Now showing items 1-20 of 21

 • Aerodynamická analýza měnitelné geometrie wingletu pro aplikaci na výkonném kluzáku 

  Malinowski, Matěj
  Diplomová práce se zabývá aerodynamickou analýzou a optimalizací wingletu kluzáku. Winglet je uvažován s možností změny tvaru v průběhu letu a optimalizační proces je zaměřen na odhalení optimálních tvarů v odlišných ...
 • Analýza obrazu pro korekci elektronových mikroskopů 

  Smital, Petr
  Tato práce se zabývá fyzikální podstatou korekcí elektronového mikroskopu a matematickými metodami zpracování obrazu potřebnými pro jejich kompletní automatizaci. Jedná se o různé typy ostření, korekci astigmatismu, ...
 • Automobilová anténa pro mobilní komunikaci 

  Porč, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem zapuštěné diskové planární antény vhodné k použití ve vozidlech. Pro každé z pásem GSM900 a GSM1800 používané v České republice byla navrhnuta samostatná anténa. Jako simulátor elektromagnetického ...
 • Design of IIR Filters by Impulse Response Optimisation 

  Novotny, M.; Jan, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1996-06)
  The contribution describes a program system to design digital IIR filters by optimisation of impulse response. Besides briefly presenting the already published method, it emphasizes the necessity to regularize the problem ...
 • Ecodesign a jeho vliv na konstrukci výrobních strojů 

  Sovják, Richard
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování soupisu legislativních předpisů, nařízení a norem ovlivňující výrobní stroje. Obsahuje přehled nástrojů pro posuzování životního cyklu výrobků za pomocí metodik ecodesignu a shrnuje ...
 • Inženýrské optimalizační modely 

  Tydlačka, Martin
  Průřez nosníku vyrobeného z profilu I je navrhován s ohledem na náhodná zatížení, kterým čelí během provozu. Jelikož se zde tyto náhodná zatížení vyskytují, bylo potřeba zvolit jiný přístup k řešení této úlohy. Vhodným ...
 • Návrh na minimalizaci daňového zatížení při zdaňování zahraničních cenných papírů 

  Flídrová, Lucie
  Ve své práci jsem se zabývala zdaňováním cenných papírů, respektive akcií. Práce popisuje druhy výnosů, seznamuje se zákonnou úpravou a navrhuje optimalizaci daňového zatížení.
 • Návrh trading strategie pro řízení volného finančního kapitálu firmy 

  Jiřík, Leoš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem tradingových strategií pro obchodování na devizových trzích. Návrh je proveden pomocí prostředků umělé inteligence, navržené strategie jsou následně optimalizovány a vyhodnoceny na ...
 • On Minimisation of Earthing System Touch Voltages 

  Vyčítal, Václav; Ptáček, Michal; Topolánek, David; Toman, Petr (MDPI, 2019-10-11)
  Finding cost efficient earthing system design with acceptable level of safety might be quite tedious work. Thus, many earthing system engineers try to find the most suitable design either by employing only their best ...
 • Optimalizace činnosti měrového střediska 

  Benda, Ondřej
  Tato práce se zabývá optimalizací činností v oddělení PUQ (Dodavatelská kvalita) ve firmě Robert Bosch České Budějovice. Uvedené oddělení je zodpovědné za vstupní kontrolu dílců do výroby, kontrolu nových dílců včetně ...
 • Optimalizace experimentálních parametrů v sestavě dvoupulzní LIBS 

  Roščák, Michal
  V diplomovej práci je opísaná metóda spektroskopie laserom indukovanej plazmy (LIBS) ako aj možnosť zníženia detekčných limitov použitím metódy dvojpulznej LIBS (DP-LIBS). Práca taktiež pojednáva o vlastnostiach laserom ...
 • Optimalizace napěťového zesilovače 

  Malík, Luděk
  V této bakalářské práci je simulován a optimalizován napěťový zesilovač, který je součástí multifunkčního kalibrátoru 9010, nově zaváděného firmou Meatest s.r.o. Simulace probíhá pomocí softwarového nástroje LTspice. LTspice ...
 • Optimalizace obráběcího procesu s průmyslovou aplikací na obráběcím centru 

  Soukupová, Veronika
  Tato diplomová práce byla vypracována v průmyslovém kontextu, během stáže ve firmě Metso. Zlepšení obráběcího procesu zajišťovacích šroubů bylo cílem této práce, aby byla umožněna budoucí automatizace zakládání obrobku do ...
 • Optimalizace průtokových poměrů v mazacích obvodech s progresivními rozdělovači pomocí genetických algoritmů 

  Vepřek, Jiří
  Tato disertační práce popisuje výsledky vývoje dvou softwarových programů pro návrh progresivních rozdělovačů a progresivních mazacích systémů. V prvním z těchto programů je implementován genetický algoritmus a ve druhém ...
 • Optimalizace přístupové sítě UMTS 

  Havlíček, Karel
  Tato diplomová práce pojednává o optimalizaci přístupové sítě UMTS, což představuje rozbor rádiového rozhraní, popis služeb a procedur, výpočty a nastavení potřebných parametrů a další záležitosti nutné pro správné fungování ...
 • Optimalizace tvorby konstrukčních týmů pomocí genetických algoritmů 

  Špaček, Jiří
  Disertační práce se zabývá optimalizací tvorby pracovních týmů ve firmách. Základem je práce Dr. Mereditha Belbina z Henley Management College, který je autorem tzv. Belbinovy teorie týmových rolí. Tato teorie definuje ...
 • Optimalizace výroby pracovní komory 80C 

  List, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout optimalizace výroby pracovní komory 80C v různých fázích výroby a posoudit jejich použitelnost. Důraz je kladen především na snížení nákladů při výrobě. V první kapitole si rozebereme ...
 • Optimální využití energie a vody v aquaponické farmě 

  Ondruška, Vojtěch
  Energetická náročnost a ekonomická životaschopnost jsou často skloňované pojmy spojené s aquaponickým způsobem produkce potravin. Tato práce si klade za cíl nalézt opatření, která by zvýšila ziskovost podnikání v oblasti ...
 • Software pro efektivní využití materiálu při 2D obrábění 

  Švanda, Ondřej
  Tato práce si klade za cíl obeznámit čtenáře s 2D CNC obráběním a rozličnými metodami popisu a manipulace s dvojrozměrnými objekty. Poté je představen tzv. Nesting problém a jsou popsány různé metody přístupu k jeho vyřešení. ...
 • Studie energetické náročnosti zařízení LOCA při simulaci těžké havárie JE 

  Zemčíková, Kristína
  Bakalárska práca sa zaoberá štúdiou energetickej náročnosti zariadenia LOCA, ktoré sa nachádza v CV Řež. LOCA je skratka pre Loss of Coolant Accident. Zariadenie dokáže napodobniť jednu z možných ťažkých havárií, ku ktorej ...