Now showing items 1-12 of 12

 • Koaxiální kabely v komunikačních sítích 

  Hotárek, Lukáš
  Semestrální práce je věnována problematice koaxiálních kabelů, jejich vývoji a současnému využití. V úvodu práce je popsána historie a vznik koaxiálních kabelů. Jsou zde zmíněny významné data a události, které ovlivnili ...
 • Návrh zrcadlového kolimátoru pro světelný svazek vystupující z kabelu křemenných vláken kruhového průřezu 

  Vodák, Jiří
  Inovativní metodou ke zkoumání optických vlastností tenkých vrstev je metoda zobrazovací spektroskopické reflektometrie. Na rozdíl od spektroskopické reflektometrie umožňuje tato metoda zkoumání vlastností větších ploch ...
 • Optické spoje a jejich vliv na přenos 

  Jaroš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného stavu možností spojování optických vláken. Nejprve se věnuji optickému přenosovému systému, podrobněji rozepisuji typy a vlastnosti jeho jednotlivých komponentů. ...
 • Optovláknový sensor na principu vícemódové interference 

  Hedl, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na měření fyzikálních veličin pomocí optovláknových senzorů na principu vícemódové interference. Za cíl si klade určit vhodnou metodu zpracování signálu ze spektrálního analyzátoru. Nejdříve je ...
 • Optovláknový senzor na bázi Michelsonova interferometru 

  Kopáč, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá popisem a simulací Michelsonova nebalancovaného interferometru a popisem optovláknových senzorů. Simulace je realizována v matematickém prostředí MatLab. V práci jsou taktéž popsány základní ...
 • Přenos přesného času a stabilní frekvence optickou sítí 

  Kratochvíl, Petr
  Přenos přesného času a stabilní frekvence pomocí satelitní technologie začíná pomalu narážet na své limity, což logicky vede k hledání náhrady, která umožní další zvyšování přesnosti. Jako velmi dobrou náhradu se v tomto ...
 • Simulace Machova Zehnderova interferometru 

  Rozsypal, Filip
  Bakalářská práce řeší simulaci Machova-Zehnderova a Michelsonova interferometru. Simulace jsou realizovány pomocí simulačního programu VPIphotonics a matematického prostředí MatLab. V práci jsou popsány také optické a ...
 • Technologie průsvitných architektonických betonů 

  Adámková, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou průsvitných betonů. Cílem byl návrh postupu výroby průsvitného betonu. Teoretická část byla sestavena ze zahraničních poznatků, které vedli k posouzení dostupnosti a ceny optických ...
 • Testování optických sítí 

  Šimoník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem testování fyzické vrstvy optických sítí a kvality služeb dle příslušných norem a doporučení (ČSN, ITU a RFC). V první kapitole je uveden popis jednotlivých optických vláken, jejich ...
 • Topologie pro přístupové sítě nové generace 

  Kovář, Adam
  Tato práce popisuje základní požadavky, samotnou instalaci a následně i simulaci optické přístupové sítě navržené na vybrané lokalitě. Tento návrh zobrazuje ideální rozvržení sítě pro tuto lokalitu, a i s orientačním na ...
 • Využití polarizace světla při filtraci optického signálu 

  Alexa, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o možnosti oddělení užitečného signálu od šumu při využití polarizace laserového záření. Práce je strukturovaná do 5 tematických celků, z nichž první je zaměřen na laserové záření a vlastnosti. ...
 • Vývoj elektroniky pro dálkově řízený batyskaf 

  Trýska, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout elektroniku a programové vybavení pro dálkově řízený batyskaf, které umožní jeho pohyb, snímání provozních veličin a přenos obrazu z IP kamery do počítače. S kamerou je možno pohybovat za ...