se zabývá vybranými ...
 • Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce 

  Blaha, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonové monolitické konstrukce průmyslové haly. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na možnosti diagnostiky ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Sloupenský, David
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá stručným přehledem metod používaných v diagnostice železobetonových konstrukcí. Praktická část této práce se zabývá diagnostikou výrobní železobetonové haly v areálu Fatra ...
 • Studium účinnosti korozně inhibičních látek ve správkových hmotách a optimalizace jejich dávkování 

  Kroča, Michal
  Koroze ocelové výztuže v železobetonových konstrukcích představuje riziko snížení trvanlivosti a schopnosti konstrukcí plnit požadovanou funkci, pro kterou byly navrženy. Předmětem této práce bylo studium účinnosti nového ...