Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza spoje křídlo-trup letounu L 410 NG z hlediska filozofie konstrukce s přípustným poškozením 

  Duchoň, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou spoja krídlo-trup letúna L 410 NG z hľadiska požiadaviek na konštrukcie s prípustným poškodením. Práca obsahuje stanovenie distribúcie zaťaženia na jednotlivé závesy spoja krídlo-trup, ...
 • Biotribologie umělých slz pro léčbu syndromu suchého oka 

  Černohlávek, Mikuláš
  Tato diplomová práce je součástí projektu TAČR TREND, jehož cílem je vývoj nové suroviny pro léčbu syndromu suchého oka. Vyvíjenou surovinou je derivát kyseliny hyaluronové, který je v této práci porovnáván s nativními ...
 • Evaluace biometrického systému - technologie duhovky oka 

  Mlčoch, Luboš
  Tato práce stručně popisuje základní pojmy z oblasti biometrie, historii biometrie, biometrický systém a jeho vlastnosti. Dále pojednává o základních principech technologie rozpoznávání podle duhovky oka. Také jsou popsány ...
 • Eyetracking při řešení dopravních situací 

  Veselá, Cindy
  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním pohybu očí pomocí eyetrackeru při řešení dopravních situací. Teoretická část popisuje anatomii oka a druhy očních pohybů. Dále objasňuje způsoby sledování pohybu očí se zaměřením ...
 • Fokusace očí na charakteristické prvky vizuálního vjemu 

  Fejgl, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá fyziologií svalů pro pohyb oka a problematikou měření povrchové elektromyografie. Je zde vysvětlena fyziologie a analýza očních pohybů. Dále se práce zabývá různými způsoby měření elektrookulografu ...
 • Implementace algoritmu pro rozpoznávání sítnice oka 

  Ondroušek, Jan
  Cévní řečiště oční sítnice je velmi významným prvkem v lékařství pro diagnózu očních a kardiovaskulárních chorob. Proto je také kladen velký důraz na význam jeho automatické segmentace. V této práci je po krátkém úvodu, ...
 • Jeřábové háky, konstrukce a výpočet 

  Vítů, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením, výpočty, konstrukční dokumentací a výrobními postupy jeřábových háků. Práce obsahuje rešerši typů háků, postup výpočtu jednoduchého kovaného háku, dále jsou v práci uvedeni výrobci ...
 • Lokalizace bifurkací ve snímcích sítnice 

  Kvapilová, Aneta
  Tato práce se zabývá zpracováním snímků sítnic lidského oka. Cílem je vytvořit systém, který dokáže v zadaném snímku lokalizovat místa, která jsou důležitá při tvorbě biometrické šablony - bifurkace a křížení cév. První ...
 • Mapa osvětlení terénu v GIS 

  Blatný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejného osvětlení v porovnání s normami ČSN EN a dále na zpracování naměřených dat za použití GIS. Také seznamuje se základními pojmy osvětlení.
 • Pletysmografie pro zpracování retinálních sekvencí 

  Plavcová, Daniela
  Zrak je jedním z pěti lidských smyslů a je velmi důležitým pro zkoumání blízkého i vzdáleného okolí. Tomu ovšem brání různé oční vady, které mohou souviset s cévním systémem sítnice a pulzacemi, které jsou na ní pozorovatelné. ...
 • Rozpoznávání podle sítnice oka 

  Stružka, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním podle sítnice oka (identifikace, verifikace). V úvodu jsou zmíněny informace o lidském oku a chorobách, které jej mohou postihnout a tím znehodnotit používaný snímek sítnice. ...
 • Segmentace cév v objemových datech z optické koherentní tomografie 

  Jahůdková, Michaela
  Tato práce se zabývá seznámením s optickou koherentní tomografií a metodami segmentací cévního řečiště z objemových dat optické koherentní tomografie. Součástí práce je i popis anatomie oka a fyziologie zraku. Závěr práce ...
 • Segmentace optického disku ve snímcích sítníce 

  Vymazal, Bronislav
  Cílem této práce bylo vytvořit kompaktní algoritmus sloužící k lokalizaci, segmentaci a sledování optického disku v sekvencích obrazů sítnice. Pro účely lokalizace byla použita nová metoda založena na „fast radial transform“. ...
 • Trasování oči 

  Magula, Filip
  Tato práce se zabývá trasováním očí ve videu v reálném čase za použití ozařování infračerveným zářením a detekcí jeho odrazu na zorničkách. Popisuje lidské oko a jeho reakce na infračervené záření. Obsahuje návrhy hardwarového ...
 • Zpracování obrazových sekvencí sítnice z fundus kamery 

  Klimeš, Filip
  Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout metodu analýzy retinálních sekvencí, která bude hodnotit kvalitu jednotlivých snímků. V teoretické části se také zabývám vlastnostmi retinálních sekvencí a způsobem registrace snímků ...