Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza vybrané firmy 

  Rysková, Diana
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením situace vybraného podniku prostřednictvím analýz vnějšího a vnitřního okolí, mezi které patří SLEPTE analýza, SWOT analýza a Porterův model pěti konkurenčních sil. Teoretická část ...
 • Marketingová strategie pre podnik Ing. Augustín Dobiš AD SPECTRUM 

  Harant, Vladimír
  Diplomová práce je projektem marketingové a komunikační strategie výrobní firmy. Práce obsahuje situační analýzu současného stavu a to včetně hodnocení slabých a silných stránek firmy, jejích příležitostí a hrozeb a na ...
 • Návrh konkureční strategie firmy 

  Števanka, Ladislav
  Diplomová práce analyzuje současný stav malé firmy zabývající se prodejem sportovního zboží. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní prostředí. Definuje strategické cíle firmy, obsahuje návrh ...
 • Návrh strategie rozvoje malého rodinného podniku 

  Uherková, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje malého rodinného podniku. Je snahou práce navrhnout takové změny, které by vedly k odstranění slabých stránek firmy, eliminovaly hrozby a zefektivnily hospodaření ...
 • Prázdné urbánní monumenty – aktivace zhlaví Pražského viaduktu v Brně urbanisticko-architektonická studie 

  Slouková, Hana
  Předmětem diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie lokality podél železničního viaduktu v Brně na severním okraji čtvrti Trnitá. Cílem je propojení historického jádra města Brna s doposud zanedbaným územím ...
 • Prázdné urbánní monumenty – aktivace zhlaví Pražského viaduktu v Brně urbanisticko-architektonická studie 

  Fučíková, Jarmila
  Práce má v první řadě poukázat na možnosti aktivace nefungujícího post-industriálního území. Cílem je odstranit neprůchozí „klín“ do centra a doplnit do lokality chybějící městské aktivity. Za tímto účelem v diplomové práci ...
 • Rizika a příležitosti zavedení systému společenské odpovědnosti organizací 

  Grocholová, Anna
  Autorka diplomové práce se zabývá aplikací metod pro identifikaci rizik a příležitostí a rizikovou analýzou pro hodnocení projektu zavedení systému společenské odpovědnosti do organizace. Práce obsahuje teoretická východiska ...
 • Rozvoj malé živnostenské firmy 

  Tomšů, Pavel
  Diplomová práce analyzuje a hodnotí současný stav fungování malé živnostenské firmy. Navrhuje její rozvoj tak, aby firma odstranila své slabé stránky, eliminovala okolní hrozby a zefektivnila své hospodaření.
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku cestovní kancelář Cílka, s.r.o. 

  Procházková, Ivana
  Diplomová práce charakterizuje, analyzuje a hodnotí současnou situaci cestovní kanceláře Cílka, s r.o. Analyzuje současný stav podniku, pojednává o vlivech vnitřního a vnějšího okolí, které působí na podnikatelské činnosti. ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Pelikánová, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o řízení rizik ve stavebním podniku, se zaměřením na projektová rizika. Teoretická část práce je zaměřena na základní rozdělení rizik, vysvětlení pojmů spojené s tímto problémem a dále analýzou ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Fujaszová, Petra
  Cílem diplomové práce je popsat řízení rizik ve stavebním podniku se zaměřením především na projektová rizika. První polovice práce se zabývá teoretickým popisem a vysvětlením pojmů spojených s projektem, rizikem a řízením ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Resl, Jan
  Předmětem diplomové práce je rozbor problematiky řízení rizik ve stavebním podniku, především pak v kontextu realizace stavebních zakázek. První část je věnována používané terminologii a obsahovému výkladu příslušných ...