Now showing items 1-20 of 49

 • Aerodynamická analýza a návh úprav přechodu křídlo-trup letounu L 410 NG 

  Derevjanik, Šimon
  Táto diplomová práca sa zaoberá CFD analýzou prechodových krytov letúna L 410 NG a návrhom úprav. Kalibračná úloha riešená v úvodnej časti slúži ako prostriedok pre validáciu výsledkov a oboznámenie sa s metodikou CFD. ...
 • Algoritmy pro operativní plánování výroby 

  Kršák, Pavol
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením problematiky operatívneho plánovania výroby. Úče- lom práce je prezentovať problematiku operatívneho plánovania výroby a následný ná- vrh a realizácia plánovacích algoritmov v jazyku ...
 • Asistovaná vektorizace a paralelizace kódu pomocí standardu OpenMP 4.0 

  Slouka, Lukáš
  Predmetom bakalárskej práce je optimalizácia kódu pomocou štandardu OpenMP 4.0, ktorý poskytuje prostriedky pre asistovanú paralelizáciu a vektorizáciu. Okrem popisu štandardu OpenMP 4.0 práca obsahuje aj náhľad do architektúr ...
 • Detekce těžkých kovů v kapalinách metodou spektrometrie laserem buzeného plazmatu 

  Skočovská, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá použitím spektrometrie laserom budenej plazmy (LIBS) na detekciu stopových množstiev ťažkých kovov, medi a olova, vo vodných roztokoch pentahydrátu síranu meďnatého a trihydrátu ethanoátu olovnatého. ...
 • Evoluční optimalizace analogových zesilovačů 

  Bielik, Marek
  Táto práca demonštruje možnosti využitia evolučných algoritmov, konkrétne evolučných stratégií, v doméne dizajnu analógových zosilňovačov. Do implementácie je zahrnutý ngSPICE simulátor, ktorý je použitý na vyhodnotenie ...
 • Hardwarová akcelerace útoku na šifrování 

  Okuliar, Adam
  Hardwarová akcelerácia výpočtu býva často vhodným nástrojom ako docieliť výrazne lepšieho výkonu pri spracovávaní veľkého množstva dát alebo pri realizácii algoritmu ktorý je možné dobre paralelizovať. Cieľom práce je ...
 • Metody optimalizace plánování nákladní přepravy 

  Gabonay, Michal
  Táto práca sa zaoberá evolučným návrhom algoritmu pre optimalizáciu plánovania nákladnej prepravy. V dnešnej dobe je dopyt po preprave nákladu stále narastajúci. Správnym plánovaním trasy sa dajú značne znížiť náklady na ...
 • Měření teplotních profilů BGA pouzder u pájení přetavením 

  Tomčáková, Anna
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou meranie teplotných profilov PBGA puzdier u spájkovania pretavením. V úvodnej časti sa zaoberá problematikou spájkovania pretavením a faktormi, ktoré ovplyvňujú spožahlivosť ...
 • Model tranzistoru MOSFET v programu SystemVision 

  Michálek, Branislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá modelovaním tranzistora MOS. Súčasťou teoretickej časti sú rozbor základnej štruktúry a fungovania MOS tranzistora, základy modelovania vo všeobecnosti, popis SPICE modelov LEVEL1 a LEVEL3 ...
 • Návrh a implementace profileru pro aplikačně specifické procesory 

  Richtarik, Pavel
  Hlavným cieľom tejto práce je analyzovať možnosti profilovania aplikačne špecifických procesorov, preskúmať bežne používané profilovacie techniky a využiť získané informácie pri návrhu a implementácii nového profilovacieho ...
 • Návrh a posouzení vybraných částí ŽB nosné konstrukce 

  Vitálišová, Barbora
  Diplomová práca spracováva návrh vybraných častí železobetónových prvkov montovanej haly showroomu autosalónu. Zároveň bola prevedená optimalizácia vybraných prvkov podľa platných noriem a eurokódov a bol vypracovaný dopad ...
 • Návrh automatického obchodního systému na měnových trzích s využitím breakout strategie 

  Dekýš, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou a návrhom automatického obchodného systému na menových trhoch za využitia breakout stratégie pre zhodnotenie kapitálu pre firmu ALFA – zdravá výživa. Výstupom tejto prace bude popis ...
 • Návrh kanálu olejového chladiče pro modernizovanou motorovou gondolu letounu L410NG 

  Fazekaš, Slavomír
  Práca p opisuje návrh kanálu chladenia pre zás tavbu nového motora do lietadla L-410NG. Na jprv b ol vytvorený na základe analytického výp o čtu mo del kanála, ktorý b ol následne p o drob ený CFD analýze. Na záver sú p ...
 • Návrh podvolantových řadicích pák pro formuli student 

  Dugas, Martin
  Táto bakalárska práca sa zabýva návrhom a výrobou podvolantových radiacich pák pre Formulu Student. V teoretickej časti sa zaoberá zhrnutím poznatkov o dnešných mechanizmoch radenia, aditívnych technológiách výroby a ...
 • Návrh změn výrobního procesu se zaměřením na rozšíření layoutu 

  Teknős, Oliver
  Diplomová práca sa venuje problematike zlepšenia organizácie výrobného procesu v strojárskom podniku, ktorý rozširuje svoje súčasné priestory novou halou. Spoločnosť sa zaoberá výrobou prevodov a prevodoviek. Táto práca ...
 • Obchodování elektrické energie v soudobých podmínkách České republiky 

  Lomjanský, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá obchodovaním elektrickej energie v súdobých podmienkach Českej republiky. Najskôr definuje teoreticko-právne aspekty trhu s elektrickou energiou a niekoľko základných pojmov týkajúcich sa danej ...
 • Optimalizace algoritmu pro detekci G-kvadruplexů 

  Labudová, Dominika
  Detekcia G-kvadruplexov v DNA bola v posledných rokoch cieľom viacerých štúdií. Dôsledkom bol vznik viacerých identifikačných nástrojov. Táto bakalárska práca sa zameriava na analýzu a optimalizáciu nástroja pqsfinder ako ...
 • Optimalizace času průjezdu vozidla zadanou trajektorií 

  Suja, Jerguš
  Táto práca rieši modelovanie pohybu automobilu a jeho optimálnu rýchlosť v každom bode trajektórie, po ktorej sa pohybuje s cieľom minimalizovať celkový čas prejazdu. Využíva k tomu reálne dáta namerané na Masarykovom ...
 • Optimalizace experimentálních parametrů v sestavě dvoupulzní LIBS 

  Roščák, Michal
  V diplomovej práci je opísaná metóda spektroskopie laserom indukovanej plazmy (LIBS) ako aj možnosť zníženia detekčných limitov použitím metódy dvojpulznej LIBS (DP-LIBS). Práca taktiež pojednáva o vlastnostiach laserom ...
 • Optimalizace hlubokých neuronových sítí 

  Bažík, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť, implementovať a analyzovať rôzne optimalizácie vybraných hlbokých neurónových sietí. Ich účelom bolo zlepšenie sledovaných parametrov neurónovej siete. Implementované optimalizácie ...