Now showing items 1-20 of 53

 • Design parkové lavičky 

  Hřebíček, Jan
  Záměrem této práce bylo vytvořit technologicky a tvarově osobitý design parkové lavičky, která přirozeně zapadá do prostředí parku. Za cíl jsem si také kladl, aby byl projekt realizovatelný v praxi a obstál v sériové výrobě ...
 • Hodnocení statistického řízení jakosti (SPC) pro řešení stability procesů u tlakově litých odlitků 

  Hejduk, Oldřich
  Teoretická část práce je formou rešerše věnována přehledu slévárenských hliníkových slitin, s důrazem na Al slitiny určené pro tlakové lití. V této části práce jsou také popsány různé metody řízení jakosti, jejichž praktické ...
 • Metalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitků 

  Kubík, Jiří
  Práce se zabývá stanovením chemického složení a morfologie vměstků u experimentálního odlitku v provozních podmínkách slévárny ŽĎAS a.s. při dodržení optimálního obsahu vhodných dezoxidovadel v závislosti na podmínkách ...
 • Možnosti uplatnění moderních aditivních technologií při výrobě prototypových odlitků 

  Čagánek, Radim
  Tato bakalářská práce pojednává o systémech Rapid Prototyping a možnosti jejich využití ve slévárenství. V práci jsou nejprve popsány tři nejvýznamnější metody, na kterých je vysvětlen princip a rozdělení. Poté jsou v práci ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Vašek, Vojtěch
  Soubor technologií Rapid Prototyping je důležitou součástí průmyslu. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotoveným prototypem součásti. Cílem práce je vypracovat literární rešerši zaměřenou na aplikaci těchto technologií ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Maincl, David
  Rapid prototyping je soubor technologií, který je nezbytnou součástí odvětví moderního slévárenství. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotovením prototypu součásti. Cílem této práce je vypracovat literární rešerši ...
 • Nástroje jakosti pro hodnocení tlakově litých odlitků z Al slitin 

  Rozman, Jiří
  Cílem této diplomové práce je na praktickém příkladu, s využitím systému jakosti, popsat stávající stav vstupní kontroly odlitků ve společnosti Tribotec spol. s.r.o. a výstupní kontroly dodavatelů odlitků této společnosti ...
 • Návrh postupu analýzy rizik v projektech technologické přípravy slévárenské výroby 

  Krčálová, Žaneta
  Autorka diplomová práce se zabývá návrhem postupu analýzy rizik v projektech technologické přípravy slévárenské výroby. V současné době se problematice řízení rizik neklade příliš velká pozornost. Za pomoci analýzy současného ...
 • Návrh realizace technologie součásti "DC-štít" v typových variantách u malé firmy 

  Komínek, Jiří
  Návrh technologie výroby součástí „DC-štít“ skládající se z bloku A a bloku B, definice úkolů pro TPV. Specifikace materiálu, výroby a kontroly polotovaru. Stanovení základen, technologii obrábění a řezných materiálů. ...
 • Návrh realizace technologie součásti "trakční kotouč lanového výtahového stroje". 

  Procházka, Zdeněk
  Návrh technologie výroby trakčního lanového kotouče výtahového stroje, konstrukčně technologický rozbor součásti, funkční rozbor drážek, výběr materiálu polotovaru, výběr řezných materiálů a specifikace výrobních strojů. ...
 • Návrh skříně pro tribometr technologií odlévání 

  Vítek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem lité skříně pro simulátor elastohydrodynamického kontaktu. Původní skříň je složena z obráběných součástí, což omezuje její tvarování a prodražuje výrobu. Na základě analýzy původního ...
 • Návrh technologie pro brzdu motocyklu 

  Smílek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá technologickým návrhem součástí pro bubnovou brzdu motocyklu. V úvodu práce je uvedena historie vývoje brzdných systémů a jejich základní rozdělení. Dokumentace výroby obsahuje technologický ...
 • Návrh technologie vícedrážkové řemenice. 

  Teplý, Radek
  Práce zpracovává technologii výroby vícedrážkové řemenice a zhodno-cuje technologičnost konstrukce, výběr polotovaru a jejich možné varianty pro danou výrobu. Dále pojednává o zvolení výrobních technologií, výběrů nástro-jů, ...
 • Návrh technologie výroby vícedrážkové řemenice. 

  Procházka, Zdeněk
  Návrh technologie výroby vícedrážkové řemenice, zhodnocení technologičnosti konstrukce, výběr technologií a polotovarů, výběr řezných materiálů, analýza upínání obrobku. Zhodnocení variant výroby při použití dvou různých ...
 • Návrh výrobní technologie součásti obráběcího stroje. 

  Kachyňa, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem výrobní technologie pro součást obráběcího stroje typu FS, jímž je Spojovací díl. Práce pojednává o materiálu této součásti, tedy litině s lupínkovým grafitem, o vlastnostech tohoto ...
 • Návrh zásobníku s posuvem a orientací odlitku 

  Konečný, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce, bylo navrhnout řešení zařízení k posuvu a orientaci odlitků. Vzhledem k použití olověných střel bylo nutno zvolit nejvhodnější řešení s ohledem na problémy vzniklé zvýšeným otěrem maziva a ...
 • Optimalizace použití chladítek u výroby masivních odlitků 

  Rybička, Petr
  Diplomová práce se zabývá optimalizací použití chladítek u výroby masivních odlitků. První část zpracovává přehled o chladítkách ve slévárenské praxi. Druhá část popisuje tepelné procesy v soustavě odlitek-chladítko-forma. ...
 • Optimalizace technologie voskových modelů ve firmě Alucast 

  Šmatelka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vznikem voskových modelů v procesu výroby přesných odlitků metodou tzv. lití na vytavitelný model. Tato velmi náročná metoda výroby odlitků je náchylná na důkladné provedení každé operace od tvorby ...
 • Optimalizace technologie vybraných náročných odlitků ze slitin Al 

  Šmíd, Dušan
  Cílem práce je vybrat vhodný polymerem plněný vosk pro slévárnu přesného lití Fimes a.s. Existuje několik světových výrobců vosků. V této práce je výběr prováděn z několika vosků renomovaných evropských výrobců. Vosky jsou ...
 • Optimalizace technologií vosků a skořepin ve firmě Fimes 

  Kolesár, Roman
  Práce tematicky navazuje na předešlý vývoj voskových směsí pro firmu Fimes. V úvodu je zpracován obecný popis technologie vytavitelného modelu od výroby matečné formy až po vytavení voskového modelu. Následuje shrnutí již ...