Now showing items 1-20 of 30

 • Cena inženýrských sítí při různých parametrech prováděných prací a materiálů 

  Klec, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá cenou inženýrských sítí při různých parametrech prováděných prací a materiálů. Teoretická část se věnuje problematice cen, klasifikací, rozpočtu a inženýrských sítí. V praktické části je uvedena ...
 • Dusík a jeho sloučeniny v odpadních vodách 

  Venská, Petra
  Bakalářská práce shrnuje možnosti výskytu dusíku a jeho sloučenin v odpadních vodách. Zároveň jsou uvedeny a popsány možnosti jejich odstranění, ať už fyzikálně chemické postupy, tak biologické procesy. Z fyzikálně chemických ...
 • Energetická soběstačnost malé čistírny odpadních vod 

  Leksa, František
  Práce uvádí základní informace z oblasti malých čistíren odpadních vod. Dále se zabývá teoretickým popisem problematiky slunečního záření a přináší popis tvorby modelu fotovoltaického článku a vybraného druhu baterie. Na ...
 • Hormony v odpadních vodách 

  Petrušová, Pavlína
  Tato bakalářská práce podává přehled kontaminantů odpadních vod typu steroidních hormonů. Je zde uveden stručný popis těchto látek a jejich fyzikálně-chemických vlastností, jsou popsány jejich zdroje v životním prostředí ...
 • Kontrola a povolování domovních čistíren odpadních vod 

  Sakáčová, Monika
  Tématem bakalářské práce je „Kontrola a povolování domovních čistíren odpadních vod.“ Svým zaměřením se práce zabývá vymezením legislativního rámce procesu povolování a kontroly čistíren odpadních vod používaných pro skupiny ...
 • Možnosti mikrobiální degradace a využití odpadů z potravinářských výrob 

  Illková, Kateřina
  Tato práce se zabývá problematikou mikrobiálních degradací odpadních materiálů potravinářského průmyslu. Problematika je orientována na produkci technologicky významných enzymů produkovaných mikroorganismy, které jsou ...
 • Odbourávání vybraných xenobiotik na komunálních čistírnách odpadních vod. 

  Žižlavská, Adéla
  Rozvoj chemického a farmaceutického průmyslu a masivní užívání syntetických látek v různých odvětvích se pro naši společnost stalo nepostradatelným. Společně však s komfortem, jaký nám tento pokrok přinesl, jsme vytvořili ...
 • Posouzení účinnosti pokročilých oxidačních procesů prostřednictvím testů ekotoxicity 

  Procházková, Petra
  V poslední době je stále větším problémem při čištění odpadních vod nedostatečné odstraňování organických polutantů. Tyto látky mohou být již v malém množství toxické pro životní prostředí, a to akutně, nebo chronicky. ...
 • Problematika stanovení reziduí léčiv v odpadních vodách 

  Lisá, Hana
  Předložená práce se zabývá stanovením tetracyklinů a sulfonamidů s trimethoprimem v odpadních vodách. Tetracykliny a sulfonamidy patří mezi široce používaná léčiva v humánní i veterinární medicíně. Jedná se o látky biologicky ...
 • Problematika stanovení vybraných polutantů v odpadních vodách 

  Maidlová, Kateřina
  V této bakalářské práci bylo řešeno stanovení základních ukazatelů v odpadních vodách vypouštěných z čistíren odpadních vod. Byly zjišťovány tyto parametry: biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku, nerozpuštěné ...
 • Průmyslové odparky procesních vod 

  Cacková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na průmyslové odparky procesních vod. V rámci práce byly popsány základy odpařování a představeny různé typy průmyslových odparek. Stěžejní částí práce byla důkladná rešerše a tvorba databáze ...
 • Předčištění odpadních vod na stokové síti 

  Doskočilová, Denisa
  ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je zpracování problematiky předčištění odpadní vody na stokové síti se zaměřením na dešťové oddělovače a jejich vlivu na vodní toky s ohledem na metodickou příručku Posuzování dešťových ...
 • Recyklace fosforu z odpadních vod 

  Szotkowski, Matěj
  Cílem předložené bakalářské práce je zpracovat přehled metod sloužících k recyklaci fosforu z odpadních surovin, primárně pak z odpadních vod. Úvod práce je věnován problematice spojené se zdroji fosforu, jejich využitím ...
 • Rezidua léčiv ve vodách 

  Vašíčková, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sledování průniku syntetických farmak do vodního ekosystému. Sledovanými léčivy byly nesteroidní analgetika, konkrétně ketoprofen a diclofenac. Cílem této práce bylo vypracovat vhodnou ...
 • Rtuť v odpadních vodách 

  Paříková, Lucie
  V období od listopadu do dubna akademického roku 2007/2008 byl monitorován obsah rtuti a její formy v odpadních vodách Fakulty chemické VUT v Brně. Rtuť byla stanovována jako celková rtuť metodou atomové absorpční spektrometrie ...
 • Simulace proudění vody v jímce 

  Šrámková, Dagmar
  Předložená diplomová práce se skládá ze dvou částí a to části rešerše a části příloh. V první literární části je popsána problematika dnešního způsobu čištění odpadních vod od malých producentů a vlastnosti odpadních vod. ...
 • Stanovení léčiv pomocí HPLC s různými typy detektorů 

  Benešová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá stanovením makrolidových antibiotik v odpadních vodách. Konkrétně se jedná o erythromycin, clarithromycin a roxithromycin, které jsou v současné době poměrně často předepisovanými léčivy. Pro ...
 • Stanovení reziduí léčiv pomocí separačních metod 

  Vašíčková, Petra
  Nesteroidní protizánětlivé látky (NSAIDs) představují v posledních letech neustále se vyvíjející a velmi často používanou skupinu léčiv, a to zejména v humánní medicíně. V souvislosti s tím vzrůstá i riziko jejich průniku ...
 • Stanovení tenzidů v odpadních vodách 

  Švec, Pavel
  Tenzidy patří mezi povrchově aktivní látky mající schopnost snižovat povrchové napětí; této vlastnosti je využíváno k odstraňování nečistot. Práce je zaměřena na stanovení tenzidů v odpadních vodách, do nichž se tyto látky ...
 • Stanovení vybraných léčiv pomocí separačních metod 

  Skálová, Lucie
  Práce shrnuje základní informace týkající se výskytu a působení reziduí léčiv v životním prostředí, příčinami jejich existence v environmentálních složkách, jejich působením a vzniklými důsledky. Dále přináší informace ...