Now showing items 1-20 of 72

 • Aktualizace Naegeliho metody třídy polohy pro oceňování stavebních pozemků v ČR 

  Fuksová, Romana
  Předmětem této diplomové práce je ověření použitelnosti resp. aktualizace Naegeliho metody třídy polohy pro oceňování stavebních pozemků v ČR, stanovení cen, porovnání jejich vzájemného poměru a srovnání s cenami z cenové ...
 • Analýza možností prodeje rodinného domu v Brně Řečkovicích 

  Skutilová, Kateřina
  Diplomová práce Analýza možností prodeje rodinného domu v Brně Řečkovicích má za cíl srovnat možnosti prodeje RD, a to buď jako celek nebo po bytech.
 • Analýza nákladů na rekonstrukci bytu při standardním a nadstandardním provedení 

  Pavlová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá standardním a nadstandardním provedením rekonstrukce půdních prostor na byt a jejím následným oceněním dle Oceňovací vyhlášky. V teoretické části je zaměřena na problematiku cen a nákladů a ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu na ulici Okružní 433/1, Brno 

  Halfarová, Iveta
  Cílem diplomové práce je interpretace a následná aplikace metody Analýzy nejvyššího a nejlepšího využití. Pro tuto metodu byl zvolen konkrétní objekt na ulici Okružní 433/1, Brno. Teoretická část objasňuje pojmy týkající ...
 • Analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech (CZ-PL-SK) 

  Pazour, Tomáš
  Cílem bakalářské práce bude analyzovat vybraný segment realitního trhu v konkrétní lokalitě (CZ-SR-PL) a analyzovat faktory mající vliv na trh s nemovitostmi. Na základě shromáždění potřebných dat o dostupných nemovitostech ...
 • Analýza vedlejších nákladů stavebního rozpočtu 

  Procházka, Jan
  Diplomová práce s názvem „Analýza vedlejších nákladů stavebního rozpočtu“ se zabývá vedlejšími náklady se zaměřením na náklady na zařízení staveniště. Cílem této práce bylo provést analýzu těchto nákladů a následné vyhodnocení ...
 • Analýza vlivu lokality na obvyklou cenu bytové jednotky v lokalitě Moravské Budějovice a Jemnice 

  Engelmann, Martin
  Diplomová práce se zabývá určením obvyklé ceny pro deset bytových jednotek v Jemnici a Moravských Budějovicích. Ocenění je provedeno metodami přímého porovnání a porovnávací metodou dle platného cenového předpisu. Součástí ...
 • Analýza vybraných způsobů ocenění nemovitostí typu rekreační a zahrádkářská chata v lokalitě Blansko a okolí 

  Doskočil, Filip
  Diplomová práce se v úvodní části zabývá popisem oceňované lokality, vysvětlením základních pojmů v oceňování nemovitostí a popisem jednotlivých metod oceňování, které budou použity v praktické části. V praktické části se ...
 • Ceny pozemních staveb 

  Vostrčil, Michal
  Cílem této diplomové práce je seznámení s cenami, které se vyskytují ve stavebnictví, dále také to, jak se cena staveb určuje za pomocí využití výpočetní techniky. Základní pricipy, postupy a pojmy stanovení cen pozemních ...
 • Daňové a účetní aspekty při transformaci společností 

  Abrahámková, Soňa
  Diplomová práce se zabývá účetními a daňovými aspekty přeměn obchodních korporací. Konkrétně se věnuje rozdělení obchodních korporací, a to metodou rozštěpení a odštěpení. V první části jsou popsaná teoretická východiska ...
 • Design modulárního systému sportovních trofejí 

  Kučera, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout systém pro sestavení modulární trofeje. Modulárnost spočívá v možnosti využití pro všechny tři umístění a různé sporty. Díly do sebe kolmo zapadající s plošným stykem, který zajišťuje ...
 • Druhy cen na trhu s nemovitostmi 

  Beránková, Martina
  Cílem mé diplomové práce je nastínit problematiku zjištění cen a rozdílů mezi cenami na trhu s nemovitostmi, a také ujasnit základní pojmy z oblasti oceňování nemovitosti a trhu s nemovitostmi. V úvodu práce definuji ...
 • Hodnota stavebního pozemku zastavěného stavbami určenými k demolici 

  Řádek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá vyčíslením hodnoty stavebního pozemku zastavěného stavbami určenými k demolici. V práci se nastiňují aspekty demoličních a bouracích prací s následným využitím stavební suti pro recyklaci. Úkolem ...
 • K vývoji cen stavebních prací 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  V příspěvku jsou uvedeny přepočítací indexy cen stavebních prací v České republice od roku 1914 do 1. pololetí 2015.
 • Komparativní určení hodnoty nemovitosti podle požadavku zadavatele 

  Waldhansová, Jana
  Cílem této práce je určení hodnoty vybrané nemovitosti pomocí obecně známých metod oceňování. Jako konkrétní případ způsobu určení hodnoty nemovitosti podle požadavku zadavatele je stanovení odhadu předpokládané obvyklé ...
 • Kritéria, která mají vliv na výnosy lyžařských areálů 

  Procházková Uvizlová, Martina
  Cílem této práce je stanovit kritéria, která mají vliv na zisk lyžařských areálů. Zpracované téma se týká oceňování nemovitostí, veřejných databází a údajů o teplotách vzduchu. Část práce spočívá v ocenění nemovitostí dvou ...
 • Metodika ohledání nemovitostí pro ocenění vybraných typů nebytových objektů 

  Šír, Lukáš
  Cílem diplomové práce je návrh postupu provádění ohledání nebytových objektů. V diplomové práci bude provedena analýza metod používaných při oceňování nemovitostí se zaměřením na místní šetření. Na základě této analýzy ...
 • Metodiky ocenění pozemků dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. a č. 419/2013 Sb. 

  Rosenberg, Milan
  Tato diplomová práce řeší souběžnou existenci dvou oceňovacích vyhlášek. První z nich je prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku. Druhá je prováděcí vyhláškou k zákonnému opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých ...
 • Metody hromadného oceňovaní nemovitostí 

  Tomec, Václav
  Cílem diplomové práce je zkoumat možnosti využití metod hromadného oceňování nemovitostí v České republice. Zejména jaké metody jsou pro výpočet ocenění využívány, kým jsou tyto metody využívány a k jakému účelu jsou ...
 • Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy 

  Hanák, Jakub; Sedláček, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Problematika náhrad za zřízení práv odpovídajících věcnému břemenu je opakovaně předmětem odborné diskuze. V tomto příspěvku reagujeme na některé názory, které byly nedávno prezentovány v odborném tisku. Považujeme za ...