Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza modelování neshodností různých modelů tranzistorů ve slabé a silné inverzi 

  Dvořák, Michal
  Cílem práce je simulovat neshodnosti různých modelů tranzistorů a vytvořit metodologii, která umožní co nejpřesněji zhodnotit a porovnat výsledky měření a simulací s teoretickým základem. Výsledkem práce bude zhodnocení ...
 • Analýza odchylek obvyklých cen od cen stanovených dle vyhlášky u rodinných domů v praxi 

  Žaloudíková, Radka
  Diplomová práce se zaměřuje na oceňování RD v oblasti Krnova způsobem stanoveným vyhláškou a obvyklou cenou. Pomocí odchylek těchto dvou cen RD bude vytvořen matematický model pro zjednodušené stanovování obvyklých cen RD ...
 • Kalkulace nákladů ve vybrané firmě 

  Zelinková, Petra
  Diplomová práce se zaměřuje na metodu standardních nákladů a její zavedení ve společnosti poskytující služby především v oblasti oprav automobilů a lakýrnictví. Práce je rozdělena na tři části – teoretickou, analytickou a ...
 • Klimatické zkoušky procesního kalibrátoru M143 

  Dojava, Václav
  Bakalářská práce se zabývá klimatickými zkouškami kalibrátoru M143.Teoretická část práce se zabývá rozborem a popisem norem využívaných při klimatických zkouškách elektrických přístrojů. Dále práce popisuje vlastnosti a ...
 • Konfirmace parametrů teplotní šokové komory 

  Konupka, Richard
  Bakalářská práce se zabývá problematikou konfirmace šokové komory a návrhem metodiky pro její provedení. V teoretické části je uveden stručný přehled environmentálních komor používaných pro testování vlivů změny teploty a ...
 • Manažerské účetnictví jako nástroj řízení nákladů ve stavebním podniku 

  Matějková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na manažerské účetnictví, které slouží jako nástroj řízení nákladů ve stavebním podniku. První část mé práce obsahuje seznámení se základními pojmy, se kterými se můžeme setkat při využívání ...
 • Napěťové reference v bipolárním a CMOS procesu 

  Kotrč, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem napěťových referencí. Porovnává dosažené výsledky optimalizace bipolární reference typu Brokaw s referencemi MOSovými. Uvedená principiální schémata jsou vysvětlena, postupně rozdělena na úroveň ...
 • Ošetření povrchu pro zlepšení odolnosti deskových materiálů s cementovou matricí a organickým plnivem 

  Zrza, Ondřej
  Jako všechny materiály používané pro venkovní konstrukce, i cementotřískové desky podléhají povětrnostním vlivům, jako je mráz, chemické rozmrazovací látky, chemikálie (např. sírany) nebo UV paprsky. Degradace těmito vlivy ...
 • Posouzení transformace rastrů map stabilního a pozemkového katastru do S-JTSK na hranici katastrálního území. 

  Linzmajerová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením transformace rastrů pozemkového katastru do S-JTSK na hranici katastrálního území. Teoretická část obsahuje přehled katastrů s měřickým podkladem a pojednává o vývoji katastrálních ...
 • Rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem vztaženo k problematice oceňování objektů 

  Ledvoňová, Monika; Pejchal, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Projektové dokumentace, ať už se jedná o projektovou dokumentaci jakéhokoliv stupně, je velmi vítanou pomůckou při získávání podkladů, potřebných pro výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru při oceňování objektů. ...
 • Stanovení standardní nejistoty při konfirmaci teplotní komory 

  Dojava, Václav
  Diplomová práce se zabývá problematikou konfirmace teplotní komory CTS 65/50, která je součástí vybavení zkušební laboratoře CVVOZE. Teoretická část práce se zaměřuje na rozbor a popis metodiky konfirmace teplotních komor, ...
 • Vliv teploty na snímače vibrací 

  Kadubec, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem teploty na snímače vibrací. Snímače vibrací jsou osazeny na zařízeních, jenž svou činností mnohdy vytváří teplo, nebo jsou osazeny v prostředí, kde jsou jiné zdroje tepla. Teplem ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Kutišová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zaměřuje na sledování odchylek a využití metody standardních nákladů. Cílem je analýza současného stavu a návrh lepšího využití sledování odchylek ve společnosti, která se zabývá výrobou serverů. ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Bencová, Monika
  Záměr diplomové práce je popsat controlling a jeho funkci v reálném podniku. Konkrétně se zaměřuje na oblast nákladů odchylek a analýzu jejich vzniku. Teoretická část slouží jako východisko pro pochopení reálných procesů ...