Now showing items 1-2 of 2

  • Simulátor kluzného ložiska 

    Sabo, Karol
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom experimentálneho zariadenia na zistenie geometrie filmu v hydrodynamicky mazanom axiálnom ložisku pomocou optickej interferometrie. Súčasťou práce je rešeršná časť o experimentálnych ...
  • Vliv povrchových nerovností na další valivé elementy ložiska 

    Saksa, Vladimír
    Táto bakalárska práca sa zaoberá skúmaním vplyvu povrchových nerovností na ďalšie valivé elementy ložísk. Skúma zmeny v profile filmu vstupujúceho do kontaktu. Práca popisuje taktiež elastohydrodynamický režim mazania, pri ...