Now showing items 1-17 of 17

 • Efektivita postupů pro správu komerčních profilů na sociální síti facebook 

  Medek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na sociální sítě, jakožto trend 21. století, jejich vliv na společnost a jak lze tedy možno využít jejich potenciálu v marketingové komunikaci. Pro tento účel je založena nová stránka na sociální ...
 • Energetický audit vodovodů 

  Krupa, Filip
  Diplomová práce se zabývá energetickým auditem vodovodů. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice, ale především této problematiky v zahraničí. Dále je v práci zpracována struktura energetického ...
 • Faktoring jako nástroj řízení pohledávek 

  Jochová, Eva
  Tato diplomová práce představuje faktoring jako jeden z nástrojů aktivního ovlivňování úvěrového rizika, který vytváří nové možnosti přístupu dodavatele k finančním zdrojům. Práce ověřuje výhodnost tohoto moderního způsobu ...
 • Management obchodní společnosti obchodující s elektrickou energií 

  Havlíčková, Eva
  Práce hodnotí současný stav trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě s fokusem na firmu Coal Energy v minulosti a současnosti operující na českém a zahraničním trhu. V závěru navrhuje pro Coal Energy eventuální ...
 • Návrh činností procesního řízení zakázky 

  Novák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na procesní řízení zakázky ve výrobním podniku Biokron s.r.o.. Tato společnost se specializuje na výrobu krmiv a krmných směsí pro domácí a hospodářská zvířata. V první části jsou uvedená ...
 • Návrh kabelové sítě 22 kV ve stávajícím areálu fakultní nemocnice 

  Blažek, Tomáš
  Tato diplomová práce obsahuje popis rekonstrukce vnitroareálové sítě VN 10 kV ve fakultní nemocnici při přechodu na novou napěťovou hladinu 22 kV dle platných předpisů. V práci je popsán stávající stav technologického ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Ovčačík, Miroslav
  Cílem této práce je navrhnout konkurenční strategii firmě Styrotrade, a. s. Práce je rozdělena na tři segmenty: teoretická část, analytická část a návrhová část. V teoretické části je představena firma a literární zdroje, ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Horák, Roman
  Bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky v podniku Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. Tato společnost se zaměřuje na výrobu odlitků z litin, slitin hliníku a slitin mědi. Dále vlastní specializovaná ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Hanáková, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá pohledávkami ve vybrané kapitálové společnosti. Konkrétně se zaměřuje na pohledávky z obchodních vztahů. Prostřednictvím výsledků analýzy současného stavu pohledávek, jsou navržena opatření, ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Lečbychová, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pohledávek z obchodních vztahů. Na základě zjištěných skutečností z provedeného rozboru pohledávek ve vybraném podniku jsou doporučena opatření, která by mohla vést k zefektivnění ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Stancová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek v kapitálové společnosti. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky. Druhá část se zabývá základní charakteristikou společnosti a je zde analyzována finanční ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Adamec, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je problematika pohledávek v kapitálové společnosti. Na základě výsledků provedené analýzy současného stavu pohledávek ve vybraném podniku bylo navrženo několik opatření, která by pomohla zlepšit ...
 • Řešení pohledávek v obchodní společnosti 

  Teturová, Hana
  Tématem diplomové práce je řešení pohledávek. Nejdříve proběhlo zmapování současného stavu péče o pohledávky v obchodní společnosti. Po rozboru následují návrhy na zlepšení jako prevence a řešení vzniku neuhrazených pohledávek.
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Zemanová, Lucie
  Obsahem této bakalářské práce je problematika řízení pohledávek z obchodního styku v kapitálové společnosti. V teoretické části práce se zaměřuji především na definice základních, avšak nezbytných pojmů pro snadnější ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Šťastná, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek z obchodních vztahů ve vybrané obchodní korporaci. V teoretické části jsou popsány způsoby, kterými lze předcházet problémovým pohledávkám, popřípadě jak je řešit. ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Bambuchová, Lucie
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou pohledávek z obchodních vztahů ve vybrané obchodní korporaci. Teoretická část popisuje způsoby, kterými lze problémovým pohledávkám předcházet či jak je řešit. V praktické části ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Sobotka, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou poskytování dodavatelských úvěrů a to především rizikem spojeným s jejich poskytováním. Stěžejní částí této práce je vytvoření modelu, který hodnotí úroveň dodavatelského rizika, ...