Now showing items 1-20 of 25

 • Anorganická analýza produktů mikrovlnné pyrolýzy kalů z čistíren odpadních vod 

  Šintajová, Kristína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou rizikových prvkov nachádzajúcich sa v kaloch čistiarní odpadových vôd a problematikou kontaminácie spôsobenej ukladaním kalu do pôd. Extrakcie vzoriek čistiarenských kalov pred aj ...
 • Biodostupnost kovových spécií ve vodním ekosystému 

  Tandler, Ágnes
  Koncentrace volných kovových iontů je často jen malou částí celkové koncentrace kovu v prostředí. Přes tento malý obsah, je ve většině případů koncentrace volných kovových iontů klíčovým faktorem při určování biodostupnosti ...
 • Detekce přítomnosti olova v pájkách používaných v elektrotechnice 

  Macháň, Ladislav
  Práce se zabývá problematikou detekce přítomnosti olova v pájkách používaných v elektrotechnice. Základním zaměřením práce je nastudování a ověření základních principů kvantitativního stanovení těžkých kovů pomocí ...
 • Doúprava pitné vody v místě její spotřeby 

  Hrubý, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem znečištění pitné vody v průběhu její dopravy ke spotřebiteli, zejména pak znečištění těžkými kovy jako olovo a měď a shrnuje metody, kterými by se dali tyto znečišťující látky ...
 • Environmentální aspekty pyrotechnických složí 

  Mešková, Michala
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem pyrotechnických složí a jejich vlivu na zdraví a životní prostředí. Je zde vysvětlena podstata a skladba používaných pyrotechnických složí. Při hoření těchto složí se do ovzduší ...
 • Koloběh vybraných kovových prvků v životním prostředí 

  Šebková, Michaela
  Tato bakalářská práce sleduje skupinu vybraných kovů (nikl, zinek, měď, kadmium a olovo) ve složkách životního prostředí. Zabývá se přirozenými a antropogenními vstupy kovů do atmosféry, vody a půdy a jejich transportem ...
 • Kontaminace půd a sedimentů rizikovými kovy 

  Pidima, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá půdou a sedimenty z hlediska životního prostředí. Pro vybrané těžké kovy – kadmium, olovo a rtuť jsou uvedeny informace o jejich výskytu, vlastnostech a možných zdrojích kontaminace životního ...
 • Kontaminace vybraných částí města Brna těžkými kovy 

  Debnárová, Andrea
  Tato diplomová práce je zaměřena na míru kontaminace půdy těžkými kovy na území města Brna. Odběry vzorků byly prováděny ve třech etapách, od října 2009 do března 2010 a to tak, aby reprezentovaly různá roční období a byl ...
 • Kontaminace vybraných lokalit města Brna těžkými kovy 

  Šebková, Michaela
  Práce se zaměřuje na studium kontaminace půdy a rostlinného porostu těžkými kovy (olovo, kadmium a rtuť) v pěti vybraných lokalitách města Brna. Odběrové místo na ulici Opuštěná reprezentuje velmi zatíženou lokalitu s ...
 • Sledování vlivu olověných potrubí na kvalitu pitné vody u spotřebitele 

  Vostrčilová, Markéta
  Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V úvodní části jsou sepsány informace ze zákonů a vyhlášek, které se týkají olověného potrubí, pitné vody, dodržování koncentrací olova v pitné vodě, apod. Poté je definována ...
 • Sorpce směsí kovových iontů na přírodním lignitu 

  Doskočil, Leoš
  Na jihomoravském lignitu byla prováděna sorpce čtveřice iontů kovů (Pb2+, Cu2+, Cd2+ a Zn2+). Z experimentů byla provedena sorpční kinetika, závislost sorpce na pH, závislost sorpce na počáteční koncentraci, závislost na ...
 • Stanovení rizikových prvků v půdách s různým antropogenním znečištěním pomocí sekvenční extrakční analýzy 

  Židek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením mobility rizikových prvků v půdních vzorcích z Brna a Ostravy. Extrakce půdních vzorků byla provedena sekvenční extrakcí dle Tessiera a BCR. Byla provedena také extrakce v kyselině ...
 • Stanovení těžkých kovů v půdách a sedimentech v oblasti Revúce 

  Kováč, Lukáš
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie miery kontaminácie pôdy a sedimentu rizikovými kovmi v oblasti Jelšava, v ktorej je hlavným znečisťovateľom životného prostredia magnetizový závod. Odber vzoriek pôd a sedimentov ...
 • Studium orgánů myší z inhalačních pokusů 

  Vrlíková, Lucie
  Zadáním diplomové práce je studovat potenciální nebezpečí pro živé organizmy vyplývající z inhalace nanočástic vybraných těžkých kovů. Hlavním cílem je zkoumání orgánů pokusných bílých myší po řízené inhalaci nanočástic ...
 • Tlustovrstvé senzory pro detekci těžkých kovů 

  Gajdoš, Libor
  Tato práce se zabývá možnostmi stanovení koncentrace těžkých kovů v roztocích diferenční pulzní volumetrií s pomocí tříelektrodových elektrochemických tlustovrstvých senzorů. V teoretické části je popsána technologie ...
 • Transport vybraných kovů z půdy do rostlin 

  Kolářová, Iva
  Tato bakalářská práce se zabývá půdou, její kontaminací vybranými těžkými kovy a transportem těchto těžkých kovů z půdy do rostlin. Jsou zde popsány možnosti vstupu těžkých kovů do půd, jejich chování v půdním prostředí a ...
 • Úprava laboratorních odpadních vod obsahujících olovo 

  Mončeková, Miroslava
  Hlavním tématem bakalářské práce je úprava laboratorních odpadních vod obsahujících olovo. Práce se zabývá olovem a jeho sloučeninami v odpadních vodách z anorganické laboratoře. Hledá vhodný způsob stanovení koncentrace ...
 • Vliv alkalického aktivátoru na imobilizaci kovů v alkalicky aktivované strusce 

  Bystrianska, Emília
  V této práci byl zkoumán vliv alkalického aktivátoru na imobilizaci olova a mědi v alkalicky aktivované vysokopecní strusce. Bylo použito celkem pět aktivátorů, a to sodné vodní sklo, draselné vodní sklo, hydroxid sodný, ...
 • Vliv olověných přípojek na kvalitu pitné vody 

  Vostrčilová, Markéta
  Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. Nejdříve jsou rozebrány materiály vodovodních přípojek, které se používají dnes i které byly použity v minulosti. Dále je pojednáno o základní charakteristice olova, o ...
 • Vyluhovatelnost kovů z geopolymerů při použití různých vyluhovacích medií 

  Bystrianska, Emília
  Cieľom tejto práce je zrovnanie vylúhovateľnosti kovu z AAM vplyvom použitia rôznych vylúhovacích médií. Bola porovnávaná schopnosť stabilizovať 1 hm. % Pb2+ v alkalicky aktivovaných matriciach za použitia rozdielnych ...