Now showing items 1-20 of 23

 • Alternativní zdroje energie: jsou pro životní prostředí vždy jen přínosné? 

  Pelz, Václav
  Semestrální práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich využitím. Snaží se přiblížit i laickému čtenáři základní principy fungování obnovitelných i neobnovitelných zdrojů a výrobu elektřiny s tím spojenou. Snaží ...
 • Analýza proudění v semi-hermetickém pístovém kompresoru 

  Bouchal, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá CFD simulací proudění v CO2 semi-hermetickém pístovém kompresoru řady Stream od firmy Emerson. Cílem práce je analýza kritických míst v kompresoru, které způsobují nadměrný úlet oleje z ...
 • Analýza vlivu materiálu a technologických parametrů na proces lisování těsnicího kroužku a jejich optimalizace 

  Munduch, Ondřej
  Tento projekt řeší problematiku lisování hřídelového těsnicího kroužku do příruby. Vliv změny materiálu příruby na statickou netěsnost mezi přírubou a těsnicím kroužkem při zachovaných procesních parametrech. Návrh optimálního ...
 • Budoucí trendy pro pohonné jednotky osobních vozidel 

  Bureš, David
  Tato bakalářská práce se zabývá existujícími a potenciálními principy pohonů osobních automobilů, zhodnocením jejich výhod a nevýhod z hlediska účinnosti, emisí a vibračního působení. Porovnává tyto způsoby pohonů s těmi, ...
 • Design and Realization of Measuring Coils for Diagnostics Quantity of Nanoparticles in Kerosene and Identifying of Type Natural Oil 

  Spohner, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The first part describes the design of the coil to detect the concentration of iron oxide nanoparticles (0.0 % to 0.5 %) in the kerosene sample using the impedance spectroscopy method. Test coil was designed for detecting ...
 • Experimentální stav pro stanovení spotřeby maziva v turbodmychadlech 

  Kuhajdik, Matej
  Táto práca rieši problematiku spotreby maziva v turbodúchadle a prefuku vzduchu z kompresorovej časti turbodúchadla do ložiskovej skrine. Zvolený problém je vyriešený návrhom skúšobného mechanizmu, ktorý bude použitý pri ...
 • Experimentální výzkum souvislostí mezi stavem maziva a chováním reálného tribologického uzlu 

  Málek, Ladislav
  Hlavním cílem této experimentální práce je na základě laboratorních experimentů popsat, jak ovlivňuje změna stavu maziva tření a opotřebení mazaného uzlu. Studovanými změnami bude kontaminace oleje vlhkostí, pevnými částicemi ...
 • Fosilní paliva v ČR 

  Zemánek, Josef
  Cílem této bakalářská práce je provést rešerši fosilních zdrojů – jejich druhy, vlastnosti, výskyt. Práce se zaměřuje na černé uhlí, hnědé uhlí, lignit, rašelinu, ropu a zemní plyn. V této práci je zmapována jejich dostupnost, ...
 • Fosilní paliva v ČR 

  Ertelt, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši fosilních paliv v České republice jejich druhy, vlastnosti, výskyt, jejich spotřebu, těžbu, dovoz a vývoz. Práce se zaměřuje na černé uhlí, hnědé uhlí, antracit, lignit, ...
 • Fosilní paliva v ČR 

  Němec, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením přehledu fosilních paliv, dále jejich rozdělením, vznikem, vlastnostmi a jejich využitím. V práci je dále zmapována těžba, dovoz a vývoz fosilních paliv na území České Republiky.
 • Kapalina jako tvářecí médium 

  Březina, Vít
  Práce obsahuje rešerši aktuálně používaných technologií využívajících kapalinu jako tvářecí či doprovodné médium. Jedná se o popis metod Hydroform, ASEA, Wheelon, Flexform, hydromechanického tažení, Pillow hydroformingu a ...
 • Možnosti využití odpadních lipidů a glycerolu k produkci karotenoidů kvasinkami. 

  Kostovová, Iveta
  Cílem předložené bakalářské práce bylo využití lipidických odpadů a odpadního glycerolu jako zdrojů uhlíku při kultivaci karotenogenních kvasinek. Celkem bylo ke kultivaci použito šest kmenů kvasinek: Rhodotorula glutinis, ...
 • Návrh central housingu turbodmychadla pro supernízke uložení - olejový výstup na stranu 

  Slovák, Jan
  Diplomová práce se jako celek zabývá snížením instalační výšky turbodmychadla tak, aby nedocházelo k přílišnému zvýšení tlaků ve skříni turbodmychadla na pístních kroužcích. V úvodu práce se nachází rešerše zabývající se ...
 • Návrh zefektivnění vybrané technologie údržby 

  Mecera, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zefektivnění technologie údržby pro nákladní vozidla a autobusy společnosti ICOM transport divize Humpolec. Cílem této diplomové práce bylo analyzovat stávající technologii údržby, ...
 • Odvětrání klikové skříně spalovacího motoru 

  Zavadil, Martin
  Tato bakalářská práce byla vypracována jako literární rešerše. Je zaměřena na systémy odvětrání klikové skříně spalovacích motorů. Cílem bylo popsat vznik profuku v různých částech motoru, princip činnosti jednotlivých ...
 • Pohonné jednotky vozidel Octavia 

  Friedl, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá pohonnými jednotkami automobilov Škoda Octavia. Popisuje ich vlastnosti, použité technológie, konštrukčné riešenia, vývoj a uplatnenie v priebehu rokov, v ktorých bola Škoda Octavia prvej ...
 • Použití detonovaných nanodiamantů v oblasti tribologie 

  Mauer, Milan
  Tato bakalářská práce má za cíl podat základní přehled vlivu detonovaných nanodiamantů, použitých jako přísada v mazacích prostředcích, na tření, opotřebení a mazání. Shrnuje základní vlastnosti, způsoby výroby a chování ...
 • Přehled typů plastických maziv 

  Mauer, Jindřich
  Tato bakalářská práce poskytuje základní rozdělení plastických maziv dle různých hledisek, která se používají k mazání různých součástí. První část bakalářské práce se zabývá složením plastických maziv. Následující část ...
 • Příspěvek k diagnostice výkonových olejových transformátorů 

  Šimková, Martina
  Disertační práce se zabývá diagnostikou výkonových olejových transformátorů. Je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se nejprve zabývá obecným popisem transformátoru a jeho ...
 • Studie chování kapalin v rotující nádobě 

  Tuhý, Marek
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem chování kapalin v rotující nádobě. Cíle této práce jsou teoretická analýza a rešerše chování kapalin v rotující nádobě, návrh a sestavení experimentu, jeho provedení a ...