Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza a vyhodnocení nákladů autobusové linky regionální dopravy 

  Rypák, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou a vyhodnotením prevádzkových nákladov autobusovej linky č. 107 s dôrazom na náklady na pohonné hmoty. V prvej časti sa venuje histórií a vzniku autobusovej dopravy, založeniu vybranej ...
 • Analýza a vyhodnocení provozních nákladů autobusové linky č. 67 Dopravního podniku města Brna 

  Horáková, Eva
  Tato diplomová práce analyzuje a vyhodnocuje provozní náklady autobusové linky č. 67 Dopravního podniku města Brna. První část se zabývá historií a současným stavem Dopravního podniku města Brna a autobusové dopravy. Druhá ...
 • Analýza nákladů stavebního objektu a jejich pokrytí 

  Barchánková, Vendula
  Cílem této diplomové práce je seznámení s daným tématem „Analýza nákladů životního cyklu stavby a jejich pokrytí“ a na konkrétním příkladu stavby provést analýzu vybraných fází cyklu. V práci jsou také řešeny možné způsoby ...
 • Battery Electric Vehicle Charging and Operating Costs Analysis 

  Zajac, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with issues of battery electric vehicle charging. Key mechanisms are defined and the possibilities of charging station designs are presented. Active charging stations, their advantages and impacts on grid ...
 • Cena stavby v průběhu životního cyklu 

  Hůlková, Michaela
  Cílem této diplomové práce je seznámení s daným tématem „Cena stavby v průběhu životního cyklu stavby“ a na konkrétním příkladu stavby uvést přehled vývoje cenových a nákladových údajů. Práce se tedy především zabývá ...
 • Ekonomika provozu větrné elektrárny 

  Osička, Aleš
  Cílem práce je seznámit čtenáře s druhy větrných elektráren, s principem jejich fungování, konstrukčním řešením a s podmínkami, které musí plánovaný projekt výstavby větrné elektrárny splnit před započetím stavby. V další ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Frýbort, Miroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na komplexní návrh energeticky efektivního domu s prvky pasivního domu. Práce obsahuje jednotlivé studie, analýzy, výpočty a projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně následného ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti výsadby vinice 

  Vitouch, Jan
  Cílem této bakalářské práce je ekonomicky vyhodnotit efektivnost investičního projektu Vinařství X z Hustopečí do výsadby vinice a porovnat jej s alternativními variantami realizace tohoto projektu s ohledem na dosažená ...
 • Hodnocení stavebního projektu z hlediska celoživotních nákladů 

  Foitlová, Lucie
  Teoretická část se v úvodu zabývá hodnocením efektivnosti projektu, dále především informacemi o jednotlivých etapách životního cyklu stavby, opotřebováním staveb, životnostmi prvků a celoživotními náklady stavby, které ...
 • Nabídková cena stavebního díla 

  Ševčík, Jaroslav
  Cílem bakalářské práce je ocenit stavbu, pro kterou je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. V teoretické části se zabývám cenotvorbou v průběhu životního cyklu stavebního projektu. V praktické části jsem dále rozpracoval ...
 • Náklady na jednotlivé fáze životního cyklu objektu 

  Černý, Ondřej
  Bakalářská práce se věnuje stanovení nákladů v jednotlivých fázích životního cyklu objektu. Jde o velice široké téma zachycující mnoho tematických celků. Teoretická část se zabývá stavebním objektem obecně, náklady na ...
 • Náklady životního cyklu majetku ve vlastnictví města 

  Vlastníková, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nákladů životního cyklu majetku ve vlastnictví města. Práce se zabývá obecnou problematikou nákladů životního cyklu stavby, ale především způsoby, jakým obce spravují svůj majetek ...
 • Návrh vytápění rekreačního domku 

  Rajdlík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem různých variant vytápění a ohřevu teplé vody pro rekreační objekt (zděnou chatu pro celoroční užívání). Po výpočtu návrhového tepelného výkonu budovy a potřeby tepla na vytápění a ...
 • Ocenění stavby v realizační a provozní fázi životního cyklu 

  Hudeček, Gabriel
  Tato diplomová práce pojednává o oceňování staveb a to jak v provozní, tak v realizační fázi životního cyklu. Diplomová práce se tedy zabývá především teoretickým a praktickým sestavováním rozpočtu stavebního objektu, ...
 • Odvádění splaškových odpadních vod z rozšiřující se zástavby 

  Studený, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technicko – ekonomickou studií, která porovnává investiční, provozní a celkové náklady zpracovaných variant odkanalizování rozšiřující se zástavby s ohledem na proměnný počet uvážených nemovitostí ...
 • Optimalizace návrhu velkých technologických celků 

  Krňávek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace stavebního návrhu velkých technologických celků. Hlavní důraz je přitom kladen na zapojení dostupných optimalizačních prostředků při návrhu nosných konstrukcí těchto ...
 • Optimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podniku 

  Střeštíková, Iveta
  Tématem diplomové práce je optimalizace nákladů v obchodní společnosti. Pod pojmem optimalizace se skrývá snaha modifikovat náklady tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího hospodářského výsledku společnosti. Pro správné ...
 • Pořizovací a provozní náklady vybraného stavebního objektu 

  Janků, Tereza
  Diplomová práce se zabývá jak pořizovacími tak i provozními náklady. Nejdříve jsme v rozpočtovacím programu zjistili cenu celého objektu a i dílčích částí. Dílčí rozpočty byly vypracovány pouze pro určité materiály, které ...
 • Posouzení návratnosti investice do pasivního a standardního rodinného domu 

  Krus, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je posouzení ekonomické investice do pasivní výstavby v porovnání s běžnou výstavbou. V práci je uvedena problematika pasivní výstavby, její charakteristické vlastnosti, rozdělení použitých ...
 • Potenciál zpětného využití odpadního tepla v polyfunkčním objektu 

  Nagorskyi, Bogdan
  Diplomová práce se zabývá možnostmi zpětného získání tepla ve vzduchotechnice. Po důkladném rozboru problematiky jsou jednotlivé způsoby větrání se zpětným ziskem tepla porovnány i při současném provozu zdroje vytápění. ...