Now showing items 1-15 of 15

 • The Effect of Synovial Fluid Constituents on Lubrication of Hip Joint Replacements 

  Nečas, David
  Dizertační práce se zabývá mechanismy mazání v náhradách kyčelního kloubu. Byla provedena systematická studie formování proteinového filmu při zahrnutí různých materiálů a provozních podmínek. Hlavní pozornost je přitom ...
 • Elastohydrodynamic Film Study under Impact Loading and Lateral Vibrations 

  Frýza, Josef
  Disertační práce se zabývá chováním a odezvou elastohydrodynamického (EHD) mazacího filmu za neustálených provozních podmínek. V úvodní části práce jsou shrnuty poznatky z oblasti EHD mazání; od jeho historie, přes základní ...
 • Hodnocení topografie povrchu strojních součástí pomocí optického profilometru 

  Vrána, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou hodnocení topografie povrchů strojních součástí a měřením dat na optickém interferometru. Rešeršní část podává všeobecný přehled o hodnocení topografie povrchů a uvádí ho do souvislosti ...
 • Konstrukce optického mikrotribometru 

  Poláček, Tomáš
  Úkolem práce je návrh konstrukce optického mikrotribometru s možností dynamického měření kapalinového tření v simulovaném bodovém kontaktu. Přístroj má být navržen tak, aby umožňoval vhled mikroskopem v místě dotyku. V ...
 • Konstrukce rázového mikroviskozimetru 

  Nepovím, Radovan
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem mechanické části rázového mikroviskozimetru. Rázový mikroviskozimetr je určen k výuce jako pomůcka pro zkoumání reologických vlastností maziva v laboratoři VUT v Brně. Práce ...
 • Konstrukce tribometru pro studium vlivu opotřebení 

  Tatíček, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh tribometru pro simulaci opotřebení reálních těles a současně pro studium vlivu tohoto opotřebení na mazací film pomocí optické interferenční metody. V práci jsou ...
 • Kontakt vačky a zdvihátka 

  Urban, Filip
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru kontaktu vačky a zdvihátka. Na začátku práce je stručný přehled vaček, sil působících v rozvodu a druhům opotřebení vačky a zdvihátka. Dále je zde uveden krátký popis ...
 • Mazaní plastových ozubených soukolí 

  Hartl, Petr
  Práce se zabývá procesem mazání plastových ozubených kol, které jsou v záběru s kolem, jenž má výrazně vyšší materiálové vlastnosti. Experimentální měření je provedeno v simulovaném bodovém kontaktu na tribometru s konfigurací ...
 • Mazání náhrad kyčelního kloubu 

  Rebenda, David
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem mazání náhrad kyčelního kloubu. S využitím simulátoru kyčelního kloubu, pracujícího na principu kyvadla, byl posouzen vliv složení synoviální kapaliny a vliv materiálu ...
 • Mazání plastových převodů 

  Poledník, Radim
  Cílem diplomové práce je popsání vlivu vstupních parametrů jako je unášecí rychlost, zatížení, teplota, dynamická viskozita a tlakově viskózní koeficient na schopnost utváření mazacího filmu v bodových a eliptických ...
 • On the Temperature and Lubricant Film Thickness Distribution in EHL Contacts with Arbitrary Entrainment 

  Omasta, Milan; Adam, Jakub; Šperka, Petr; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (MDPI, 2018-11-15)
  An understanding of mechanisms which are responsible for elastohydrodynamic lubricant film formation under high sliding conditions is necessary to increase durability of machine parts. This work combines thin-film colorimetric ...
 • Simulátor kluzného ložiska 

  Sabo, Karol
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom experimentálneho zariadenia na zistenie geometrie filmu v hydrodynamicky mazanom axiálnom ložisku pomocou optickej interferometrie. Súčasťou práce je rešeršná časť o experimentálnych ...
 • Studium utváření mazacího filmu texturovaných konformních kontaktů 

  Plachý, Ladislav
  Cílem této práce je popsání mechanismů, které ovlivňují utváření mazacího filmu u texturovaných konformních kontaktů. Pro pozorování formování mazacího filmu je na tribometr typu pin-on-disc implementována metoda optické ...
 • Vliv povrchových nerovností na další valivé elementy ložiska 

  Saksa, Vladimír
  Táto bakalárska práca sa zaoberá skúmaním vplyvu povrchových nerovností na ďalšie valivé elementy ložísk. Skúma zmeny v profile filmu vstupujúceho do kontaktu. Práca popisuje taktiež elastohydrodynamický režim mazania, pri ...
 • Vliv složení synoviální kapaliny a topografie třecích povrchů na mazání kloubních náhrad 

  Hekrle, Pavel
  Hlavním účelem této diplomové práce je zjistit vliv složení synoviální tekutiny a dále vliv povrchových mikrotextur na mazání kyčelních náhrad. Pro všechny experimenty byl použit kyčelní simulátor fungující na principu ...