Now showing items 1-9 of 9

 • Matematické modelování odlehčovacích komor na stokových sítích 

  Studnička, Tomáš
  Práce zaměřena využití třídimenzionálního matematického modelování pro simulaci proudění a separační účinnosti v odlehčovacích komorách s jednostranným bočním přepadem. V práci je provedena analýza vlivu modelu turbulence ...
 • Matematické modelování retenčních objektů městského odvodnění 

  Pavlík, Ondřej
  Tato práce se zabývá využitím 3D matematických modelů proudění kapalin ve vodohospodářské praxi. Pomocí 3D matematického modelu byla detailně posouzena retenční nádrž Jeneweinova, která je umístěna na jednotné stokové síti ...
 • Monitoring stokové sítě ve městě Brně 

  Dvorský, Petr
  Tato práce se zabývá monitoringem stokové sítě ve městě Brně. V rešeršní části je proveden přehled nejpoužívanější měřící techniky pro monitoring stokové sítě – hladinoměry, průtokoměry, automatické vzorkovače. Praktická ...
 • Optimalizace návrhu odlehčovacích komor na jednotné stokové síti. 

  Pipa, Jan
  Práce je zaměřena na řešení problematiky odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci. V první části práce je zpracována rešerše problematiky odlehčovacích komor v návaznosti na ochranu recipientů. V druhé části práce je ...
 • Rekonstrukce odlehčovací komory pro kořenovou čistírnu odpadních vod 

  Herman, Matej
  Práca je zameraná na návrh nového systému regulácie prietokovej plochy v existujúcom žľabe odľahčovacej komory, ktorá je použitá na existujúcej koreňovej čistiarni odpadových vôd umiestnenej v obci Drážovice a nespĺňa ...
 • Srážková data v městském odvodnění 

  Mrázek, Jan
  Cílem bakalářské práce je zpracování poznatků z naměřených srážkových dat a aplikace na metodách přípravy hydraulického modelu stokové jednotné sítě města Znojma. První částí je rešerše zabývající se problematikou návrhu ...
 • Studie odkanalizování města Rokytnice nad Rokytnou 

  Došek, Jan
  Tato práce se zabývá konkrétním stavbou, kterou je kanalizace v obci Rokytnice nad Rokytnou. Jejím cílem je návrh opatření vedoucí ke snížení nežádoucího přítoku na místní čistírnu odpadních vod. Zvoleným způsobem řešení ...
 • Studie odkanalizování vybrané obce 

  Remešová, Terezie
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh variant odkanalizování místních částí obce Pačlavice, kterými jsou obec Pornice a Lhota. Pro jednotlivé obce jsou navrženy tři částečně odlišné varianty, které se liší zejména ...
 • Účinnost odlehčovacích komor 

  Šlechtová, Tereza
  Cílem práce je zpracovat rešerši o odlehčovacích komorách. Proběhne seznámení s legislativou týkající se problematiky odlehčovacích komor, výčet jednotlivých druhů konstrukcí odlehčovacích komor a nejčastěji používanými ...